Avdeling - Straffesaker

Straffutmåling for legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02658-A, (sak nr. 2013/1457), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer

Straffutmåling for innførsel av 20 000 tabletter Rivotril to milligram

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02655-A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Lovanvendelse ved domfellelse for medvirkning til grovt tyveri og for falsk anmeldelse

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02638-A, (sak nr. 2013/1618), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Nærum) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Straffutmåling for forsøk på legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02577-A, (sak nr. 2013/1247), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Sparre)

Les mer

Spørsmål om straff for seksuell omgang med noen under 16 år skal falle bort - jevnbyrdighet i alder

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom A (advokat Unni Fries) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg)

Les mer

Brot på straffelova § 229 om lekamsskading

Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02441-A, (sak nr. 2013/1444), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Forståinga av straffelova § 128

Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02440-A, (sak nr. 2013/1619), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes)

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten begikk saksbehandlingsfeil ved at påtalemyndigheten ble avskåret fra å fremlegge tidligere straffedommer

Høyesteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02408-A, (sak nr. 2013/1236), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Overtredelse av fiskerilovgivningens bestemmelser om ilandføringsplikt og føring av fangstdagbok

Høyesteretts dom, 13.11.2013, HR-2013-02399-A, (sak nr. 2013/1208), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Spørsmål om ein lege kan domfellast for å ha øydelagt bevis

Høgsteretts dom, 06.11.2013, HR-2013-02333-A, (sak nr. 2013/877), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel) mot A (advokat Pål M. Andreassen)

Les mer

Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke tillot opplesning av fornærmedes politiforklaringer

Høyesteretts dom 1.11.2013, HR-2013-02295-A, (sak nr. 2013/1209), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straffutmåling etter en kollisjon som førte til betydelig personskade

Høyesteretts dom 22.10.2013, HR-2013-02198-A, (sak nr. 2013/1238), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Sparre)

Les mer

Begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde

Høyesteretts kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02170-A, (sak nr. 2013/1196) straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef Guro Glærum Kleppe)

Les mer

Anke over lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og inndragning etter domfellelse for økonomisk kriminalitet

Høyesteretts dom, 10.10.2013, HR-2013-02121-A, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) (advokat John Christian Elden) og B (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)

Les mer

Domfellelse for overtredelse av strl. § 224 om menneskehandel

Høyesteretts dom, 09.10.2013, HR-2013-02115-A, (sak nr. 2013/1167), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for seksuell omgang med eit barn under 16 år

Høgsteretts dom, 26.09.2013, HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) mot A (advokat Mette Yvonne Larsen) II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Les mer

Utmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel mm.

Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01977-A, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling for tjuveri av mobiltelefonar på offentleg stad

Høgsteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01892-A, (sak nr. 2013/776), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Spørsmål om ileggelse av foretaksstraff

Høyesteretts dom, 28.06.2013, HR-2013-01394-A, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom Norconsult AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Les mer

Utmåling av straff for lekamsskading

Høgsteretts dom, 27.06.2013, HR-2013-01384-A, (sak nr. 2013/975), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvoakt Peter André Johansen) mot A (advokat Pål M. Andreassen)

Les mer

Straffutmåling for erverv, oppbevaring og salg av til sammen om lag 1,5 kg kokain og for brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 27.06.2013, HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer

Krav fra en tidligere advokat om at påtalemyndigheten skal tilbakelevere speilkopi av innholdet på hans databærere

Høyesteretts kjennelse 27.06.2013, HR-2013-01383-A, (sak nr. 2013/146), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Avvisning av begjæring om rettens avgjørelse for at inndratt utbytte skal anvendes til dekning av erstatingskrav fra skadelidte

Høyesteretts kjennelse 27.06.2013, HR-2013-01386-A, (sak nr. 2013/227), straffesak, anke over kjennelse A og B (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marianne Bender)

Les mer

Spørsmål om fastsetjing av reaksjon. Hovudspørsmålet var om den domfelte skulle dømmast til tidsavgrensa fengselsstraff eller til forvaring

Høgsteretts dom 27.06.2013, HR-2013-01382-A, (sak nr. 2013/498), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Les mer

Straffutmåling ved nedlasting og besittelse av barnepornografi

Høyesteretts dom, 26.06.2013, HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten skulle ha oppheva tingrettsdommen pga. at sorenskrivaren var inhabil

Høgsteretts dom, 26.06.2013, HR-2013-01359-A, (sak nr. 2013/394), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Straffutmåling ved domfellelse for innsidehandel med obligasjoner

Høyesteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Christian B. Hjort)

Les mer

Spørsmål om retten har oppfylt sin plikt til forsikre seg om at en straffesak var "fullstendig opplyst"

Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01317-A, (sak nr. 2013/571), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Anders Brosveet) og B (advokat John Christian Elden)

Les mer

Anke over dom for overtredelse av straffeloven § 219

Høyesteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01302-A, (sak nr. 2013/224), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo)

Les mer

Straffutmåling ved voldtekt til seksuell omgang med kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01240-A, (sak nr. 2012/1655), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av en kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høgsteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01239-A, (sak nr. 2012/1895), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang

Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelser for inngåelse av terrorforbund mm.

Høyesteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01143-A, (sak nr. 2012/2081), straffesak, anke over dom I. A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) og C (advokat Geir Jøsendal)

Les mer

Straffutmåling for forsøk på voldtekt til samleie - spørsmål om bruk av samfunnsstraff

Høyesteretts dom, 29.05.2013, HR-2013-01121-A, (sak nr. 2013/235), straffesak, anke over dom I.  Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer

Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 24.05.2013, HR-2013-01105-A, (sak nr. 2013/632), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen)

Les mer

Straffutmåling og oppreisningserstatning ved domfellelse for seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01087-A, (sak nr. 2013/17), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Straffutmåling for samleie med barn under 14 år

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01086-A, (sak nr. 2012/1865), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Straffutmåling for grovt bedrageri begått av advokat i forb. med eiendomsoverdragelse

Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01090-A, (sak nr. 2013/239), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein)

Les mer

Straffutmåling for seks ran og andre forbrytelser begått i tilknytning til ranene, blant annet frihetsberøvelse

Høyesteretts dom 23.05.2013, HR-2013-01085-A, (sak nr. 2012/2139), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot B og C (advokat Øystein Storrvik) og D (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling for seksuallovbrot mot barn under 16 år

Høgsteretts dom 22.05.2013, HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer

Spørsmål om utslipp til vassdrag av vann blandet med tørrstoff fra brønnboring omfattes av forbud mot forurensning

Høyesteretts dom, 21.05.2013, HR-2013-01056-A, (sak nr. 2013/46), straffesak, anke over dom Båsum Boring AS (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Carl Graff Hartmann)

Les mer

Straffutmåling for blant annet grovt bedrageri etter gjenåpning på grunn av menneskerettsbrudd

Høyesteretts dom 21.05.2013,  HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Les mer

Straffutmåling for grovt narkotikabrotsverk – spørsmål om dom på samfunnsstraff framfor fengsel på vilkår

Høgsteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00949-A, (sak nr. 2013/82), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Straffutmåling for narkotikabrotsverk - spørsmål om grunnlag for å nytte samfunnsstraff i staden for fengsel

Høgsteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00948-A, (sak nr. 2012/2017), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00947-A, (sak nr. 2012/2120), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt og legemsbeskadigelser begått i forbindelse med pengeinnkreving

Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00945-A, (sak nr. 2013/34), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Straffutmåling for seksuallovbrudd, bl.a. voldtekt og seksuell omgang med mindreårige

Høyesteretts dom, 02.05.2013, HR-2013-00930-A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straffutmåling for ulike brudd på vegtrafikkloven

Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen)

Les mer

Straffutmåling for ran av en gullsmed- og urmakerforretning

Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00871-A, (sak nr. 2012/1972), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Les mer

Anke over aktsomhetsvurdering i en frifinnende dom om bilkjøring hvor fører var påvirket av et legemiddel

Høyesteretts dom, 19.04.2013, HR-2013-00825-A, (sak nr. 2012/2168), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straffutmåling for grov legemsbeskadigelse mm.

Høyesteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00811-A, (sak nr. 2012/2001), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) II. A (advokat Øystrein Storrvik) mot B (bistandsadvokat Karoline Henriksen)

Les mer

Domfelling etter straffelova § 199

Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00810-A, (sak nr. 2012/1999), straffesak, anke over dom A (advokat Bent Endresen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer

Tap av førerett på grunnlag av fartsoverskriding og fleire tilfelle av køyring medan førarkortet var beslaglagt av politiet

Høgsteretts dom 10.04.2013, HR-2013-00762-A, (sak nr. 2012/1850), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Vang)

Les mer

Straffutmåling ved trygdebedrageri

Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00650-A, (sak nr. 2012/2115), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth)

Les mer

Pressens krav om tilgang til lydbåndopptakene fra hovedforhandlingen i straffesaken mot Arne Treholt i 1985

Høyesteretts kjennelse, 21.03.2013, HR-2013-00641-A, (sak nr. 2012/1069), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Forståelsen av straffeloven § 238 - uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme eller helbred

Høyesteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00574-A, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) II. B AS (advokatCato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) mot A og B AS (advokat Cato Schiøtz) og C (advokat Frode Sulland)  

Les mer

Straffutmåling for vanleg ran

Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00578-A, (sak nr. 2012/1892), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Alvar Krafft Randa)

Les mer

Forståinga av straffelova § 219

Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00577-A, (sak nr. 2012/1812), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Spørsmål om skriftlige referater fra møter mellom barnevernsmyndigheter og en person kunne benyttes som bevis i en senere straffesak

Høyesteretts kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00576-A, (sak nr. 2013/330), straffesak, anke over kjennelse og HR-2013-00575-A, (sak nr. 2012/1998), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øivind Østberg)

Les mer

Straffutmåling ved seksuelle overgrep mot eget barn og stebarn samt mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer

Straffutmåling for seksualforbrytelser overfor barn under 16 år

Høyesteretts dom, 07.02.2013, HR-2013-00302-A, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Les mer

Straffutmåling for valdtekt til samleie med sovande kvinne

Høgsteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til samleie med sovende kvinne

Høyesteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00300-A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt skattesvik

Høgsteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom A (advokat Pål Berg) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Fastsetjing av straff for å ha med om lag 9,1 kilo anabole steroid å gjere

Høgsteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00240-A, (sak nr. 2012/1617), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Benedikte Høgseth) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Anke over dom for grovt underslag – spørsmål om domsgrunnane til lagmannsretten er mangelfulle

Høgsteretts dom, 28.01.2013, HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjetil Omholt)

Les mer

Lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for grovt narkotikaheleri mm.

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00146-A, (sak nr. 2012/1291), straffesak, anke over dom I. A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) III. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) mot A (advokat Petter Bonde)

Les mer

Straffutmåling for blant annet voldsforbrytelser

Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00143-A, (sak nr. 2012/1714), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Knut Erik Sæther)

Les mer

Spørsmål om rettsanvendelse i forbindelse med domfellelse for menneskehandel

Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00104-A, (sak nr. 2012/1464), straffesak, anke over dom I.  A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) II.  B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer