Avdeling - Sivile saker

Spørsmål om lagmannsretten har brutt kontradiksjonsprinsippet i en sak om etteroppgjør i entrepriseforhold

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02467-A, (sak nr. 2014/712), sivil sak, anke over dom Mesta Entreprenør AS (advokat Christian F. Galtung) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Pål Martin Abell)

Les mer

Spørsmål om beregning av uttaksmerverdiavgift ved anskaffelse av omsetningsobjekter til delvis privat bruk

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Skatt sør (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Les mer

Foreldelse av krav på pensjonsterminer etter kollektiv forsikring

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02470-A, (sak nr. 2014/998), sivil sak, anke over dom Kommunal Landspensjonskasse gjensidig (advokat Thomas G. Naalsund) mot A (advokat Arild Hølland)

Les mer

Krav om skjevdeling ved felleseieskifte

Høyesteretts dom, 17.12.14, HR-2014-02456-A, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Les mer

Forståelsen av begrepet kapitalvarer i merverdiavgiftsloven

Høyesteretts dom 12. desember 2014, HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom Mandal kommune (advokat Arne Abusdal Aasgaard) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade

Høyesteretts dom, 12.12.2014, HR-2014-02425-S, (sak nr. 2014/604), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper), Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin) mot Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen), Europe Ltd, norsk filial v/generalagent(advokat Jarl R. Henstein Tennant Assuranse AS - rettslig medhjelper) II. Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen) Europe Ltd, norsk filial v/generalagent (advokat Jarl R. HensteinTennant Assuranse AS - rettslig medhjelper) mot A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper) Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin)

Les mer

Avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke

Høyesteretts dom, 11.12.2014, HR-2014-02423-A, (sak nr. 2014/1128), sivil sak, anke over dom I. If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A, B(advokat Tom Sørum) II. A, B (advokat Tom Sørum) mot If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Les mer

Krav om oppreisningserstatning for ærekrenkede utsagn, jf. skadeserstatningsloven § 3-6

Høyesteretts dom, 09.12.2014, HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Bore) mot Avisa Nordland AS (advokat Halvor Manshaus)

Les mer

Beviskravet i sak om avskjed av arbeidstaker

Høyesteretts dom, 03.12.2014, HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem Hoff)

Les mer

Spørsmålet om kildeskatt betalt i utlandet gir rett til fradrag i medhold av skatteloven § 6-24

Høyesteretts dom, 06.11.2014, HR-2014-02162-A, (sak nr. 2014/626), sivil sak, anke over dom Telenor Mobile Communications AS, Telenor East Invest AS (advokat Ståle R. Kristiansen - til prøve) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Gyldigheten av ligning etter overdragelser av fiskefartøy

Høyesteretts dom, 30.10.2014, HR-2014-02108-A, (sak nr. 2014/636), sivil sak, anke over dom Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS, Polarfangst AS (advokat Roald Angell) mot Staten v/Skatt nord (advokat Arne Haavind)

Les mer

Spørsmål om fornærmedes krav på oppreisningserstatning er gjort gjeldende ved søksmål etter skadeerstatningsloven § 3-10

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02102-A, (sak nr. 2014/1118), sivil sak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Bs dødsbo (advokat Bent Endresen)

Les mer

Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

Les mer

Skatterettslig klassifisering av fastlegens pasientlister

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02069-A, (sak nr. 2014/688), sivil sak, anke over dom Roa Medisinske Senter AS (advokat Kristian Råum) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Helge Aarseth)

Les mer

Utmåling av oppreisingserstatning til etterlatne etter grovt aktlaust drap

Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01899-A, (sak nr. 2014/655), sivil sak, anke over dom A (advokat Jørund Lægland) mot A (advokat Per Ove Marthinsen) og B mfl. (advokat John Christian Elden)

Les mer

Motregning i konkurs

Høyesteretts dom, 23.09.2014, HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Jens Ivar Naalum)

Les mer

Krav om tilleggsvederlag for drift av riksveiferjesamband i henhold til tjenestekonsesjonskontrakt

Høyesteretts dom, 22.09.2014, HR-2014-01873-A, (sak nr. 2014/576), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Per Sigvald Wang) mot Fjord1 Fylkesbaatane AS (advokat Siri Teigum)

Les mer

Spørsmål om oppheving av dom fordi det ikke var oppnevnt ytterligere en sakkyndig

Høyesteretts dom, 19.09.2014, HR-2014-01865-A, (sak nr. 2014/716), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Wesenberg) mot B (advokat Ellen Eikeseth Mjøs)

Les mer

Gyldigheita av likninga av to allmennaksjeselskap

Høgsteretts dom, 17.09.2014, HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA (advokat Bettina Banoun) mot staten v/Skatt øst (advokat Sture Nilsson)

Les mer

Spørsmål om vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt

Høyesteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01799-A, (sak nr. 2014/932), sivil sak, anke over dom Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Henriette Busch) mot A (advokat Håkon Bryge)

Les mer

Krav om utskriving frå tvungent psykisk helsevern

Høgsteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01792-A, (sak nr. 2014/1279), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Stephansen) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Helge Røstum)

Les mer

Spørsmål om ein granskingsrapport er omfatta av forbodet i tvistelova § 22-5 første ledd

Høgsteretts orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01775-A, (sak nr. 2014/1317), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Marius Borgen) mot B AS (advokat Jan Fougner)

Les mer

Spørsmål om høve til å setje fram nye rettslege argument ved domstolsprøving av likningsvedtak

Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Helge Skogseth Berg)

Les mer

Spørsmål om det ved sal av ei rundballepresse var gitt ein garanti som innebar at seljaren hadde bevisbyrden for at pressa ikkje var mangelfull

Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom Kjell Oluf Kåre Jensen (advokat Kjetil Krokeide) mot Ørjedal Maskin AS (advokat Hedvig Cecilie Svardal)

Les mer

Gjeldsordning - spørsmål om hva skyldner kan beholde av sin inntekt for forsørgelse av seg selv og andre

Høyesteretts kjennelse, 25.06.2014, HR-2014-01338-A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Finansdepartementet (advokat Christian Reusch) mot A (advokat Håkon Velde Nordstrøm)

Les mer

Erstatningsansvar for skade på privatbolig ved tilbakeslag fra det kommunale kloakknettet

Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom Molde Kommune og KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal)

Les mer

Spørsmål om et vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven er ugyldig

Høyesteretts dom, 19.06.2014, HR-2014-01296-A, (sak nr. 2014/23), sivil sak, anke over dom Selsøyvik Havbruk AS (advokat Kenneth Steffensen) mot staten v/Nærings og fiskeridepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Les mer

Spørsmål om beskatning for selskap og aksjonær etter kjøp av leilighet i Spania

Høyesteretts dom, 18.06.2014, HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom A AS og B (advokat Tone Lillestøl) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Les mer

Gjenopptatt farskapssak - krav om sikring av bevis ved å hente biologisk materiale fra avdød mulig far

Høyesteretts kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01165-A, (sak nr. 2013/2355), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C, D (advokat Arne Gjeraker)

Les mer

Spørsmål om Nordic Trustee ASA har søksmålskompetanse i ei erstatningssak

Høgsterettsavgjerd, 05.06.2014, HR-2014-01161-A, (sak nr. 2013/2303), sivil sak, anke over avgjerd Nordic Trustee ASA (advokat Harald Hjort) mot Anders Ivar Olsen mfl. (advokat Anders Brosveet)

Les mer

Anke over overskjønn til fastsettelse av erstatning for fraskrivelse av bruksrett til planovergang

Høyesteretts dom, 04.06.2014, HR-2014-01159-A, (sak nr. 2013/2325), sivil sak, anke over dom I.  Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) II.  John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum)

Les mer

Fastsettelse av gjengs leie etter husleieloven § 4-3

Høyesteretts dom, 03.06.2014, HR-2014-01143-A, (saknr. 2014/102), sivil sak, anke over dom Terje Wik Mikkelsen (advokat Eilif S. Koch) mot Erna Nikoline Svindlands dødsbo mfl. (advokat Heikki Giverholt)

Les mer

Anke over overskjønn

Høyesteretts dom, 23.05.2014, HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen) mot Akershus fylkeskommune (advokat Jarle W. Holstrøm)

Les mer

Tvist om oppgjør under kontrakt mellom Arendal kommune og Repstad Anlegg AS

Høyesteretts dom, 20.05.2014, HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom Arendal kommune (advokat Magne Olsen) mot Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar)

Les mer

Gyldigheita av ei avgjerd i Trygderetten, der skaden ein person hadde blitt utsett for i samband med eit seminar, ikkje blei godkjend som yrkesskade

Høgsteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00997-A, (sak nr. 2014/110), sivil sak, anke over dom A (advokat Henrik Boehlke) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Henrik Kolderup) 

Les mer

Spørsmål om renteberegning ved regulering av avgift i festeforhold

Høyesteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00996-a, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland) mot Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten)

Les mer

Fastsetting av avgiftsgrunnlaget ved omsetning av elektronisk avis i sammenheng med papiravis

Høyesteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Polaris Media ASA (advokat Morten Fjermeros)

Les mer

Spørsmål om ein norsk kommune kunne krevje tilknytingsavgift for vatn som blir levert til eit kjøpesenter i Sverige

Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00841-A, (sak nr. 2013/2395), sivil sak, anke over dom Nordby Köpcenter AB (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Halden kommune (advokat Morten Kokkim)

Les mer

Profesjonsansvar for advokatar

Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom A (advokat Jørgen Svartebekk), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Henning Harborg) mot B (advokat Jan Kristian Matei Arhaug)

Les mer

Spørsmål om det ved utnevnelse som kontreadmiral ble lagt vekt på kjønn

Høyesteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00831-A, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) og  A (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot B og Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth)

Les mer

Tvist om uførekapitalforsikring

Høyesteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Meinich) mot Danica Pensjonsforsikring As (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen)

Les mer

Fastsetjing av erstatning ved innløysing av eit areal som er regulert til friområde

Høgsteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar)

Les mer

Krav om revisjon av avtale om planlegging og utbygging av kraftverk

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00738-A, (sak nr. 2013/2165), sivil sak, anke over dom HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sigurd Einar Dagfinn Hoff, Synnøve Hoff Mikalsen, Hanne Marit Hoff (advokat Helge Morten Svarva)

Les mer

Spørsmål om rett til dagpenger ved permittering

Høyesteretts dom, 31.03.2014, HR-2014-00656-A, (sak nr. 2013/2074), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Karl Inge Rotmo) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ida Thue)

Les mer

Gyldigheten av to vedtak av Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver

Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00631-A, (sak nr. 2013/1084), sivil sak, anke over dom A og B (advokat John Christian Elden) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

Les mer

Gyldigheten av to vedtak fra Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver

Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00630-A, (sak nr. 2013/1156), sivil sak, anke over dom I.  A (advokat Anders Christensen) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) II.  Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) mot A (advokat Anders Christensen)

Les mer

Spørsmål om en eiendom der en del av skogen var totalfredet oppfylte arealkravet etter odelsloven § 1

Høyesteretts dom, 26.03.2014, HR-2014-00627-A, (sak nr. 2013/2247), sivil sak, anke over dom Borgny Oddrun Pedersen (advokat Ingvar H. Seth) mot Arne Otto Sorthe (advokat Bjørn Kristian Hove)

Les mer

Spørsmål om det kan skrives ut eiendomsskatt på et anlegg som foretar rensing av røykgass på Mongstad

Høyesteretts dom, 19.03.2014, HR-2014-00554-A, (sak nr. 2013/1908), sivil sak, anke over dom CO2Technology Centre Mongstad DA (advokat Henning M. Stephansen) mot Lindås kommune (advokat Henrik Moestue Bang)

Les mer

Spørsmål knyttet til ligningen av et selskap i årene 2001-2005

Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot staten ved Oljeskattekontoret (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer

Fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00468-A, (sak nr. 2013/104), sivil sak, anke over dom Alban International Norway AS (advokat Frode Talmo) mot staten v/Skatt sør (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Les mer

Krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn

Høyesteretts dom, 05.03.2014, HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom AS Dagbladet (advokat Camilla Vislie) mot A (advokat Carl Bore)

Les mer

Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Les mer

Gyldighet av ligning av Statoil Angola

Høyesterett dom, 12.02.2014, HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Statoil Angola Block 31 AS (advokat Jan B. Jansen)  Bayerngas Petroleum Danmark AS (advokat Frode Talmo – til prøve)

Les mer

Spørsmål om det er inngått bindande avtale om kjøp av 70 prosent av aksjane i eit firma

Høgsteretts dom, 04.02.2014, HR-2014-00247-A, (sak nr. 2013/1839), sivil sak, anke over dom Hans Svarstad Hansen (advokat Stein Owe) mot Thomas Johnssomn Förvaltning AB (advokat Arild Karlsen)

Les mer

Gyldigheten av oppsigelse etter tjenestemannsloven § 10 nr. 1

Høyesteretts dom, 29.01.2014, HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192), sivil sak, anke over dom A (advokat Mariann Helen Olsen) mot staten v/Universitetet i X (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer

Fordeling av kjøpesum ved tvangssalg av skip

Høyesteretts kjennelse, 28.01.2014, HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse Mikhail Shintiakov mfl. (advokat Sigmund Z. Berg) mot Vegsund Slip AS (advokat Dag Steinfeld)

Les mer

Rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg mm.

Høyesteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00178-A, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom Hovden Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot Arne Johan Mosfjeld (advokat Dag Herrem)

Les mer

Avgjerd om å ta til følgje krav frå konkursbu om tvangssal av fast eigedom

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse Radiv AS (advokat Erik Eriksen) mot AS Hafnor, dets konkursbo (advokat Kai Knudsen)

Les mer