Avgjørelser samlet 2013

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Spørsmål om beslag av fast eiendom kan begrenses til at politiet kan tinglyse urådighetserklæring på eiendommen (20.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02642-U, (sak nr. 2013/2322), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A, Capitol Eiendom AS (advokat John Christian Elden) og B (advokat Espen Henrik Johansen) Les mer
Krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft (20.12.13) Høyesteretts dom, 20.12.2013, HR-2013-02663-A, (sak nr. 2013/717), sivil sak, anke over dom Statoil ASA (advokat Lars Holo) mot A (advokat Edvard Bakke) Les mer
Spørsmål om en erklæring om avledet anke oppfyller lovens krav (20.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02659-U, (sak nr. 2013/2363), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Lundin) mot Trygg-Hansa Försäkrings AB (advokat Terje Marthinsen) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over vedtatt forelegg fremmet (20.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2013, HR-2013-02669-U, (sak nr. 2013/2095), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse - bl.a. innføring og salg av Subutex-tabletter (19.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02120-U, straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for legemsbeskadigelse (19.12.13) Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02658-A, (sak nr. 2013/1457), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Harald Stabell) Les mer
Straffutmåling for innførsel av 20 000 tabletter Rivotril to milligram (19.12.13) Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02655-A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud) mot A (advokat Frode Sulland) Les mer
Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven (19.12.13) Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard) Les mer
Stansing av ekspropriasjonsskjønn til rettskraftig avgjørelse i separat sak om gyldighet av underliggende ekspropriasjonsvedtak foreligger (19.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02650-U, (sak nr. 2013/2094), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Kine E. Steinsvik) Les mer
Tvist om tilgang til bevis (19.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02652-U, (sak nr. 2013/1838), sivil sak, anke over kjennelse AG Holding As, Misantrophe AS, A, Loligo AS, Aage Thoen Ltd AS, Remco AS og Silvercoin Industries AS (advokat Gunnar Stake-Larsen) B, C mot Norsk Tillitsmann ASA (advokat Peter Bugge Hjorth), Thule Drilling AS, dets konkursbo (advokat Mathias Tveten) Fearnley Securities AS, D, E (advokat Hans R. Borge) og Verdipapirsentralen ASA (advokat Lars-Erik Oppi) Les mer
Lovanvendelse ved domfellelse for medvirkning til grovt tyveri og for falsk anmeldelse (19.12.13) Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02638-A, (sak nr. 2013/1618), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Nærum) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Les mer
Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven (19.12.13) Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard) Les mer
Krav om erstatning for psykisk skade fra en mor som fødte et barn med Downs syndrom (19.12.13) Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02640-A, (sak nr. 2013/1187), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A (advokat Ann-Iren Vestli) Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (18.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2013, HR-2013-02631-U, (sak nr. 2013/2123), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G (advokat Kathrine Lien Mjell) mot H, I (advokat Edmund A. Bolstad) Les mer
Foreldelse av krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte (17.12.13) Høyesteretts dom, 17.12.2013, HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS og Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Ketil Bøe Moen) Les mer
Saken gjelder oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfrist (17.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02626-U, (sak nr. 2013/2121), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Marie Antoinette Kalager Sølverud) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Helge Røstum) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse - dekn. av godtgj. til fagkyndige meddommere (17.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.12.2013, HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse Bjerke Ventilasjon AS (advokat Arne Sørsdahl) mot Hadeland Montasje AS (advokat Morten Mørch jr.) Les mer
Gyldigheten av Trygderettens kjennelse i sak om godkjenning som yrkesskade (12.12.13) Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby) Les mer
Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte (12.12.13) Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen) Les mer
Spørsmål om en ektefelle hadde "særlige grunner" til å få overta partenes tidligere felles bolig på skifte (12.12.13) Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02581-A, (sak nr. 2013/422), sivil sak, anke over dom A (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot B (advokat Håvard Wiig Andersen) Les mer
Rekkevidde av garantierklæring og hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon av parallellimporterte TV-apparater (11.12.13) Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02576-A, (sak nr. 2013/514), sivil sak, anke over dom Samsung Electronics Nordic AB (advokat Hans R. Borge) mot Addex Distribution AS (advokat Arnt Olaf Stillerud) Les mer
Straffutmåling for forsøk på legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter (11.12.13) Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02577-A, (sak nr. 2013/1247), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Sparre) Les mer
Spørsmål om straff for seksuell omgang med noen under 16 år skal falle bort - jevnbyrdighet i alder (11.12.13) Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom A (advokat Unni Fries) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg) Les mer
Anke over avvisning av en anke, herunder spørsmål om anken er rettidig, og om det eventuelt kan gis oppfriskning (05.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02529-U, (sak nr. 2013/2083), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om hva som er rett verneting i internasjonal tvist om stillingsvern (05.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2013, HR-2013-02522-U, (sak nr. 2013/1932), sivil sak, anke over kjennelse Ryanair Limited (advokat Pål Kvernaas) mot A (advokat Christen Horn Johannessen) Les mer
Spørsmål om pantsettelse var ugyldig etter aksjeloven § 8-10, jf. § 8-11 (05.12.13) Høyesteretts dom, 05.12.2013, HR-2013-02531-A, (sak nr. 2013/544), sivil sak, anke over dom Handelsbanken (advokat Dag Steinfeld) mot Kjelstraumen Brygge Gjestehuset AS, dets konkursbo (advokat Henrik Garmann) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om ileggelse av besøksforbud (04.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.12.2013, HR-2013-02517-U, (sak  nr. 2013/2220), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Stadfestelse av tvungen gjeldsordning (04.12.13) Høyesteretts kjennelse,  04.12.2013, HR-2013-02519-A, (sak nr. 2013/479), sivil sak, anke over kjennelse Lindorff Capital AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung) Les mer
Spørsmål om ein lagdommar som er leiar av Klagenemnda for petroleumsskatt, er inhabil (04.12.13) Høgsteretts dom, 04.12.2013, HR-2013-02518-A, (sak nr. 2013/412), sivil sak, anke over dom Kistefos Venture Capital AS (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Skatt øst (advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Spørsmål om et advokatfirma har rettslig interesse i å få dom for at vedtak om avslag på dekning av sakskostnader er ugyldig (03.12.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2013, HR-2013-02513-U, (sak nr. 2013/2001), sivil sak, anke over kjennelse Activ Advokater ANS (advokat Eirik Schütz) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokatfullm. Jenny Sandvig) Les mer
Foreldelse av vederlagskrav etter at de kårberettigede medvirket til bygging av ny kårbolig (03.12.13) Høyesteretts dom, 03.12.2013, HR-2013-02503-A, (sak nr. 2013/707), sivil sak, anke over dom Lars Rise (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Aud Helene Hoel (advokat Kjell Sagen Berg) Les mer
Videre anke i sak om midlertidig forføyning (30.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2013, HR-2013-02494-U, (sak nr. 2013/2215), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arne Meltvedt) mot B AS (advokat Erling Høyte) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å forkaste begjæring om bevisopptak i utlandet (22.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.11.2013, HR-2013-02450-U, (sak nr. 2013/2127), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Midlertidig forføyning med krav om overlevering og overskjøting av fast eiendom (21.11.13) Høyesteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02442-A, (sak nr. 2013/1569), sivil sak, anke over kjennelse Jan Egil Brattgjerd og Ngoc Nguyen Pham (advokat Pål Grønnæss) mot Kairon Wongraven (advokat Ole E. Tokvam) Les mer
Brot på straffelova § 229 om lekamsskading (21.11.13) Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02441-A, (sak nr. 2013/1444), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Forståinga av straffelova § 128 (21.11.13) Høgsteretts dom, 21.11.2013, HR-2013-02440-A, (sak nr. 2013/1619), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) Les mer
Begjæring om "utskrift" - kopi - av dokumentene i avsluttede straffesaker (20.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2013, HR-2013-02432-U, (sak nr. 2013/1842), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Kai Roger Vaag) Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts sak nr. 2007/410 (19.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2013, HR-2013-02425-U, (sak nr. 2012/1805), sivil sak, begjæring om gjenåpning Berit Mogan Lindheim (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Bjørg Melsom og Ove Melsom (advokat Odd Gleditsch d.y.) Les mer
Spørsmål om nytt påstandsgrunnlag for lagmannsretten også er et nytt krav (18.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.11.2013, HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse A AS, A Holding AS og A Scandinavia AS (advokat Johan Hveding) mot B (advokat Sigurd Holter Torp) Les mer
Fordeling av utgifter til drift og vedlikehald av heisane i eit bustadsameige (14.11.13) Høgsteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02409-A, (sak nr. 2013/596), sivil sak, anke over dom Johan H. Martens mfl. (advokat Fred Arne Gade) mot Sameiet Gregers Grams vei (advokat Jan-Erik Nielsen) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten begikk saksbehandlingsfeil ved at påtalemyndigheten ble avskåret fra å fremlegge tidligere straffedommer (14.11.13) Høyesteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02408-A, (sak nr. 2013/1236), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland) mot A (advokat Marius O. Dietrichson) Les mer
Gyldigheten av Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om pålegg om å betale avgift på utslipp av NOx fra flyttbare rigger (13.11.13) Høyesteretts dom, 13.11.2013, HR-2013-02397-A, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA og Statoil Petroleum AS (advokat Frode A. Innjord) Les mer
Overtredelse av fiskerilovgivningens bestemmelser om ilandføringsplikt og føring av fangstdagbok (13.11.13) Høyesteretts dom, 13.11.2013, HR-2013-02399-A, (sak nr. 2013/1208), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Overtakelse av odelseiendom på skifte på grunnlag av åsetesrett (12.11.13) Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02391-A, (sak nr. 2013/226), sivil sak, anke over dom A (advokat Hilde Sannes Holløkken) mot B (advokat Ole Søby) Les mer
Tvist i entrepriseforhold (12.11.13) Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02382-A, (sak nr. 2013/376), sivil sak, anke over dom I. Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) mot Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) II. Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) mot Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) Les mer
Midlertidig avgjørelse om samvær i barnefordelingssak (11.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.11.2013, HR-2013-02379-U, (sak nr. 2013/2107), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Cecilie Wallevik) mot B (advokat Britt Eren Meling) Les mer
Anke over lagmannsrettens avvisning av begjæring om omgjøring av delvis ankenektelse i økonomisk straffesak (08.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.11.2013, HR-2013-02346-U, (sak nr. 2013/2011), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatningsoppgjer ved delt byggherrestyrt entreprise (07.11.13) Høgsteretts dom, 07.11.2013, HR-2013-02344-A, (sak nr. 2013/535), sivil sak, anke over dom Raad AS (advokat Nora Lund Lefdal) mot Sykehuset Innlandet HF (advokat Peter Simonsen) Les mer
Ligning av utenlandsk eier av skip (06.11.13) Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom, Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl) Les mer
Spørsmål om ein lege kan domfellast for å ha øydelagt bevis (06.11.13) Høgsteretts dom, 06.11.2013, HR-2013-02333-A, (sak nr. 2013/877), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel) mot A (advokat Pål M. Andreassen) Les mer
Forlengelse av varetektsfengsling (06.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om avskjæring av bevis i tingrettsak - prøving av Utlendingsnemndas vedtak (05.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.11.2013, HR-2013-02313-U, (sak nr. 2013/1746), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Emberland) Les mer
Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter lov om barneverntjenester (04.11.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.11.2013, HR-2013-02299-U, (sak nr. 2013/2048), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Astrid Gjøystdal) mot X kommune Les mer
Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke tillot opplesning av fornærmedes politiforklaringer (01.11.13) Høyesteretts dom 1.11.2013, HR-2013-02295-A, (sak nr. 2013/1209), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Spørsmål om ei stadfesting av finansiering ein bank hadde gitt, inneheldt garanti for oppgjer av kjøpesummen (31.10.13) Høgsteretts dom, 31.10.2013, HR-2013-02284-A, (sak nr. 2013/347), sivil sak, anke over dom Normannsgate 4 AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen) mot Grünerløkka Eiendomsmegling AS og Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas) Les mer
Domfellelse for overtredelse av strl. § 229 annet straffalternativ (30.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.10.2013, HR-2013-02275-U, (sak nr. 2013/1811), straffesak, anke over dom A (advokat Sidsel Katralen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om en lege i spesialisering, ansatt i midlertidig stilling, hadde krav på fast ansettelse (29.10.13) Høyesteretts dom, 29.10.2013, HR-2013-02247-A, (sak nr. 2013/311), sivil sak, anke over dom A (advokat Tron Dalheim) og Den norske legeforening (partshjelper) (advokat Frode Solberg) mot Oslo universitetssykehus HF (advokat Tarjei Thorkildsen) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten ved behandling av anke om ikke å åpne gjeldsforhandling har forstått vilkårene for gjeldsforhandling riktig (28.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2013, HR-2013-02241-U, (sak nr. 2013/1869), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ro) Les mer
Spørsmål om sakskostnader for lagmannsretten etter at anke ble trukket og avledet anke falt bort (25.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02257-U, (sak nr. 2013/1890), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tove Nissen-Sollie) mot B (advokat Ole A. Rasmussen) Les mer
Spørsmål om det er anket etter ankefristens utløp (25.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02238-U, (sak nr. 2013/1917), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd begrenser debitors rettigheter (24.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.10.2013, HR-2013-02219-U, (sak nr. 2013/1789), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Erling T. Eggen) mot staten v/X kemnerkontor (advokat Marianne Nergaard Magnus) Les mer
Anke over et pålegg om bevistilgang i ankesak for lagmannsretten (23.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2013, HR-2013-02212-U, (sak nr. 2013/1641), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibssselskabet Norden A/S (advokat Christian Hauge) Les mer
Spørsmål om tidsubegrensete strukturkvoter er i strid med tilbakevirkn.forbud i Grunnloven § 97 (23.10.13) Høyesteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02200-P, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe) Les mer
Spørsmål om far skal ha rett til samvær med ei fem år gamal dotter (23.10.13) Høgsteretts dom, 23.10.2013, HR-2013-02214-A, (sak nr. 2013/835), sivil sak, anke over dom A (advokat Arild Humlen) mot B (advokat Gro Hamre) Les mer
Gyldigheita av ein avtale mellom ein kommune og eit burettslag om maksimalpris ved sal av andelar i burettslaget (22.10.13) Høgsteretts dom 22.10.2013, HR-2013-02197-A, (sak nr. 2013/615), sivil sak, anke over dom Ungbo I Borettslag (advokat Olav Martin Jentoft jr.) mot Bodø kommune (kommuneadvokaten Mona Negård) Les mer
Straffutmåling etter en kollisjon som førte til betydelig personskade (22.10.13) Høyesteretts dom 22.10.2013, HR-2013-02198-A, (sak nr. 2013/1238), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Sparre) Les mer
Tolking av overgangsføresegna i yrkesskadeforsikringslova § 21 (21.10.13) Høgsteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen) Les mer
Tolkning av overgangsbestemmelsen i yrkesskadeforsikringsloven § 21 (21.10.13) Høyesteretts dom, 21.10.2013, HR-2013-02187-A, (sak nr. 2013/171), sivil sak, anke over dom A (advokat Sigrun Sagedahl) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Jørgen Brendryen) Les mer
Begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at en journalist skal opplyse identiteten til en kilde (18.10.13) Høyesteretts kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02170-A, (sak nr. 2013/1196) straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef Guro Glærum Kleppe) Les mer
Anke over kjennelse om å fremme sak i tvist om omstøtelse av eiendomsoverdragelse i uskiftebo (18.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.10.2013, HR-2013-02179-U, (sak nr. 2013/1833), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Vegard Svarva) mot C (advokat Harald Hoel) Les mer
Spørsmål om det i straffesak kan fremlegges opplysninger om hvilke telefonnummer det er blitt kommunisert med fra telefoner tilhørende en advokat (11.10.13) Høyesteretts kjennelse, 11.10.2013, HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Arvid Sjødin) Les mer
Anke over lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og inndragning etter domfellelse for økonomisk kriminalitet (10.10.13) Høyesteretts dom, 10.10.2013, HR-2013-02121-A, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) (advokat John Christian Elden) og B (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229 (09.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.10.2013, HR-2013-02116-U, (sak nr. 2013/1642), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Domfellelse for overtredelse av strl. § 224 om menneskehandel (09.10.13) Høyesteretts dom, 09.10.2013, HR-2013-02115-A, (sak nr. 2013/1167), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Forståelsen og anvendelsen av reklamasjonsregelen i forsikringsavtaleloven § 4-14 første ledd (08.10.13) Høyesteretts dom, 08.10.2013, HR-2013-02105-A, (sak nr. 2013/189), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Per Krokan) Les mer
Straffutmåling for trygdebedrageri (07.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikring (07.10.13) Høyesteretts dom, 07.10.2013, HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom KLP Skadeforsikring AS og Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Grithjof Herlofsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i over straffedom - besøksforbud (04.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02082-U, (sak nr. 2013/1802), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om krav til kontradiksjon er tilfredsstilt (04.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.10.2013, HR-2013-02080-U, (sak nr. 2013/1784), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Andreas Hegg) mot Gjensidige Bank ASA (advokat Oddmund E. Foss) Les mer
Avvisning av anke over tingrettens kjennelse vedr. heftelse i et selskaps bankkonti (01.10.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2013, HR-2013-02059-U, (sak nr. 2013/1702), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Omsorgsovertakelse - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til anke over tingrettens dom (27.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.09.2013, HR-2013-02040-U, (sak nr. 2013/1745), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Trude Marie Wold) mot X barnevern (advokat Monicha Marthinussen Harjang) Les mer
Straffutmåling for seksuell omgang med eit barn under 16 år (26.09.13) Høgsteretts dom, 26.09.2013, HR-2013-02023-A, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) mot A (advokat Mette Yvonne Larsen) II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) Les mer
Spørsmål om brudd på kontradiksjon i sak om besøksforbud (24.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.09.2013, HR-2013-02009-U, (sak nr. 2013/1757), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Torkil Jan Røseid) mot B (advokat Olga Halvorsen) Les mer
Spørsmål om føring av advokatkorrespondanse som bevis i skattesak (23.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2013, HR-2013-02010-U, (sak nr. 2013/1608), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt vest (advokat Ole Kristian Rigland) mot Seadrill Norge AS (advokat Bettina Banoun) Les mer
Promillekjøring - ankenektelse (20.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2013, HR-2013-01990-U, (sak nr. 2013/1415), straffesak, anke over beslutning A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utmåling av straff for fem tilfeller av oppfordring til innsidehandel mm. (18.09.13) Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01977-A, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Gyldigheten av vedtak i klagesak som opprettholdt avslag på søknad om tillatelse til å drive havbruk (18.09.13) Høyesteretts dom, 18.09.2013, HR-2013-01976-A, (sak nr. 2013/35), sivil sak, anke over dom Norsk Havbrukssenter AS (advokat Morten Kokkim) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Marius Emberland) Les mer
Spørsmål om ein attlevande ektefelle har sete i uskifte (17.09.13) Høgsteretts dom 17.09.2013, HR-2013-01969-A, (sak nr. 2013/402), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot B mfl. (advokat Marcus Amdahl) Les mer
Spørsmål om ankefrist til lagmannsrett er overholdt og om foreldelse av sjøpanterett (13.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 13.09.2013, HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E og F (advokat Sigmund Z. Berg) mot G AS (advokat Elling Skaar) Les mer
Anke over kjennelse om utsatt iverksettelse etter tvml. § 36-10 andre ledd (13.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2013, HR-2013-01960-U, (sak nr. 2013/1714), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Kristian Johansen) mot X kommune (advokat Espen Hansen) Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om beite-, jakt- og fiskerettigheter i fjelleiendommer i Rendalen (12.09.13) Høyesteretts dom, 12.09.2013, HR-2013-01938-A, (sak nr. 2013/48), sivil sak, anke over dom, skriftlig sak I. Per Jørgen Røgeberg mfl. (advokat Tor N. Rekve) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken) II. Anne Marie L. Haarseth mfl. (advokat Steinar Mageli) mot Ingrid Bjørånesset Åsheim mfl. (advokat Ola Brekken)  Les mer
Spørsmål om innsigelse skal avvises under henvisn. til at Pasientskadenemndas ansvarsvedtak må anses som et "endelig vedtak" (12.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.09.2013, HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) Les mer
Prinsippa for fastsetjing av innløysingssum ved innløysing av frambortfesta bustadtomter (09.09.13) Høgsteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01891-A, (sak nr. 2012/2101), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Laila Firing Andersen med flere (advokat Torstein Burkeland) Les mer
Straffutmåling for tjuveri av mobiltelefonar på offentleg stad (09.09.13) Høgsteretts dom, 09.09.2013, HR-2013-01892-A, (sak nr. 2013/776), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling (09.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2013, HR-2013-01902-U, (sak nr. 2013/1698), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Skjelbred) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Omstøtelse etter dekningsloven § 5-7 første ledd bokstav a (05.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2013, HR-2013-01869-U, (sak nr. 2013/1157), sivil sak, anke over kjennelse TH52 Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot Modron AS, dets konkursbo (advokat anja K. Ankerud) Les mer
Overtredelse av forurensningsloven (05.09.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.09.2013, HR-2013-01872-U, (sak nr. 2013/1244), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Torbjørn Sognefest Kolås) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Søksmålsbetingelsene i tvisteloven § 1-3 (30.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01857-U, (sak nr. 2013/1266), sivil sak, anke over kjennelse Olav Vs gate 5 AS og Dronning Mauds gate 1-3 KS (advokat Helge Morten Svarva) mot Oslo kommune (advokat Irene Sogn) Les mer
Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts dom 16.11.2011 (30.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2013, HR-2013-01856-U, (sak nr. 2013/1248), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B (advokat Arild Humlen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Trusler fremsatt under særdeles skjerpende omstendigheter (30.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01859-U, (sak nr. 2013/1369), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 229 (30.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01858-U, (sak nr. 2013/1354), straffesak, anke over dom A (advokat Ulf Egil Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse (30.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01834-U, (sak nr. 2013/1368), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utmåling av sakskostnader når fri sakførsel er innvilget (29.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.08.2013, HR-2013-01828-U, (sak nr. 2013/1283), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Inger Johansen) mot Alpha Insurance NUF (advokat Petter Woxen) Les mer
Anke over lagmannsrettsdom av 21.03.2013 (28.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01803-U, (sak nr. 2013/1378), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Anniken Mellegaard Douglass) Les mer
Rettskraftsvirkningen av namsmannens verdifastsettelse i sak om tilbakelevering (28.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.08.2013, HR-2013-01811-U, (sak nr. 2013/1295), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kent Fredriksen) mot BMW Financial Services Norge NUF (advokat Hanne Riksheim) Les mer
Anke over straffutmåling og anke over saksbehandlingen og motanke over påtalemyndighetens anke over straffutmålingen (28.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01805-U, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom I.  Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Mette Yvonne Larsen) II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. B (advokat Nina Braathen Hjortdal) mot A Les mer
Erklæring om partshjelp (27.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2013, HR-2013-01798-U, (sak nr. 2013/192), sivil sak, anke over dom Staten v/Finansdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) mot Statoil ASA mfl. (advokat Frode A. Innjord) Les mer
Avvisning av anke over kjennelse i privat straffesak (26.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01769-U, (sak nr. 2013/1500), privat straffesak, anke over kjennelse A mot B (advokat Erik Bratterud) Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om pengekrav mellom næringsdrivende (26.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.08.2013, HR-2013-01780-U, (sak nr. 2013/1141), sivil sak, anke over kjennelse TOT Drilling Ltd (advokat Trond Hatland) mot Norsk Tillitsmann ASA, Petromena Limited og Petromena ASA, dets konkursbo (advokat Karstein J. Espelid) Les mer
Anke over beslutninger om ikke å omberamme rettsmøte til behandling av en gjenåpningsbegjæring mm. (22.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2013, HR-2013-01749-U, (sak nr. 2013/1588), sivil sak, anke over beslutning A AS (advokat Sigurd Holter Torp) mot B (advokat Felix Reimers) Les mer
Anker over lagmannsrettens straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 147 mm. (22.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.08.2013, HR-2013-01759-U, (sak nr. 2013/1268), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Johnny Christian Schill) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begj. om gjenåpning av dom om gyldigheten av vedtak fattet av skatteklagenemnda mfl. (20.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01736-U, (sak nr. 2013/1301), sivil sak, anke over kjennelse A AS og B (advokat Henning Dragsnes) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Morten Ustgård) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving pga bortfall av søksmålsinteresse (20.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2013, HR-2013-01739-U, (sak nr. 2013/1380), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Arild Humlen) mog staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jørgen Vangsnes) Les mer
Anke over lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandling av omgjøringsbegjæring (16.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01716-U, (sak nr. 2013/1358), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a (16.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.08.2013, HR-2013-01708-U, (sak nr. 2013/1420), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Morten Pind) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ole Andre Oftebro) Les mer
Ankenektelse - anke over nektet omgjøring (15.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.08.2013, HR-2013-01693-U, (sak nr. 2013/1254), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om påtalemyndighetens treårsfrist etter strl. § 39 b fjerde ledd andre punktum løper fra domsavsigelse eller det senere rettskrafttidspunkt (14.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.08.2013, HR-2013-01687-U, (sak nr. 2013/1514), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over dom i sivil sak - spørsmål om lagmannsretten har gått utenfor påstandsgrunnlaget (09.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom Skien Papirindustri AS (advokat Joar Heide) mto Asle Eidsvold AS (advokat Ole Revhaug) Les mer
Krav om opphevelse av lagmannsrettsdom fordi lagmannsretten ikke var lovlig besatt (09.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01670-U, (sak nr. 2013/1402), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn (07.08.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.08.2013, HR-2013-01634-U, (sak nr. 2013/1460), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke over kjennelse om nektelse av dokumentinnsyn (26.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2013, HR-2013-01566-U, (sak nr. 2013/1448), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke over en kjennelse om fengsling (17.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på strl. § 239 (16.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.07.2013, HR-2013-01516-U, (sak nr. 2013/999), straffesak, anke over dom A (advokat Sverre Olav Handeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om midlertidig forføyning (12.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2013, HR-2013-01505-U, (sak nr. 2013/909), sivil sak, anke over kjennelse Lønne Elektromotor og Generatorservice AS (advokat Espen Skjerven) mot Karsten Moholt AS (advokat Anne Marie Due) Les mer
Vidare anke over orskurd som avviser eit søksmål under tilvising til at saka høyrer under domsmyndet til Arbeidsretten (12.07.13) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.07.2013, HR-2013-01503-U, (sak nr. 2013/936), sivil sak, anke over orskurd Norwegian Pilotunion (advokat Christen Horn Johannessen) mot Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Nina Melsom) Les mer
Begjæring fra aksjonær om at tingretten skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i et selskap (08.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2013, HR-2013-01454-U, (sak nr. 2013/1007), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Bjørn-Olav Johansen) mot C AS (advokat Johan Henrik Frøstrup) Les mer
Anke i bedragerisak hvor domfelte ble frifunnet av tingretten (05.07.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2013, HR-2013-01452-U, (sak nr. 2013/1014), straffesak, anke over dom A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens vedtak om ankenekting (04.07.13) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.07.2013, HR-2013-01444-U, (sak nr. 2013/1044), straffesak, anke over beslutning A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Spørsmål om ileggelse av foretaksstraff (28.06.13) Høyesteretts dom, 28.06.2013, HR-2013-01394-A, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom Norconsult AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell) Les mer
Spørsmål om arbeid er utført som ledd i ein entreprise, eller om det er tale om innleige av arbeidskraft (28.06.13) Høgsteretts dom 28.06.2013, HR-2013-01391-A, (sak nr. 2013/4), sivil sak, anke over dom A (advokat Eyvind Mossige) mot Statoil ASA (advokat Kurt Weltzien) Les mer
Domstolenes prøvingskompetanse ved oversittelse av søksmålsfrist (28.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2013, HR-2013-01407-U, (sak nr. 2013/925), sivil sak, anke over kjennelse A, B og C (advokat Bjørn Jakobsen) mot X kommune (advokat Brita Stellander) Les mer
Medvirkning til legemsfornærmelse ved passivitet (28.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.06.2013, HR-2013-01404-U, (sak nr. 2013/657), straffesak, anke over dom A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anmodning om samtykke til fremleggelse av bilag (27.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 27.06.2013, HR-2013-01380-U, (sak nr. 2012/1548), sivil sak, anke over dom Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot Volstad AS (advokat Stein Owe) Les mer
Utmåling av straff for lekamsskading (27.06.13) Høgsteretts dom, 27.06.2013, HR-2013-01384-A, (sak nr. 2013/975), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvoakt Peter André Johansen) mot A (advokat Pål M. Andreassen) Les mer
Straffutmåling for erverv, oppbevaring og salg av til sammen om lag 1,5 kg kokain og for brudd på innreiseforbud (27.06.13) Høyesteretts dom 27.06.2013, HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) Les mer
Krav fra en tidligere advokat om at påtalemyndigheten skal tilbakelevere speilkopi av innholdet på hans databærere (27.06.13) Høyesteretts kjennelse 27.06.2013, HR-2013-01383-A, (sak nr. 2013/146), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Anders Ryssdal) Les mer
Avvisning av begjæring om rettens avgjørelse for at inndratt utbytte skal anvendes til dekning av erstatingskrav fra skadelidte (27.06.13) Høyesteretts kjennelse 27.06.2013, HR-2013-01386-A, (sak nr. 2013/227), straffesak, anke over kjennelse A og B (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marianne Bender) Les mer
Spørsmål om fastsetjing av reaksjon. Hovudspørsmålet var om den domfelte skulle dømmast til tidsavgrensa fengselsstraff eller til forvaring (27.06.13) Høgsteretts dom 27.06.2013, HR-2013-01382-A, (sak nr. 2013/498), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) Les mer
Straffutmåling ved nedlasting og besittelse av barnepornografi (26.06.13) Høyesteretts dom, 26.06.2013, HR-2013-01368-A, (sak nr. 2013/523), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten skulle ha oppheva tingrettsdommen pga. at sorenskrivaren var inhabil (26.06.13) Høgsteretts dom, 26.06.2013, HR-2013-01359-A, (sak nr. 2013/394), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom hvor tiltalte ble domfelt over overtredelse av strl § 229 første ledd (26.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2013, HR-2013-01370-U, (sak nr. 2013/1065), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling pga gjentagelsesfare (26.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01355-U, (sak nr. 2013/1232), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Djordje Borojevic) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om utvisningsvedtak (26.06.13) Høgsteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01358-A, (sak nr. 2013/145), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot A (advokat Jan M. Birkeland) Les mer
Sikkerhetsstillelse ved gruppesøksmål (26.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01381-U, (sak nr. 2013/1017), sivil sak, anke over kjennelse Hvaler kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Gruppen v/grupperepresentant A (advokat Vibeke Olavesen) Les mer
Straffutmåling ved domfellelse for innsidehandel med obligasjoner (26.06.13) Høyesteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01367-A, (sak nr. 2013/545), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Christian B. Hjort) Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om legemsbeskadigelse etter strl. § 229 første straffalternativ (25.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2013, HR-2013-01347-U, (sak nr. 2013/962), straffesak, anke over dom A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om retten har oppfylt sin plikt til forsikre seg om at en straffesak var "fullstendig opplyst" (21.06.13) Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01317-A, (sak nr. 2013/571), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Anders Brosveet) og B (advokat John Christian Elden) Les mer
Gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om å nekte innsyn i dokument under saksforberedelse (21.06.13) Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01318-A, (sak nr. 2012/1740), sivil sak, anke over dom Staten v/Skattedirektoratet (advokat Nils Sture Nilsson) mot Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl § 229 andre straffalternativ (20.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.06.2013, HR-2013-01313-U, (sak nr. 2013/1020), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Edward Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om ankegjenstandens verdi (20.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2013, HR-2013-01309-U, (sak nr. 2013/738), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Odd Walther Moi) mot B (advokat Robert Neverdal) Les mer
Jordskiftesak - anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling (19.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2013, HR-2013-01304-U, (sak nr. 2013/822), sivil sak, anke over beslutning Vigar Martin Aas mfl. (advokat Ola Petter Tandstad) mot Ola Nore (advokat Elisabeth Bjøre) Les mer
Anke i straffesak om grove sedelighetsforbrytelser, vold og tvang mm. (19.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01298-U, (sak nr. 2013/791), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over Agder lagmannsretts dom - partshjelp (19.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 19.06.2013, HR-2013-01300-U, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom A Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot B (advokat Dag Herrem) Les mer
Anke over dom for overtredelse av straffeloven § 219 (19.06.13) Høyesteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01302-A, (sak nr. 2013/224), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo) Les mer
Gyldigheita av eit likningsvedtak (19.06.13) Høgsteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Goller) Les mer
Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for misbruk av innsideinformasjon (14.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.06.2013, HR-2013-01279-U, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom A (advokat Thomas Berge) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om det etter reklamasjon på mislykket utbedring av rustskade på bil løper ny absolutt reklamasjonsfrist mm. (13.06.13) Høyesteretts dom, 13.06.2013, HR-2013-01261-A, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom Star Autoco Lørenskog AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Bror Terje Steiner (advokat Jens Christian Riege) Les mer
Kravet til søksmålskompetanse i sak om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift (12.06.13) Høyesteretts kjennelse, 12.06.2013, HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt øst (advokat Karl Otto Thorheim) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes) Les mer
Straffutmåling ved voldtekt til seksuell omgang med kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen (11.06.13) Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01240-A, (sak nr. 2012/1655), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Les mer
Straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av en kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen (11.06.13) Høgsteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01239-A, (sak nr. 2012/1895), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Frode Sulland) Les mer
Straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang (11.06.13) Høyesteretts dom, 11.06.2013, HR-2013-01238-A, (sak nr. 2013/452), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte å fremme en anke over en straffedom (06.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01199-U, (sak nr. 2013/1043), straffesak, anke over beslutning A (advokat Joakim Ronold) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om avvisning av domfeltes anke pga oversittelse av ankefrist (06.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01212-U, (sak nr. 2013/966), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over straffutmåling for overtredelser av straffeloven § 228 første ledd mm. (05.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse, 05.06.2013, HR-2013-01196-U, (sak nr. 2013/784), straffesak, anke over dom og kjennelse A (advokat Leif Strøm) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling etter frifinnende dom i tingretten (04.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01189-U, (sak nr. 2013/1070), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Robert D. Hovland)mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutnng om å nekte anker over dom i straffesak fremmet (04.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01167-U, (sak nr. 2013/603), straffesak, anke over beslutning A (advokat Stian Mæland), B (advokat Trygve Staff) og C (advokat Marianne Darre-Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmålet om typehuset Ambassadør er et åndsverk (04.06.13) Høyesteretts dom 04.06.2013, HR-2013-01187-A, (sak nr. 2013/138), sivil sak, anke over dom Norske Hus Boligsystem AS (advokat Thomas Rieber-Mohn) mot Hovin Bygg AS (advokat Bjørn Hovstad) Les mer
Fremme av skjønn for fastsettelse av innløsningssum ved utøvelse av forkjøpsrett til aksjer (03.06.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2013, HR-2013-01164-U, (sak nr. 2013/732), sivil sak, anke over kjennelse Connector Holding AS (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Bjarte Bogstad) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om varetektsfengsling ble opphevet (31.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2013, HR-2013-01153-U, (sak nr. 2013/1046), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Øyvind Bratlien) Les mer
Spørsmål om stebarn av ein drepen person (31.05.13) Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen)  mot B (advokat Arve Opdahl) Les mer
Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelser for inngåelse av terrorforbund mm. (31.05.13) Høyesteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01143-A, (sak nr. 2012/2081), straffesak, anke over dom I. A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) og C (advokat Geir Jøsendal) Les mer
Grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum (31.05.13) Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom Anke I: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Edvin Eriksen mfl (advokat John Egil Bergem), Odd Erik Myren mfl. (advokat John Egil Bergem), Trygve Herrem, Alf Erik Lånke, Per Gunnar Myrslo Anke II: Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem) mot staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) Anke III: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem)   Les mer
Videre anke over kjennelse om arrest (30.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2013, HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) II. Txnet AS mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) III. B mot Global Collect Services B.V. mfl. (advokat Oddbjørn Slinning) Les mer
Anke over lagmannsrettens avvisning og heving av ankesak fordi vilkåret om rettslig interesse ikke lenger er oppfylt (29.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01128-U, (sak nr. 2013/919), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Elna K. Holbye) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (29.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2013, HR-2013-01130-U, (sak nr. 2013/980), sivil sak, anke over beslutning A mot B (advokat Elna K. Holbye) Les mer
Straffutmåling for forsøk på voldtekt til samleie - spørsmål om bruk av samfunnsstraff (29.05.13) Høyesteretts dom, 29.05.2013, HR-2013-01121-A, (sak nr. 2013/235), straffesak, anke over dom I.  Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) Les mer
Spørsmål om tidligere erstatningsoppgjør stenger for krav om erstatning for lidt og fremtidig inntektstap (28.05.13) Høyesteretts dom, 28.05.2013, HR-2013-01120-A, (sak nr. 2012/1803), sivil sak, anke over dom A (advokat Einar I. Lohne) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ankenektelse (24.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning I.  A (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Kåre Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Ingrid Humerfelt Eckhoff) mot Den offentlige påtalemyndighet V. E (advokat Sigurd Ihlen) mot Den offentlige påtalemyndighet   Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak som ble hevet fordi den hadde vært stanset i mer enn to år (24.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2013, HR-2013-01103-U, (sak nr. 2013/767), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot B AS og C AS (advokat Kjell Fredvik) Les mer
Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 14 år (24.05.13) Høyesteretts dom 24.05.2013, HR-2013-01105-A, (sak nr. 2013/632), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Sakariassen) Les mer
Anke over stadfestelse av heftelse etter strprl. § 217 i et selskaps bankkonto (23.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.05.2013, HR-2013-01089-U, (sak nr. 2013/754), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av straffeloven § 229 (23.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.05.2013, HR-2013-01095-U, (sak nr. 2013/903), straffesak, anke over dom A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling og oppreisningserstatning ved domfellelse for seksuell omgang med barn under 14 år (23.05.13) Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01087-A, (sak nr. 2013/17), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) Les mer
Straffutmåling for samleie med barn under 14 år (23.05.13) Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01086-A, (sak nr. 2012/1865), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) Les mer
Straffutmåling for grovt bedrageri begått av advokat i forb. med eiendomsoverdragelse (23.05.13) Høyesteretts dom, 23.05.2013, HR-2013-01090-A, (sak nr. 2013/239), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein) Les mer
Straffutmåling for seks ran og andre forbrytelser begått i tilknytning til ranene, blant annet frihetsberøvelse (23.05.13) Høyesteretts dom 23.05.2013, HR-2013-01085-A, (sak nr. 2012/2139), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot B og C (advokat Øystein Storrvik) og D (advokat John Christian Elden) Les mer
Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse - spørsmål om bortfall av rettslig interesse (22.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2013, HR-2013-01070-U, (sak nr. 2013/607), sivil sak, anke over kjennelse Midtbergveien Borettslag (advokat Kåre Tengs-Pedersen) mot Midtbergveien 1 AS (advokat Johan Helgø) Les mer
Regulering av festeavgift (22.05.13) Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom Anita Jansen mfl. (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot Henning Frisch mfl. (advokat Tallag Andersen) Les mer
Straffutmåling for seksuallovbrot mot barn under 16 år (22.05.13) Høgsteretts dom 22.05.2013, HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke over tingrettens beslutning om ikke å utsette hovedforhandling i straffesak (21.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01061-U, (sak nr. 2013/720), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av søksmål fordi søksmålsfristen er oversittet (21.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2013, HR-2013-01052-U, (sak nr. 2013/752), sivil sak, anke over kjennelse Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar AS (advokat Are Stenvik) Les mer
Spørsmål om utslipp til vassdrag av vann blandet med tørrstoff fra brønnboring omfattes av forbud mot forurensning (21.05.13) Høyesteretts dom, 21.05.2013, HR-2013-01056-A, (sak nr. 2013/46), straffesak, anke over dom Båsum Boring AS (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Carl Graff Hartmann) Les mer
Straffutmåling for blant annet grovt bedrageri etter gjenåpning på grunn av menneskerettsbrudd (21.05.13) Høyesteretts dom 21.05.2013,  HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Kavlie) Les mer
Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn (15.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2013, HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot Alcoa Norway ANS (advokat Øyvind Kraft) Les mer
Spørsmål om bevisavskjæring (15.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2013, HR-2013-01012-U, (sak nr. 2013/926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. voldtekt til samleie (13.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2013, HR-2013-00988-U, (sak nr. 2013/509), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom (10.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2013, HR-2013-00993-U, (sak nr. 2013/589), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om dødsfall etter cellegiftkur var utslag av ein risiko pasienten måtte akseptere (08.05.13) Høgsteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00986-A, (sak nr. 2012/2142), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautra) mot A, B, C og D (advokat Christian Thrane Asserson) Les mer
Krav fra ambulansesjåfør mot arbeidsgivers forsikringsselskap om fastsettelsesdom for ansvar for yrkesskade (08.05.13) Høyesteretts dom, 08.05.2013, HR-2013-00985-A, (sak nr. 2012/1840), sivil sak, anke over dom Gjensidige ForsikringQASA (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Øyvind Vidhammer) Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 219 (06.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2013, HR-2013-00990-U, (sak nr. 2013/426), straffesak, anke over dom A (advokat AnnikenMellegaard Douglass) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke over midlertidig avgjørelse om foreldreansvar og samvær etter barneloven § 60 (06.05.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.05.2013, HR-2013-00951-U, (sak nr. 2013/838), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Erik Mjell) mot B (advokat Johannes Hauge) Les mer
Prinsippene for fastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter (03.05.13) Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00943-A, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over overskjønn Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud) Les mer
Straffutmåling for grovt narkotikabrotsverk – spørsmål om dom på samfunnsstraff framfor fengsel på vilkår (03.05.13) Høgsteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00949-A, (sak nr. 2013/82), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jostein Johannessen) Les mer
Straffutmåling for narkotikabrotsverk - spørsmål om grunnlag for å nytte samfunnsstraff i staden for fengsel (03.05.13) Høgsteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00948-A, (sak nr. 2012/2017), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jostein Johannessen) Les mer
Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse (03.05.13) Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00947-A, (sak nr. 2012/2120), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Les mer
Straffutmåling for voldtekt og legemsbeskadigelser begått i forbindelse med pengeinnkreving (03.05.13) Høyesteretts dom, 03.05.2013, HR-2013-00945-A, (sak nr. 2013/34), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland) Les mer
Straffutmåling for seksuallovbrudd, bl.a. voldtekt og seksuell omgang med mindreårige (02.05.13) Høyesteretts dom, 02.05.2013, HR-2013-00930-A, (sak nr. 2013/8), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven (26.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2013, HR-2013-00891-U, (sak nr. 2013/816), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse (25.04.13) Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-00881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden) Les mer
Straffutmåling for ulike brudd på vegtrafikkloven (24.04.13) Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) Les mer
Straffutmåling for ran av en gullsmed- og urmakerforretning (24.04.13) Høyesteretts dom, 24.04.2013, HR-2013-00871-A, (sak nr. 2012/1972), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) Les mer
Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon (24.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell) Les mer
Innhenting av DNA-bevis fra en avdød person til bruk i farskapssak når biologisk meteriale er lagret i biobank (24.04.13) Høyesteretts kjennelse 24.04.2013, HR-2013-00868-A, (sak nr. 2012/1511), sivil sak, anke over kjennelse As uskiftebo v/B (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot C og D (advokat Ole Martin Paulsen) Les mer
Saken gjaldt om gyldig etablert utleggspant kunne omstøtes etter dekningsloven med grunnlag i utenlandsk insolvensbehandling (22.04.13) Høyesteretts kjennelse 22.04.2013, HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse Factorias Vulcano S.A. (advokat Bjarte Grønlien) mot Arrow Seismic Invest II Limited (advokat Sig Gunleiksrud) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00845-U, (sak nr. 2013/542), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Einar Heiberg) mot B (advokat William G. Bugge) Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00836-U, (sak nr. 2013/543), straffesak, anke over beslutning A (advokat Anne Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse for seksuell handling med barn under 16 år (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00850-U, (sak nr. 2013/692), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over aktsomhetsvurdering i en frifinnende dom om bilkjøring hvor fører var påvirket av et legemiddel (19.04.13) Høyesteretts dom, 19.04.2013, HR-2013-00825-A, (sak nr. 2012/2168), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00848-U, (sak nr. 2013/685), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Audun Lillestølen) mot B (advokat Mette Yvonne Larsen) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00844-U, (sak nr. 2013/489), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Leif Inge Håland) mot B (advokat Ola J. Strømsmoen) Les mer
Spørsmål om avvisning av erstatningssøksmål mot en privat klinikk (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse A og B AS (advokat Ole Andre Oftebro) mot C AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om inndragning (19.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00839-U, (sak nr. 2013/641), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for forbrytelse mot strl. § 229 andre straffalternativ jf. § 232 (18.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.04.2013, HR-2013-00822-U, (sak nr. 2013/550), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over kjennelse om brev- og besøkskontroll under varetektsfengsling (18.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.04.2013, HR-2013-00816-U, (sak nr. 2013/742), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Siri Langseth) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om bortfeste av tomt til bustadblokk med utleigeleilegheiter er omfatta av "tomt til bustadhus" (17.04.13) Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00809-A, (sak nr. 2012/1596), sivil sak, anke over dom Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten) mot AS Bærums-Hus (advokat Tallag Andersen) Les mer
Straffutmåling for grov legemsbeskadigelse mm. (17.04.13) Høyesteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00811-A, (sak nr. 2012/2001), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) II. A (advokat Øystrein Storrvik) mot B (bistandsadvokat Karoline Henriksen) Les mer
Domfelling etter straffelova § 199 (17.04.13) Høgsteretts dom, 17.04.2013, HR-2013-00810-A, (sak nr. 2012/1999), straffesak, anke over dom A (advokat Bent Endresen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved en fellende straffedom (17.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.04.2013, HR-2013-00815-U, (sak nr. 2013/322), straffesak, anke over dom I. A (advokat Karen Forbrigd) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved fellende straffedom for forbrytelse mot strl. § 196 (16.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.04.2013, HR-2013-00800-U, (sak nr. 2013/537), straffesak, anke over dom A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling i sak om overtredelser av regnskapslovgivningen mm. (15.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 15.04.2013, HR-2013-00798-U, (sak nr. 2013/442), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tap av førerett på grunnlag av fartsoverskriding og fleire tilfelle av køyring medan førarkortet var beslaglagt av politiet (10.04.13) Høgsteretts dom 10.04.2013, HR-2013-00762-A, (sak nr. 2012/1850), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Vang) Les mer
Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse (05.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) Les mer
Tvist om fordring i tvangsoppløsningsbo (05.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00728-U, (sak nr. 2013/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Wilhelm Hopen) mot B Sparebank (advokat Ragnar Wold) Les mer
Spørsmål om en straffesak som var henlagt på grunn av bevisets stilling kan tas opp på nytt (05.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00727-U, (sak nr. 2013/251), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Atgeir Almestad) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av anke over dom (03.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00713-U, (sak nr. 2013/336), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjarte Aambø) mot B (advokat Endre Rutledal) Les mer
Gyldigheten av vedtak i Utlendingsnemnda om utvisning og avslag på søknad om oppholdstillatelse (03.04.13) Høyesteretts dom, 03.04.2013, HR-2013-00704-A, (sak nr. 2012/886), sivil sak, anke over dom A, B, C, D og E (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ida Thue) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å henvise en bevisanke fremfor å oppheve tingrettens dom (03.04.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.04.2013, HR-2013-00712-U, (sak nr. 2013/468), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robert Fonn) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om oppfriskning for oversittelse av frist for å anke dom i barnefordelingssak (26.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.03.2013, HR-2013-00677-U, (sak nr. 2013/457), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Odd Holck-Steen) Les mer
Saken gjaldt den ligningsmessige behandling av inntekter og utgifter i et selskap i perioden 2002-2005 (26.03.13) Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom Tronviken ANS (advokat Christian Wahl) mot staten v/Skatt øst (advokat Einar Gitlestad) Les mer
Erklæring om partshjelp (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00657-U, (sak nr. 2012/1783), sivil sak, anke over dom Torgeir Bjørnarå mfl. (advokat Øyvind Kraft) mot Otra Kraft DA mfl. (advokat Dag Arne Ruud) Les mer
Klage over utleggsforretning (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00661-U, (sak nr. 2013/272), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Jon Norvald Evensen) Les mer
Videre anke over tingrettens kjennelse om avvisning av søksmål pga litispendens (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00659-U, (sak nr. 2013/301), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Dyre Østby) mot C AS (advokat Eivind Bjøralt) Les mer
Videre anke over kjennelse om åpning av konkurs (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00646-U, (sak nr. 2013/293), sivil sak, anke over kjennelse Agder Havrafting AS mot HK Motorservice Kristiansand AS (advokat Einar Heiberg) Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse og reaksjonsfastsettelse i sak om forbrytelse mot strl. §§ 127 første ledd første straffalt. og 228 første ledd (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00668-U, (sak nr. 2013/511), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Påtalemyndighetens begjæring om beslutning om ransaking (22.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.03.2013, HR-2013-00655-U, (sak nr. 2013/541), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A Les mer
Straffutmåling ved trygdebedrageri (22.03.13) Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00650-A, (sak nr. 2012/2115), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth) Les mer
Gyldigheten av avtaler om kjøp av såkalte strukturerte spareprodukter (22.03.13) Høyesteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA (advokat Anders Ryssdal) Les mer
Spørsmål om habilitet for tingrettsdommar i sak om endring av samværsomfang etter offentleg omsorgsovertaking for eit tvillingpar (22.03.13) Høgsteretts dom, 22.03.2013, HR-2013-00649-A, (sak nr. 2012/1989), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Øyvind Renslo) mot A, B (advokat John Christian Elden) Les mer
Pressens krav om tilgang til lydbåndopptakene fra hovedforhandlingen i straffesaken mot Arne Treholt i 1985 (21.03.13) Høyesteretts kjennelse, 21.03.2013, HR-2013-00641-A, (sak nr. 2012/1069), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Les mer
Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom (20.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 20.03.2013, HR-2013-00623-U, (sak nr. 2012/1906), sivil sak, anke over kjennelse Nordre Land kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik) Les mer
Spørsmål om en privat avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skal anses som oppdragstaker eller som arbeidstaker (20.03.13) Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00628-A, (sak nr. 2012/1492), sivil sak, anke over dom A (advokat Gjermund Pekeberg) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) Les mer
Spørsmål om en avlaster i en familie med særlig tyngende omsorgsarbeid var å anse som arbeidstaker i kommunen (20.03.13) Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00630-A, (sak nr. 2013/144), sivil sak, anke over dom X kommune (kommuneadvokat Hanne Harlem) mot A (advokat Jan Fougner) Les mer
Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (19.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.03.2013, HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse A og B AS (advokat Erik Mauritzen) mot C AS og D (advokat Henning M. Stephansen) Les mer
Forståelsen av straffeloven § 238 - uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme eller helbred (12.03.13) Høyesteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00574-A, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) II. B AS (advokatCato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude E. Sparre) mot A og B AS (advokat Cato Schiøtz) og C (advokat Frode Sulland)   Les mer
Straffutmåling for vanleg ran (12.03.13) Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00578-A, (sak nr. 2012/1892), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Alvar Krafft Randa) Les mer
Forståinga av straffelova § 219 (12.03.13) Høgsteretts dom, 12.03.2013, HR-2013-00577-A, (sak nr. 2012/1812), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Les mer
Spørsmål om skriftlige referater fra møter mellom barnevernsmyndigheter og en person kunne benyttes som bevis i en senere straffesak (12.03.13) Høyesteretts kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00576-A, (sak nr. 2013/330), straffesak, anke over kjennelse og HR-2013-00575-A, (sak nr. 2012/1998), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øivind Østberg) Les mer
Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15 nr. 1 (12.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2013, HR-2013-00572-U, (sak nr. 2013/482), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erklæring om partshjelp etter at anke er tillatt fremmet (07.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00554-U, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom A AS (advokat Stephan L. Jervell) mot B (advokat Jens Christian Riege) Les mer
Anke til Høyesterett over straffutmålingen etter domfellelse for blant annet ran (07.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00550-U, (sak nr. 2013/236), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om tvangssalg av et russisk skip (07.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.03.2013, HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd (advokat Trond S. Paulsen) Les mer
Spørsmål om styret i Stangeskovene AS hadde saklig grunn til å nekte aksjeerverv (05.03.13) Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00508-A, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak (05.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00523-U, (sak nr. 2013/362), sivil sak, anke over beslutning I. A (advokat Thor Gardarsson) mot X kommune (advokat Atle Torvund) II. B (advokat Grethe Larsen) mot X kommune (advokat Atle Torvund) Les mer
Spørsmål om søksmål må avvises som følge av at søksmålsfristen i foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd andre punktum er oversittet (05.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00505-U, (sak nr. 2013/298), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Nærings- og handelsdepartementet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad) mot Pangea Property Partners AS (advokat Gunnar Sørlie) Les mer
Begjæring om utsatt iverksettelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse mm. (05.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2013, HR-2013-00510-U, (sak nr. 2013/401), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Steinar Moritz Andersen) mot X kommune (advokat Otto Roll) Les mer
Anker fra domfelte over lagmannsrettens dom i sak om blant annet grov økonomisk utroskap og grove bedragerier (05.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00502-U, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling ved seksuelle overgrep mot eget barn og stebarn samt mishandling i nære relasjoner (05.03.13) Høyesteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00511-A, (sak nr. 2012/1842), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Anke over lagmannsrettens lovanvendelse i sak om falsk forklaring (05.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.03.2013, HR-2013-00503-U, (sak nr. 2013/136), straffesak, anke over dom A (advokat Kjell M. Øymo) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gyldigheita av føresegner i forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (05.03.13) Høgsteretts dom, 05.03.2013, HR-2013-00496-A, (sak nr. 2012/1447), sivil sak, anke over dom STX OSV AS, STX Norway Florø AS, Kleven Verft AS, Myklebust Verft AS, Bergen Group Shipbuilding AS, Ulstein Verft AS, Havyard Ship Technology AS, Aibel AS (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Tariffnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) Les mer
Anke over lagmannsrettens ankenektelse, jf. straffeprossessloven § 321 andre ledd (04.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00486-U, (sak nr. 2013/291), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Lea) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme en anke over straffedom, jf. straffeprosessloven § 321 første ledd (04.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2013, HR-2013-00485-U, (sak nr. 2013/261), straffesak, anke over beslutning A (advokat Siv Elisabeth Hveberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnadene i en sak om pasientskadeerstatning (01.03.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2013, HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Janne Larsen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Kari Løchen) Les mer
Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til anke over dom (27.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2013, HR-2013-00460-U, (sak nr. 2013/377), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Erik Bryn Tvedt) mot X kommune (advokat Berit Aartun) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom - sivilt krav - voldtekt (25.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.02.2013, HR-2013-00428-U, (sak nr. 2013/253), sivil sak, anke over dom A (advokat Jonny Sveen) mot B v/verger (advokat Arnt Olav Stillerud) Les mer
Krav om bevistilgang etter tvisteloven § 26-7 i en underliggende tvist om gyldigheten av ligning (22.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.02.2013, HR-2013-00437-U, (sak nr. 2013/51), sivil sak, anke over kjennelse Arcade Drilling AS (advokat Hanne Skaarberg Holen) mot staten v/Skatt vest (advokat Anders F. Wilhelmsen) Les mer
Krav mot staten om erstatning for sakskostnader (14.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.02.2013, HR-2013-00372-U, (sak nr. 2013/6), sivil sak, anke over kjennelse Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot staten v/Domstoladministrasjonen Les mer
Anke over lagmannsrettens hevingskjennelse og spørsmål om den rettslige interese i å få prøvd om det foreligger en endringsoppsigelse mm. (13.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.02.2013, HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse A mot B AS (advokat Anders Stenbrenden)   Les mer
Spørsmål om to fengslingskjennelser kan gjengis offentlig (12.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2013, HR-2013-00348-U, (sak nr. 2013/155), straffesak, anke over kjennelse A AS Les mer
Anke over lagmannsrettens salærfastsettelse (08.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.02.2013, HR-2013-00319-U, (sak nr. 2012/2163), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) Les mer
Straffutmåling for seksualforbrytelser overfor barn under 16 år (07.02.13) Høyesteretts dom, 07.02.2013, HR-2013-00302-A, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) Les mer
Straffutmåling for valdtekt til samleie med sovande kvinne (06.02.13) Høgsteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie med sovende kvinne (06.02.13) Høyesteretts dom, 06.02.2013, HR-2013-00300-A, (sak nr. 2012/1591), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Begjæring om omgjøring (06.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.02.2013, HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt skattesvik (05.02.13) Høgsteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom A (advokat Pål Berg) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Krav om kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12.12.2003 nr. 108 (05.02.13) Høyesteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00280-A, (sak nr. 2012/1239), sivil sak, anke over dom Torneby Sameie v/sameierne (advokat Torbjørn Saggau Holm) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad) Les mer
Videre anke over stadfestelse av tvungen gjeldsordning (01.02.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2013-00258-U, (sak nr. 2012/2077), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ingolf Holmen) mot B Les mer
Arbeidstakers krav mot arbeidsgiver om oppreisningserstatning etter personopplysningsloven § 49 (31.01.13) Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom A (advokat Børge Benum) mot Avfallsservice AS (advokat Anne Marie Due) Les mer
Spørsmål om staten kan kreve erstattet kostnader til arkeologisk utgraving av en automatisk fredet fangstgrop (31.01.13) Høyesteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00233-A, (sak nr. 2012/1562), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (advokat Adele Matheson Mestad) mot Jan Petter Torgersrud (advokat Odd Walther Moi) Les mer
Fastsetjing av straff for å ha med om lag 9,1 kilo anabole steroid å gjere (31.01.13) Høgsteretts dom, 31.01.2013, HR-2013-00240-A, (sak nr. 2012/1617), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Benedikte Høgseth) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Utvida ("kopla") tilbakehaldsrett for speditør etter Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser 2000 (NSAB) § 14 (29.01.13) Høgsteretts dom 29.01.2013, HR-2013-00213-A, (sak nr. 2012/785), sivil sak, anke over dom Tyrholm & Farstad AS (advokat Odd Magne Gjerde) mot Normar Fish AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) Les mer
Anke over dom for grovt underslag – spørsmål om domsgrunnane til lagmannsretten er mangelfulle (28.01.13) Høgsteretts dom, 28.01.2013, HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjetil Omholt) Les mer
Tillatelse til fremleggelse av granskningsrapport (25.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 25.01.2013, HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom Stangeskovene AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Christen Sveaas (advokat Anders Ryssdal) Les mer
Spørsmål om to advokatar som er oppnemnde som aktorar, er inhabile etter strprl. § 60 (25.01.13) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 25.01.2013, HR-2013-00169-U, (sak nr. 2013/116), straffesak, anke over orskurd A (advokat Anders Brosveet), B AS, C Inc., D Inc., (advokat Erling O. Lyngtveit), E (advokat Berit Reiss-Andersen) og F (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Krav om sletting av festekontrakt - spørsmål om kontrakt om leie av grunn til fritidsbolig er omfattet av tomtefesteloven (23.01.13) Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00144-A, (sak nr. 2012/942), sivil sak, anke over dom Øyvind Sandvold (advokat Harald O. Sletner) mot Vinstra Elektro AS (advokat Eivind Bjøralt) Les mer
Lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for grovt narkotikaheleri mm. (23.01.13) Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00146-A, (sak nr. 2012/1291), straffesak, anke over dom I. A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) III. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kristin Røhne) mot A (advokat Petter Bonde) Les mer
Straffutmåling for blant annet voldsforbrytelser (23.01.13) Høyesteretts dom, 23.01.2013, HR-2013-00143-A, (sak nr. 2012/1714), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Knut Erik Sæther) Les mer
Begjæring om fortsatt behandling av et sivilt krav pådømt i straffedom (23.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 23.01.2013, HR-2013-00151-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over dom I. A, B og C AS (advokat Per Danielsen) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og C AS (advokat Per Danielsen) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om at forsvarer i en straffesak skal fratre (23.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2013, HR-2013-00147-U, (sak nr. 2012/2059), straffesak, anke over beslutning A (advokat Steinar B. Yndestad) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke i sak om fravikelse av fast eiendom (22.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00137-U, (sak nr. 2012/2035), sivil sak, anke over kjennelse A og B mot C og D (advokat Nils E. Tangedal) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (22.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.01.2013, HR-2013-00135-U, (sak nr. 2012/1995), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Lars Christian Sunde, II. B AS (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om rettsanvendelse i forbindelse med domfellelse for menneskehandel (18.01.13) Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00104-A, (sak nr. 2012/1464), straffesak, anke over dom I.  A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) II.  B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) Les mer
Tomtefeste - spørsmål om festers utbyggingsrett på festetomt som er bebygd med boligblokker (18.01.13) Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00103-A, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland) Les mer
Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling (18.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om seksuelle overgrep mot egne barn mm (18.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.01.2013, HR-2013-00111-U, (sak nr. 2012/2075), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om tingretten i ei sak om omsorgsovertaking for eitt barn kan ta stilling til omsorgsovertaking og samvær i høve til to andre barn (18.01.13) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 18.01.2013, HR-2013-00107-U, (sak nr. 2013/49), sivil sak, anke over orskurd X kommune (advokat May Britt Mannes) mot A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Trond Hjelde) og C (advokat Ellen Sandvold Strømme)   Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om seksuell omgang med barn (17.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00089-U, (sak nr. 2012/1918), straffesak, anke over dom A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Domfellelse for overtredelse strl. § 237 - uaktsom legemsbeskadigelse ved bruk av motorvogn (17.01.13) Høyesteretts beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00105-U, (sak nr. 2012/2038), straffesak, anke over dom A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Særskilt anke over erstatningskrav, pådømt sammen med frifinnelse for straffekrav i straffesak om seksuallovbrudd (16.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.01.2013, HR-2013-00083-U, (sak nr. 2012/1956), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Verling) mot B (advokat Bjarte Kristian Døssland) Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved fellende straffedom for forsikringsbedrageri (11.01.13) Høyesteretts beslutning, 11.01.2013, HR-2013-00066-U, (sak nr. 2012/1953), straffesak, anke over dom I. A (advokat Roerg Dyrnes Hovland), II. B (advokat Jarle Rudi), III. C (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål pga manglende rettslig interesse (08.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00045-U, (sak nr. 2012/2065), sivil sak, anke over kjennelse Hå-To Invest AS (advokat Bjørn Holma) mot staten v/Skatt nord (advokat John Steen Holm) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare (08.01.13) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00033-U, (sak nr. 2013/18), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer