Ankeutvalget - Straffesaker

Anke over vedtakelse av forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning av krav om erstatning for saksomkostninger etter straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse Byggmester A AS, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslag av pass som varetektsurrogat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning av begjæring om felles avgjørelse, jf. strpl. § 49. Spørsmål om anvendelse av straffeloven § 64

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2014, HR-2014-02419-U, (sak nr. 2014/1880), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marthe Notøy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02392-U, (sak nr. 2014/2072), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kirsten B. Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02391-U, (sak nr. 2014/2183), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christine Hamborgstrøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over en eventuell rettslig beslutning om pågripelse, samt videre anke over tingrettens beslutning om ikke å meddele den antatte pågripelsesbeslutningen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.12.2014, HR-2014-02354-U, (sak nr. 2014/2085), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.12.2014, HR-2014-02345-U, (sak nr. 2014/2054), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02328-U, (sak nr. 2014/2073), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anette Rygg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02306-U, (sak nr. 2014/1932), straffesak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2014, HR-2014-02327-F, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Les mer

Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det kan settes som vilkår for ransaking hos tredjeperson etter straffeprosessloven § 192 andre ledd nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02260-U, (sak nr. 2014/2041), straffesak, anke over kjennelse X AS, X Eiendom AS (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om saksbehandlingsanke til lagmannsretten skal vurderes etter § 321 andre eller tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02254-U, (sak nr. 2014/1836), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.11.2014, HR-2014-02178-U, (sak nr. 2014/1883), straffesak, anke over beslutning A (advokat Joar Berg Henjum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffutmålingen i sak om domfellelser etter straffeloven § 162 første og tredje ledd og § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.11.2014, HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom I. A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat JAn Christian Kvanvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av straffeloven § 219 mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ om seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 23.10.2014, HR-2014-02056-U, (sak nr. 2014/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Olav Bowitz) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om alle dommerne i Gulating lagmannsrett må vike sete ved behandlingen av en anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.10.2014, HR-2014-02054-U, (sak nr. 2014/1772), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling og dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn)

Les mer

Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. overtr. av naturmangfoldloven § 75 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.09.2014, HR-2014-01897-U, (sak nr. 2014/1596), straffesak, anke over dom I. A (advokat Rohnny Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat torkel Johnsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Rohnny Andersen) og B (advokat Torkel Johnsen)

Les mer

Varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.09.2014, HR-2014-01877-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesk, anke over dom A AS, B og C (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot D (advokat Per Danielsen)

Les mer

Spørsmål om oppnevning av sakkyndig i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2014, HR-2014-01888-U, (sak nr. 2014/1611), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for overtr. av strl. § 229

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 18.09.2014, HR-2014-01869-U, (sak nr. 2014/1587), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kjetil H. Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Benny Solheim) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke anke over tingrettsdom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01850-U, (sak nr. 2014/1560), straffesak, anke voer beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning hvor ankene over bevisvurderingen under skyldspørsmålet ble henvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens avvising av anke på grunn av manglande underskrift frå den ankande

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01788-U, (sak nr. 2014/1485), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Astri Aas-Hansen) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke frå den tiltala over oppnemning av bistandsadvokat for ein annen i samband med ankesak for lagmannsretten

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 28.08.2014, HR-2014-01715-U, (sak nr. 2014/1535), straffesak, anke over vedtak A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Laila Kjærevik)

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.08.2014, HR-2014-01675-U, (sak nr. 2014/1487), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Stine Laier Nybø)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av strl. § 162 første ledd mm

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2014, HR-2014-01605-U, (sak nr. 2014/1290), straffesak, anke over dom A (advokat anja Karin Hellander) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over dom i sak om overtredelse av straffeloven § 390 a

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 01.08.2014, HR-2014-01606-U, (sak nr. 2014/1405), straffesak, anke over dom A (advokat christian Børve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.07.2014, HR-2014-01541-U, (sak nr 2014/1346), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om fortsatt fengsling etter utlendingsloven § 106 utgjør et uforholdsmessig inngrep

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2014, HR-2014-01515-U, (sak nr. 2014/1339), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim andre Svenheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen)

Les mer

Anke over dom i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om uaktsom legemsbeskadigelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.06.2014, HR-2014-01315-U, (sak nr. 2014/1044), straffesak, anke over dom A (advokat Jan Erik Granmo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2014, HR-2014-01301-U, (sak nr. 2014/1112), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke etter fellende dom for overtredelse av straffeloven § 229 andre straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.06.2014, HR-2014-01235-U, (sak nr. 2014/983), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling - overtredelse av straffeloven § 266 tredje ledd, jf. første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.06.2014, HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse og saksbehandling etter frifinnelse for vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 10.06.2014, HR-2014-01199-U, (sak nr. 2014/934), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Les mer

Domfellelse for overtredelser av strl. § 162 første og andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2014, HR-2014-01171-U, (sak nr. 2014/985), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2014, HR-2014-01125-U, (sak nr. 2014/945), straffesak, anke over beslutning A (advokat Lars Leversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens kjennelse om å avvise mangelfull anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.05.2014, HR-2014-01108-U, (sak nr. 2014/894), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Bakke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom for gjeninnsettelse til forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.05.2014, HR-2014-01024-U, (sak nr. 2014/879), straffesak, anke over dom A (advokat Ann Turid Bugge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om partshjelp skal tillates for Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2014, HR-2014-00947-U, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom A (advokat Thor André Bjerkhaug) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Saken gjelder fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00884-U, (sak nr. 2014/631), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Truls Johannesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens fellende dom - overtredelse av strl. § 325 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30.04.2014, HR-2014-00839-U, (sak nr. 2014/492), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Føring av rettsbok i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse Sogn og fjordane politidistrikt

Les mer

Skatteunndragelse og trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne bistandsadvokat for etterlatte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00600-U, (sak nr. 2014/257), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Shahzad Nazir)

Les mer

Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00587-U, (sak nr. 2014/536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak kom besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslag av penger på to bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00466-U, (sak nr. 2014/395), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om soningsutsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør

Les mer

Anker over beslutning om å utsette behandlingen av et sivilt krav til straffesaken er pådømt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning A AS (advokat Dag Steinfeld) mot B (advokat Kim Gerdts)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte straffeanke fremmet - strprl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.03.2014, HR-2014-00430-U, (sak nr. 2014/126), straffesak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 200 første ledd

Høyesteretts beslutning, 14.02.2014, HR-2014-00325-U, (sak nr. 2014/99), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for overtredelse av strl. §§ 229 andre straffalternativ og 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.02.2014, HR-2014-00281-U, (sak nr. 2014/97), straffesak, anke over dom A (advokat Kristin Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om en ankesak i lagmannsretten skal settes med lagrette eller meddomsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00228-U, (sak nr. 2014/27), straffesak, anke over beslutning A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00231-U, (sak nr. 2014/166), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens vedtak der tingrettens dom vart nekta fremja

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 30.01.2014, HR-2014-00217-U, (sak nr. 2013/2210), straffesak, anke over vedtak A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over straffutmålinga etter dom som følgje av brot på narkotikaprogram med domstolskontroll

Høgsteretts ankeutvals dom, 29.01.2014, HR-2014-00210-U, (sak nr. 2013/2411), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Hartwig) mto Den offentlige påtalemakta

Les mer

Anke over lagmannsrettens domfellelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.01.2014, HR-2014-00205-U, (sak nr. 2013/2301), straffesak, anke over dom A (advokat Henrik Boehlke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 24.01.2014, HR-2014-00167-U, (sak nr. 2013/2203), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Eirik Nåmdal)

Les mer

Anke over saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for bla. strl. § 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.01.2014, HR-2014-00165-U, (sak nr. 2013/2413), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandling og straffutmåling etter domfelling for truslar og sjikane

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 15.01.2014, HR-2014-00077-U, (sak nr. 2013/2336), straffesak, anke over dom A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.01.2014, HR-2014-00031-U, (sak nr. 2013/2285), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Prøving av om vilkårene for utlevering av en domfelt litauisk statsborger til Litauen er oppfylt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2014, HR-2014-00029-U, (sak nr. 2014/26), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer