Avgjørelser samlet 2014

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Ankenektelse i barnevernssak (30.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter) Les mer
Gyldigheten av Miljødepartementets vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for Sørdalen naturreservat for bygging av kraftledning (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02516-U, (sak nr. 2014/2039), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,  mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Statnett SF (advokat Ove Chr. Lyngholt) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak, jf. straffeprosessloven § 435 (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom 23.12.2014, HR-2014-02514-U, (sak nr. 2014/2101), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Amir Hossein Mirmotahari) Les mer
Anke over vedtakelse av forelegg (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av krav om erstatning for saksomkostninger etter straffeprosessloven § 438 (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse Byggmester A AS, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avslag på saksøkers begjæring om å oppnevne psykiatrisk sakkyndig i en erstatningssak mot B (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02519-U, (sak nr. 2014/2259), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Faruk Resulovic) mot B (advokat Kjersti Sandvig) Les mer
Midlertidig forføyning (23.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot BMO Entreprenør AS (advokat Siri Falch-Olsen) Les mer
Anke over sakskostnader og solidaransvar for tredjeparter (22.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.12.2014, HR-2014-02493-U, (sak nr. 2014/2088), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Lars Christian Engen) mot B, C, D (advokat Paal Olav Berg) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten har brutt kontradiksjonsprinsippet i en sak om etteroppgjør i entrepriseforhold (18.12.14) Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02467-A, (sak nr. 2014/712), sivil sak, anke over dom Mesta Entreprenør AS (advokat Christian F. Galtung) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Pål Martin Abell) Les mer
Straffutmåling - ulovlig bæring av skytevåpen (18.12.14) Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02476-A, (sak nr. 2014/1700), straffesak, anke over dom   Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Trygve Staff) Les mer
Spørsmål om det er en saksbehandlingsfeil at et av vitnene ble avhørt ved fjernavhør (18.12.14) Høyesteretts dom, 18.12.2014, HR-2014-02472-A, (sak nr. 2014/1747), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tor Børge Nordmo) Les mer
Spørsmål om beregning av uttaksmerverdiavgift ved anskaffelse av omsetningsobjekter til delvis privat bruk (18.12.14) Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Skatt sør (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) Les mer
Foreldelse av krav på pensjonsterminer etter kollektiv forsikring (18.12.14) Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02470-A, (sak nr. 2014/998), sivil sak, anke over dom Kommunal Landspensjonskasse gjensidig (advokat Thomas G. Naalsund) mot A (advokat Arild Hølland) Les mer
Krav om skjevdeling ved felleseieskifte (17.12.14) Høyesteretts dom, 17.12.14, HR-2014-02456-A, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø) Les mer
Åpning av konkurs (17.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet) Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak (16.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal) Les mer
Forståelsen av begrepet kapitalvarer i merverdiavgiftsloven (12.12.14) Høyesteretts dom 12. desember 2014, HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom Mandal kommune (advokat Arne Abusdal Aasgaard) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Bevisavskjæring (12.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli) Les mer
Kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade (12.12.14) Høyesteretts dom, 12.12.2014, HR-2014-02425-S, (sak nr. 2014/604), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper), Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin) mot Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen), Europe Ltd, norsk filial v/generalagent(advokat Jarl R. Henstein Tennant Assuranse AS - rettslig medhjelper) II. Aioi Nissay Dowa Insurance Company of (advokat Ole Andersen) Europe Ltd, norsk filial v/generalagent (advokat Jarl R. HensteinTennant Assuranse AS - rettslig medhjelper) mot A (advokat Christian Lundin) (Advokat Tom Sørum - rettslig medhjelper) Personskadeforbundet LTN (partshjelper) (advokat Christian Lundin) Les mer
Beslag av pass som varetektsurrogat (12.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke (11.12.14) Høyesteretts dom, 11.12.2014, HR-2014-02423-A, (sak nr. 2014/1128), sivil sak, anke over dom I. If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A, B(advokat Tom Sørum) II. A, B (advokat Tom Sørum) mot If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) Les mer
Avvisning av begjæring om felles avgjørelse, jf. strpl. § 49. Spørsmål om anvendelse av straffeloven § 64 (10.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2014, HR-2014-02419-U, (sak nr. 2014/1880), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marthe Notøy) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om oppreisningserstatning for ærekrenkede utsagn, jf. skadeserstatningsloven § 3-6 (09.12.14) Høyesteretts dom, 09.12.2014, HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Bore) mot Avisa Nordland AS (advokat Halvor Manshaus) Les mer
Anke over ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (08.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02392-U, (sak nr. 2014/2072), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kirsten B. Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2 (08.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.12.2014, HR-2014-02391-U, (sak nr. 2014/2183), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christine Hamborgstrøm) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Beviskravet i sak om avskjed av arbeidstaker (03.12.14) Høyesteretts dom, 03.12.2014, HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem Hoff) Les mer
Videre anke over en eventuell rettslig beslutning om pågripelse, samt videre anke over tingrettens beslutning om ikke å meddele den antatte pågripelsesbeslutningen (02.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.12.2014, HR-2014-02354-U, (sak nr. 2014/2085), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) Les mer
Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3 (01.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.12.2014, HR-2014-02345-U, (sak nr. 2014/2054), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning (01.12.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.12.2014, HR-2014-02342-U, (sak nr. 2014/1255), sivil sak, begjæring om gjenåpning Mølle AS (advokat Thomas E. Alnæs) mot Staten v/Skatt sør (advokat Knut-Arne Ekern) Les mer
Legemsbeskadigelse med døden til følge - medvirkningsbegrepet (27.11.14) Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02324-A, (sak nr. 2014/1149), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Stine Laier Nybø), B (advokat Helene Elness) II. C, D, E, F (advokat Henning Brath) mot A (advokat Stine Laier Nybø) Les mer
Straffutmåling i sak om voldtekter (27.11.14) Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom   I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum) II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann) Les mer
Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a (26.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02328-U, (sak nr. 2014/2073), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anette Rygg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum (26.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2014, HR-2014-02306-U, (sak nr. 2014/1932), straffesak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Midlertidig avgjørelse av fast bopel og samvær etter barneloven (26.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.11.2014, HR-2014-02308-U, (sak nr. 2014/2074), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ola Viken) mot B (advokat Sven Olle Nohlin) Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse (25.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2014, HR-2014-02327-F, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) Les mer
Bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som bevis (24.11.14) Høyesteretts dom, 24.11.2014, HR-2014-02288-A, (sak nr. 2014/1435), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) II. C (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) III. D (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) IV. E (advokat Pål W. Lorentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred), B (advokat Odd Rune Torstrup) Les mer
Fremleggelse av nye dokumentbevis (21.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis) Les mer
Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri (21.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Særkullsbarns begjæring om offentlig skifte av uskiftet bo med særeiemidler (21.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.11.2014, HR-2014-02278-U, (sak nr. 2014/2021), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat John Heitmann) mot B, C, D (advokat Erik Årstad) Les mer
Nytt faktisk grunnlag (20.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø) Les mer
Spørsmål om det kan settes som vilkår for ransaking hos tredjeperson etter straffeprosessloven § 192 andre ledd nr. 3 (19.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02260-U, (sak nr. 2014/2041), straffesak, anke over kjennelse X AS, X Eiendom AS (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Søksmål om rett til medlemskap i en elghundklubb (19.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02253-U, (sak nr. 2014/1809), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat E. Sundsli) mot X Elghundklubb (advokat Kurt-Egil Henriksen) Les mer
Spørsmål om saksbehandlingsanke til lagmannsretten skal vurderes etter § 321 andre eller tredje ledd (19.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02254-U, (sak nr. 2014/1836), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en tvist om oppsigelse av et konsulent-/arbeidsforhold (19.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02247-U, (sak nr. 2014/1858), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Danielsen) mot B AS (advokat Merete Furesund) Les mer
Krav om erstatning i kontraktsforhold (18.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom Stokke Stål AS (advokat  Jørgen Aardalsbakke)  mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik) Les mer
Begjæring om midlertidig forføyning (18.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung) Les mer
Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp (18.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell) Les mer
Vold mot offentlig tjenestemann (10.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd første punktum (10.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.11.2014, HR-2014-02178-U, (sak nr. 2014/1883), straffesak, anke over beslutning A (advokat Joar Berg Henjum) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmålet om kildeskatt betalt i utlandet gir rett til fradrag i medhold av skatteloven § 6-24 (06.11.14) Høyesteretts dom, 06.11.2014, HR-2014-02162-A, (sak nr. 2014/626), sivil sak, anke over dom Telenor Mobile Communications AS, Telenor East Invest AS (advokat Ståle R. Kristiansen - til prøve) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning som følge av bortfalt partsevne (06.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.11.2014, HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling ANS (advokat Per Danielsen) mot A (advokat Jørgen Klaveness v/advokatfullmektig Ole Andreas Thrana) Les mer
Spørsmål om det er adgang til å avsi dom i straffesak mot avdød person (05.11.14) Høyesteretts dom, 05.11.2014, HR-2014-02151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom A, B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Espen Haug) Les mer
Spørsmål om partsevne i en videre anke over oppfriskning (05.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.11.2014, HR-2014-02155-U, (sak nr. 2014/1778), sivil sak, anke over kjennelse Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot Lyng Offshore Limited NUF (advokat Dag Martinsen) Les mer
Anke over straffutmålingen i sak om domfellelser etter straffeloven § 162 første og tredje ledd og § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd (04.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.11.2014, HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom I. A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat JAn Christian Kvanvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over kjennelse om ikke å ta en konkursbegjæring til følge (04.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.11.2014, HR-2014-02139-U, (sak nr. 2014/1742), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Audun Kleppestø) mot B, B dets konkursbo (advokat Siv Sandvik) Les mer
Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c (03.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02138-U, (sak nr. 2014/1896), sivil sak, anke over beslutning X kommune (kommuneadvokaten i Y-regionen v/advokat Johannes Meyer-Myklestad) mot A (advokat André Berven ), B (advokat Torbjørn Schade ) Les mer
Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c (03.11.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02129-U, (sak nr. 2014/1881), sivil sak, anke over beslutning X (kommuneadvokaten i X v/advokat Johan Breien) mot A (advokat Rolf. J. Cappelen), B (advokat Ragnhild Kverneland) Les mer
Spørsmål om juridisk utdrag skal tas ut av saken, eller om deler av utdraget skal nektes fremalgt, fordi det inneholder bevis (31.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2014, HR-2014-02114-U, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Bore) mot B AS (advokat Halvor Manshaus) Les mer
Gyldigheten av ligning etter overdragelser av fiskefartøy (30.10.14) Høyesteretts dom, 30.10.2014, HR-2014-02108-A, (sak nr. 2014/636), sivil sak, anke over dom Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS, Polarfangst AS (advokat Roald Angell) mot Staten v/Skatt nord (advokat Arne Haavind) Les mer
Straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familieforhold (29.10.14) Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell) Les mer
Spørsmål om fornærmedes krav på oppreisningserstatning er gjort gjeldende ved søksmål etter skadeerstatningsloven § 3-10 (29.10.14) Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02102-A, (sak nr. 2014/1118), sivil sak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Bs dødsbo (advokat Bent Endresen) Les mer
Overtredelse av straffeloven § 219 mv. (28.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) Les mer
Betydningen av lang saksbehandlingstid (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02067-A, (sak nr. 2014/1546), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Forståelsen av uttrykket "betydelig Smerte" (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02066-A (sak nr. 2014/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Les mer
Skatterettslig klassifisering av fastlegens pasientlister (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02069-A, (sak nr. 2014/688), sivil sak, anke over dom Roa Medisinske Senter AS (advokat Kristian Råum) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Helge Aarseth) Les mer
Beregningen av minstetiden ved dom på forvaring (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.14, HR-2014-02065-A, (sak nr. 2014/562), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ om seksuell omgang med barn under 14 år (23.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 23.10.2014, HR-2014-02056-U, (sak nr. 2014/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Olav Bowitz) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Inndragning av fangstverdi hos fartøyeier (23.10.14) Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02070-A, (sak nr. 2014/1438), straffesak, anke over dom A AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader (22.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen) Les mer
Spørsmål om alle dommerne i Gulating lagmannsrett må vike sete ved behandlingen av en anke (22.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.10.2014, HR-2014-02054-U, (sak nr. 2014/1772), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling og dokumentinnsyn (17.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull kontradiksjon (17.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.10.2014, HR-2014-02022-U, (sak nr. 2014/1674), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Torkjell Solbø) mot B (advokat Joar Heide) Les mer
Tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven kapittel III (16.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.2014, HR-2014-02017-U, (sak nr. 2014/1736), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Fridtjof Piene Gundersen ) mot B (advokat  Halvor Hjelm-Hansen ) Les mer
Prøveløslatelse fra forvaring (16.10.14) Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02015-A, (sak nr. 2014/1319), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Frode Sulland) Les mer
Spørsmål om løslatelse på prøve fra forvaring (16.10.14) Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik S. Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) Les mer
Prøveløslatelse ved dom på forvaring (16.10.14) Høyesteretts dom, 16.10.14, HR-2014-02013-A, (sak nr. 2014/1448), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Marius O. Dietrichson) Les mer
Medvirkning til legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter (14.10.14) Høyesteretts dom, 14.10.2014, HR-2014-02009-A, (sak nr. 2014/957), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim) Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (03.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm) Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens avgjørelse om ankenektelse må oppheves som følge av at krav til kontradiksjon er tilsidesatt (03.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01950-U, (sak nr. 2014/1727), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Engesbak) mot B (advokat Lene Høivang) Les mer
Klage over utleggsforretning med "intet til utlegg" (01.10.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2014, HR-2014-01932-U, (sak nr. 2014/1623), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot B AS Les mer
Erstatning for sakskostnader ved skjønn etter tomtefesteloven § 40 (26.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01913-U, (sak nr. 2014/1658), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Runar Wiik) mot B (advokat Erik Wold) Les mer
Videre anke i sak om besøksforbud (26.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å nekte et bevis ført - sak om utbetaling av uføreforsikring (26.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01917-U, (sak nr. 2014/1603), sivil sak, anke over kjennelse Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen) Les mer
Konstituert sorenskrivers habilitet (26.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård) Les mer
Flyktningspionasje - Lovanvendelse, straffutmåling og inndragning ved overtredelse av strl. § 91 a (25.09.14) Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01900-a, (sak nr. 2014/1260), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) Les mer
Utmåling av oppreisingserstatning til etterlatne etter grovt aktlaust drap (25.09.14) Høyesteretts dom, 25.09.2014, HR-2014-01899-A, (sak nr. 2014/655), sivil sak, anke over dom A (advokat Jørund Lægland) mot A (advokat Per Ove Marthinsen) og B mfl. (advokat John Christian Elden) Les mer
Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling i sak om bla. overtr. av naturmangfoldloven § 75 første ledd (25.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.09.2014, HR-2014-01897-U, (sak nr. 2014/1596), straffesak, anke over dom I. A (advokat Rohnny Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat torkel Johnsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Rohnny Andersen) og B (advokat Torkel Johnsen) Les mer
Varetektsfengsling (23.09.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Motregning i konkurs (23.09.14) Høyesteretts dom, 23.09.2014, HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Jens Ivar Naalum) Les mer
Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse (23.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.09.2014, HR-2014-01877-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesk, anke over dom A AS, B og C (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot D (advokat Per Danielsen) Les mer
Spørsmål om oppnevning av sakkyndig i straffesak (23.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.09.2014, HR-2014-01888-U, (sak nr. 2014/1611), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om tilleggsvederlag for drift av riksveiferjesamband i henhold til tjenestekonsesjonskontrakt (22.09.14) Høyesteretts dom, 22.09.2014, HR-2014-01873-A, (sak nr. 2014/576), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Per Sigvald Wang) mot Fjord1 Fylkesbaatane AS (advokat Siri Teigum) Les mer
Krav om tilbakelevering av dødsbo fra offentlig skiftebehandling til privar skifte (19.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2014, HR-2014-01864-U, (sak nr. 2014/1504), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kåre Idar Moljord) mot B og C (advokat Kristian Dahle Trygstad) Les mer
Spørsmål om oppheving av dom fordi det ikke var oppnevnt ytterligere en sakkyndig (19.09.14) Høyesteretts dom, 19.09.2014, HR-2014-01865-A, (sak nr. 2014/716), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Wesenberg) mot B (advokat Ellen Eikeseth Mjøs) Les mer
Krav om erstatning for sakskostnader fra det offentlige (18.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2014, HR-2014-01861-U, (sak nr. 2014/1256), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Thorstensen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen Les mer
Anke over saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 (18.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 18.09.2014, HR-2014-01869-U, (sak nr. 2014/1587), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kjetil H. Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Benny Solheim) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Gyldigheita av likninga av to allmennaksjeselskap (17.09.14) Høgsteretts dom, 17.09.2014, HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA (advokat Bettina Banoun) mot staten v/Skatt øst (advokat Sture Nilsson) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke anke over tingrettsdom i straffesak fremmet (17.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01850-U, (sak nr. 2014/1560), straffesak, anke voer beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv. (17.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning hvor ankene over bevisvurderingen under skyldspørsmålet ble henvist (17.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om avvising av kravsmål om skjønn som følgje av manglande rettsleg interesse (16.09.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 16.09.2014, HR-2014-01835-U, (sak nr. 2014/1519), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arnt Olav Stillerud) ot B (advokat Torstein Burkeland) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (15.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.09.2014, HR-2014-01832-U, (sak nr 2014/1543), sivil sak, anke over kjennelse Advokat Erling Moss Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjerd om sakskostnader (12.09.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.09.2014, HR-2014-01812-U, (sak nr. 2014/1566), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Steinar Sørlie) mot B og C (advokat Hans Kristian Skarpholt) Les mer
Spørsmål om vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt (11.09.14) Høyesteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01799-A, (sak nr. 2014/932), sivil sak, anke over dom Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Henriette Busch) mot A (advokat Håkon Bryge) Les mer
Krav om utskriving frå tvungent psykisk helsevern (11.09.14) Høgsteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01792-A, (sak nr. 2014/1279), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Stephansen) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Helge Røstum) Les mer
Bruken av utilbørlegkriteriet i straffelova § 276 a om korrupsjon (05.09.14) Høgsteretts dom, 05.09.2014, HR-2014-01779-A, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort) Les mer
Spørsmål om ein granskingsrapport er omfatta av forbodet i tvistelova § 22-5 første ledd (05.09.14) Høgsteretts orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01775-A, (sak nr. 2014/1317), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Marius Borgen) mot B AS (advokat Jan Fougner) Les mer
Anke over lagmannsrettens avvising av anke på grunn av manglande underskrift frå den ankande (05.09.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 05.09.2014, HR-2014-01788-U, (sak nr. 2014/1485), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Astri Aas-Hansen) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Krav om gjenåpning av beslutning avsagt av Høyesteretts ankeutvalg (05.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2014, HR-2014-01783-U, (sak nr. 2014/1136), sivil sak, begjæring om gjenåpning EuroPark AS mfl. (advokat Peter Simonsen) mot A (advokat Sigurd Holter Torp) Les mer
Spørsmål om høve til å setje fram nye rettslege argument ved domstolsprøving av likningsvedtak (04.09.14) Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01758-A, (sak nr. 2014/277), sivil sak, anke over dom Terratec AS (advokat Sven Olav Larsen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Helge Skogseth Berg) Les mer
Spørsmål om det ved sal av ei rundballepresse var gitt ein garanti som innebar at seljaren hadde bevisbyrden for at pressa ikkje var mangelfull (04.09.14) Høgsteretts dom, 04.09.2014, HR-2014-01770-A, (sak nr. 2014/805), sivil sak, anke over dom Kjell Oluf Kåre Jensen (advokat Kjetil Krokeide) mot Ørjedal Maskin AS (advokat Hedvig Cecilie Svardal) Les mer
Spørsmål om tingretten kan avvise en klage over utleggsforretning pga. manglende prosessdyktighet (03.09.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.09.2014, HR-2014-01747-U, (sak nr. 2014/1145), sivil sak, anke over kjennelse A mot B AS (advokat Egil Horstad) Les mer
Anke frå den tiltala over oppnemning av bistandsadvokat for ein annen i samband med ankesak for lagmannsretten (28.08.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 28.08.2014, HR-2014-01715-U, (sak nr. 2014/1535), straffesak, anke over vedtak A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Laila Kjærevik) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avskjæring av bevis (25.08.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.08.2014, HR-2014-01699-U, (sak nr. 2014/1503), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Faruk Resulovic) Les mer
Straffutmåling for trusler og narkotikalovbrudd og krav om oppreisningserstatning til polititjenestemenn (25.08.14) Høyesteretts dom, 25.08.2014, HR-2014-01695-A, (sak nr. 2014/919), straffesak, anke over dom, A (advokat Sile Stenvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kalvåg) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (19.08.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.08.2014, HR-2014-01675-U, (sak nr. 2014/1487), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Stine Laier Nybø) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av strl. § 162 første ledd mm (01.08.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2014, HR-2014-01605-U, (sak nr. 2014/1290), straffesak, anke over dom A (advokat anja Karin Hellander) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over dom i sak om overtredelse av straffeloven § 390 a (01.08.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 01.08.2014, HR-2014-01606-U, (sak nr. 2014/1405), straffesak, anke over dom A (advokat christian Børve) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om krav om utbetaling av andel av forsikringsoppgjør etter brann (31.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 31.07.2014, HR-2014-01596-U, (sak nr. 2014/1351), sivil sak, anke over dom Storsteinnes Kulturhus SA (advokat Marianne Abeler) mot Balsfjord kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) Les mer
Videre anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a (23.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.07.2014, HR-2014-01541-U, (sak nr 2014/1346), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatning for utbetalte forvaltningshonorarer (22.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.07.2014, HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Christian Lund) mot C AS, D AS (advokat Thor Christian Moen) Les mer
Spørsmål om fortsatt fengsling etter utlendingsloven § 106 utgjør et uforholdsmessig inngrep (18.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2014, HR-2014-01515-U, (sak nr. 2014/1339), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim andre Svenheim) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens beregning av rettsgebyr (17.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2014, HR-2014-01513-U, (sak nr. 2014/1238), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Johan Riisøen) Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av ankesak etter frafall av anke (10.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01463-U, (sak nr. 2014/1212), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Terje Kvarsnes) mot B og C (advokat Øyvind J. Eidnes) Les mer
Spørsmål om retting av grunnboken for fast eiendom (10.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01465-U, (sak nr. 2014/1222), sivil sak, anke over kjennelse A mot B og C Les mer
Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak (09.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen) Les mer
Anke over dom i sak om voldtekt (08.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av konkursbegjæring under henvisning til at den ikke hører under norske domstoler (08.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2014, HR-2014-01446-U, (sak nr. 2014/1092), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt øst (advokat Lars Marius Heggberget) mot Spiro System SP Z.O.O. (advokat Sebastian Garstecki) Les mer
Anke over erstatningskrav (03.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes) Les mer
Spørsmål om gebyrplikt ved krav om oppløsning av et aksjeselskap (03.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.07.2014, HR-2014-01415-U, (sak nr. 2014/1141), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Nils-Henrik Pettersson) Les mer
Begjæring om omgjøring av kjennelse avsagt av Høyesteretts ankeutvalg (02.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01391-U, (sak nr. 2014/1223), sivil sak, begjæring om omgjøring A (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot B (advokat John Egil Bergem) Les mer
Ankenektelse - sak om partsstatus ved krav om samvær etter barnevernloven § 4-19 (02.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01392-U, (sak nr. 2014/1185), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Håkon Malm) mot X kommune (advokat Nina Sandell) Les mer
Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed (02.07.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lovbruk ved domfelling for vald som ei mor hadde utøvd mot dottera si (26.06.14) Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01361-A, (sak nr. 2014/479), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Arild Dyngeland) Les mer
Spørsmål om underslag støttekontakten til den fornærma hadde gjort, var grovt (26.06.14) Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01360-A, (sak nr. 2014/625), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) Les mer
Vilkåra for domfelling etter alkohollova for skjenking utan løyve (26.06.14) Høgsteretts dom, 26.06.2014, HR-2014-01359-A, (sak nr. 2014/514), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A, B, C (advokat John Christian Elden) Les mer
Videre anke over kjennelse om rettslig prøving av vilkårene for utlevering til USA (26.06.14) Høyesteretts kjennelse, 26.06.2014, HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen) Les mer
Gjeldsordning - spørsmål om hva skyldner kan beholde av sin inntekt for forsørgelse av seg selv og andre (25.06.14) Høyesteretts kjennelse, 25.06.2014, HR-2014-01338-A, (sak nr. 2014/533), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Finansdepartementet (advokat Christian Reusch) mot A (advokat Håkon Velde Nordstrøm) Les mer
Spørsmål om den nedre grensa for bruk av strl. § 390 a var broten (25.06.14) Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01336-A, (sak nr. 2014/873), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Straffutmåling for ei rekkje tilfelle av seksuell omgang med barn under ti år (25.06.14) Høgsteretts dom, 25.06.2014, HR-2014-01334-A, (sak nr. 2014/734), straffesak, anke over dom A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Forbudet i flyktningkonvensjonen art. 31 nr. 1 mot å straffe flyktninger for ulovlig innreise og opphold (24.06.14) Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01323-A, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom A (advokat Thor André Bjerkhaug), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper) (advokat Anders Ryssdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Erstatningsansvar for skade på privatbolig ved tilbakeslag fra det kommunale kloakknettet (24.06.14) Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom Molde Kommune og KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om uaktsom legemsbeskadigelse med bil (24.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.06.2014, HR-2014-01315-U, (sak nr. 2014/1044), straffesak, anke over dom A (advokat Jan Erik Granmo) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Frist for å krevje verdsetjing ved takstnemnd ved utøving av kjøperett etter eigarseksjonslova §§ 14-17 (23.06.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.06.2014, HR-2014-01307-U, (sak nr. 2014/1011), sivil sak, anke over orskurd A, B (advokat Arne Gjesdal) mot C (advokat Joanne Vaardal-Lunde) Les mer
Straffutmåling for valdtekt til seksuell omgang med mindreårig (20.06.14) Høgsteretts dom, 20.06.2014, HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Henriette Kvinnsland) Les mer
Anke over kjennelse om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a (20.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2014, HR-2014-01301-U, (sak nr. 2014/1112), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om et vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven er ugyldig (19.06.14) Høyesteretts dom, 19.06.2014, HR-2014-01296-A, (sak nr. 2014/23), sivil sak, anke over dom Selsøyvik Havbruk AS (advokat Kenneth Steffensen) mot staten v/Nærings og fiskeridepartementet (advokat Kine E. Steinsvik) Les mer
Tvangssalg av boligeierseksjon på grunn av manglende betaling av fellesutgifter (19.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2014, HR-2014-01289-U, (sak nr. 22014/1026), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet A (advokat Henning Lauridsen) mot B Les mer
Spørsmål om beskatning for selskap og aksjonær etter kjøp av leilighet i Spania (18.06.14) Høyesteretts dom, 18.06.2014, HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom A AS og B (advokat Tone Lillestøl) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) Les mer
Anke etter fellende dom for overtredelse av straffeloven § 229 andre straffalternativ (12.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.06.2014, HR-2014-01235-U, (sak nr. 2014/983), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om tvangssalg av skyldners bolig besluttet forut for gjeldsforhandlingsperiode, kan settes i gang igjen etter at det er besluttet gjeldsordning (12.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01246-U, (sak nr. 2014/974), sivil sak, anke over kjennelse DNB Boligkreditt AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A Les mer
Ankenektelse - sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning (12.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01240-U, (sak nr. 2014/850), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Kjetil Krokeide) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Hallvard Gilje Aarseth) Les mer
Spørsmål om pasientskadeloven § 18 begrenser adgangen til ved søksmål å trekke inn tapsposter som ikke har vært behandlet i Pasientskadenemnda (11.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.06.2014, HR-2014-01208-U, (sak nr. 2014/820), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Lene Frykman) Les mer
Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling - overtredelse av straffeloven § 266 tredje ledd, jf. første ledd (11.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.06.2014, HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lovanvendelse og saksbehandling etter frifinnelse for vold mot offentlig tjenestemann (10.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 10.06.2014, HR-2014-01199-U, (sak nr. 2014/934), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun) Les mer
Domfellelse for overtredelser av strl. § 162 første og andre ledd (06.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2014, HR-2014-01171-U, (sak nr. 2014/985), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gjenopptatt farskapssak - krav om sikring av bevis ved å hente biologisk materiale fra avdød mulig far (05.06.14) Høyesteretts kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01165-A, (sak nr. 2013/2355), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C, D (advokat Arne Gjeraker) Les mer
Spørsmål om Nordic Trustee ASA har søksmålskompetanse i ei erstatningssak (05.06.14) Høgsterettsavgjerd, 05.06.2014, HR-2014-01161-A, (sak nr. 2013/2303), sivil sak, anke over avgjerd Nordic Trustee ASA (advokat Harald Hjort) mot Anders Ivar Olsen mfl. (advokat Anders Brosveet) Les mer
Krav på erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling (05.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01163-U, (sak nr. 2014/656), sivil sak, anke over kjennelse Skien Papirindustri As (advokat Joar Heide) mot staten v/Domstoladministrasjonen Les mer
Anke over overskjønn til fastsettelse av erstatning for fraskrivelse av bruksrett til planovergang (04.06.14) Høyesteretts dom, 04.06.2014, HR-2014-01159-A, (sak nr. 2013/2325), sivil sak, anke over dom I.  Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) II.  John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) Les mer
Fastsettelse av gjengs leie etter husleieloven § 4-3 (03.06.14) Høyesteretts dom, 03.06.2014, HR-2014-01143-A, (saknr. 2014/102), sivil sak, anke over dom Terje Wik Mikkelsen (advokat Eilif S. Koch) mot Erna Nikoline Svindlands dødsbo mfl. (advokat Heikki Giverholt) Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves (03.06.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2014, HR-2014-01145-U, (sak nr. 2014/884), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Sigurd Vestrheim) mot B borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad) Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over straffedom (30.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2014, HR-2014-01125-U, (sak nr. 2014/945), straffesak, anke over beslutning A (advokat Lars Leversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om å avvise mangelfull anke (28.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.05.2014, HR-2014-01108-U, (sak nr. 2014/894), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Bakke) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over overskjønn (23.05.14) Høyesteretts dom, 23.05.2014, HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen) mot Akershus fylkeskommune (advokat Jarle W. Holstrøm) Les mer
Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.06.2013 (22.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2014, HR-2014-010141-U, (sak nr. 2013/1977), sivil sak, begjæring om gjenåpning A  mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble gitt oppfriskning mot oversittelse av klagefrist (21.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2014, HR-2014-01038-U, (sak nr. 2014/791), sivil sak, anke over kjennelse Tele 6 Europe Ltd mfl. (advokat Erik Råd Herlofsen) mot A (advokat Fred Arne Gade) Les mer
Saken gjelder hvorvidt et krav om erstatning for uberettiget midlertidig sikring er rettskraftig avgjort (20.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01019-U, (sak nr. 2014/481), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Søyland) mot B (advokat Jan Erik Kullerud) Les mer
Tvist om oppgjør under kontrakt mellom Arendal kommune og Repstad Anlegg AS (20.05.14) Høyesteretts dom, 20.05.2014, HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom Arendal kommune (advokat Magne Olsen) mot Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse - krav om gjenåpning av skjønn (20.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01014-U, (sak nr. 2014/782), sivil sak, anke over kjennelse Trondheim kommune (advokat John Olav Engelsen) mot Trøndereiendom AS mfl. (advokat Jan E. Strand) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom for gjeninnsettelse til forvaring (20.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.05.2014, HR-2014-01024-U, (sak nr. 2014/879), straffesak, anke over dom A (advokat Ann Turid Bugge) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Valg av prosessfullmektig for barn i barnevernsak der barnet er gitt egne partsrettigheter (20.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01022-U, (sak nr. 2014/759), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) Les mer
Videre anke over tingrettens avslag på å få bruke en bestemt person som prosessfullmektig (19.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2014, HR-2014-00995-U, (sak nr. 2014/697), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Olav Torvund) Les mer
Gyldigheita av ei avgjerd i Trygderetten, der skaden ein person hadde blitt utsett for i samband med eit seminar, ikkje blei godkjend som yrkesskade (19.05.14) Høgsteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00997-A, (sak nr. 2014/110), sivil sak, anke over dom A (advokat Henrik Boehlke) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Henrik Kolderup)  Les mer
Spørsmål om renteberegning ved regulering av avgift i festeforhold (19.05.14) Høyesteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00996-a, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland) mot Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten) Les mer
Straffutmåling i valdtektssak - spørsmålet var særleg om det skulle givast dom på forvaring (15.05.14) Høgsteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00970-A, (sak nr. 2014/253), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Fastsetting av avgiftsgrunnlaget ved omsetning av elektronisk avis i sammenheng med papiravis (15.05.14) Høyesteretts dom 15.05.2014, HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Polaris Media ASA (advokat Morten Fjermeros) Les mer
Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak (14.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp)) Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene (14.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig) Les mer
Spørsmål om partshjelp skal tillates for Høyesterett (13.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2014, HR-2014-00947-U, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom A (advokat Thor André Bjerkhaug) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Saken gjelder fengsling (12.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utmåling av straff for medvirkning til legemskrenkelser mm. (07.05.14) Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00892-A, (sak nr. 2014/342), straffesak, anke over dom I.   A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) moy Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) Les mer
Spørsmål om ein meddommar i lagmannsretten var inhabil (07.05.14) Høgsteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00891-A, (sak nr. 2014/281), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) Les mer
Grovt uaktsom voldtekt av sovende kvinne (07.05.14) Høyesteretts dom, 07.05.2014, HR-2014-00890-A, (sak nr. 2014/436), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland) Les mer
Spørsmål om en uriktig partsangivelse kan rettes i medhold av tvisteloven § 16-5 (07.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00898-U, (sak nr. 2014/643), sivil sak, anke over kjennelse Grov Forskaling AS (advokat Kjell Petter Neset) mot Vestliveien 2 og 4 (advokat Kari Nessa Nordtun) Les mer
Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand (07.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om opprettholdelse av beslag (07.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00884-U, (sak nr. 2014/631), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Truls Johannesen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon (06.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (05.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00863-U, (sak nr. 2014/694), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Kristin Kruse) mot Y kommune (advokat Bård Nordby) Les mer
Anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak (05.05.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00871-U, (sak nr. 2014/584), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim) Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd (30.04.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.04.2014, HR-2014-00850-U, (sak nr. 2014/707), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mto B (advokat Magne Jetne) Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom - overtredelse av strl. § 325 første ledd nr. 1 (30.04.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30.04.2014, HR-2014-00839-U, (sak nr. 2014/492), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om ein norsk kommune kunne krevje tilknytingsavgift for vatn som blir levert til eit kjøpesenter i Sverige (29.04.14) Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00841-A, (sak nr. 2013/2395), sivil sak, anke over dom Nordby Köpcenter AB (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Halden kommune (advokat Morten Kokkim) Les mer
Profesjonsansvar for advokatar (29.04.14) Høgsteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom A (advokat Jørgen Svartebekk), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Henning Harborg) mot B (advokat Jan Kristian Matei Arhaug) Les mer
Spørsmål om det ved utnevnelse som kontreadmiral ble lagt vekt på kjønn (29.04.14) Høyesteretts dom, 29.04.2014, HR-2014-00831-A, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) og  A (partshjelper) (advokat Jan Fougner) mot B og Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth) Les mer
Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt. (23.04.14) Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat Arild Dyngeland) Les mer
Straffutmåling og oppreisningserstating ved overtredelse av straffeloven § 229 tredje straffalt. (23.04.14) Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00790-A, (sak nr. 2013/2314), straffesak, anke over dom A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Les mer
Tvist om uførekapitalforsikring (10.04.14) Høyesteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Meinich) mot Danica Pensjonsforsikring As (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen) Les mer
Fastsetjing av erstatning ved innløysing av eit areal som er regulert til friområde (10.04.14) Høgsteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar) Les mer
Krav om revisjon av avtale om planlegging og utbygging av kraftverk (08.04.14) Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00738-A, (sak nr. 2013/2165), sivil sak, anke over dom HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sigurd Einar Dagfinn Hoff, Synnøve Hoff Mikalsen, Hanne Marit Hoff (advokat Helge Morten Svarva) Les mer
Krav frå ein domfelt som grunna seg i lang behandlingstid i sak om opphøyr av tvunge psykisk helsevern (08.04.14) Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00741-A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Vilkårene for frifinnelse for forsøkshandling ved tilbaketreden (08.04.14) Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00740-A, (sak nr. 2014/133), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Les mer
Straffutmåling ved narkotikalovbrot (08.04.14) Høgsteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00739-A, (sak nr. 2013/2218), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) Les mer
Føring av rettsbok i straffesak (08.04.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse Sogn og fjordane politidistrikt Les mer
Straffutmåling ved bla. overtredelse av strl. § 132 a om trusler mot aktør i rettsvesenet (03.04.14) Høgsteretts dom, 03.04.2014, HR-2014-00701-A, (sak nr. 2014/10), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Line Nyvoll Nygaard) Les mer
Oppfriskning av for sent fremsatt begjæring om gjenåpning (01.04.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.04.2014, HR-2014-00674-U, (sak nr. 2014/466), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian S. Gjerstrøm) mot Danske Bank (advokat Frithjof Herlofsen) Les mer
Spørsmål om rett til dagpenger ved permittering (31.03.14) Høyesteretts dom, 31.03.2014, HR-2014-00656-A, (sak nr. 2013/2074), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Karl Inge Rotmo) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ida Thue) Les mer
Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk (28.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland) Les mer
Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom (28.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen) Les mer
Skatteunndragelse og trygdebedrageri (28.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gyldigheten av to vedtak av Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver (27.03.14) Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00631-A, (sak nr. 2013/1084), sivil sak, anke over dom A og B (advokat John Christian Elden) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) Les mer
Gyldigheten av to vedtak fra Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver (27.03.14) Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00630-A, (sak nr. 2013/1156), sivil sak, anke over dom I.  A (advokat Anders Christensen) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) II.  Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) mot A (advokat Anders Christensen) Les mer
Spørsmål om politiets beslag av notater som en varetektsfengslet gjorde under politiavhør, må oppheves (26.03.14) Høyesteretts kjennelse, 26.03.2014, HR-2014-00626-A, (sak nr. 2013/2397), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes) Les mer
Spørsmål om en eiendom der en del av skogen var totalfredet oppfylte arealkravet etter odelsloven § 1 (26.03.14) Høyesteretts dom, 26.03.2014, HR-2014-00627-A, (sak nr. 2013/2247), sivil sak, anke over dom Borgny Oddrun Pedersen (advokat Ingvar H. Seth) mot Arne Otto Sorthe (advokat Bjørn Kristian Hove) Les mer
Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse (25.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.03.2014, HR-2014-00601-U, (sak nr. 2013/2254), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Bjørn Jakobsen) mot C Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling (25.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2014, HR-2014-00616-U, (sak nr. 2014/409), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Katrine Malmer-Høvik) mot Onecollection AS (advokat Bente Holmvang) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å oppnevne bistandsadvokat for etterlatte (24.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00600-U, (sak nr. 2014/257), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Shahzad Nazir) Les mer
Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (24.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00587-U, (sak nr. 2014/536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven av 8. juli 1988 nr. 72 (24.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gro Hamre) mot B (advokat Svein Aage Larsen) Les mer
Spørsmålet om islandsk skipper og et tysk rederi kunne domfelles for brudd på bestemmelsen i fiskevernsonen ved Svalbard (21.03.14) Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00577-A, (sak nr. 2013/1772), straffsak, anke over dom A og Deutsche Fischfang Union GmbH (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Straff for drap begått under "særlig skjerpende omstendigheter" (21.03.14) Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00576-A, (sak nr. 2013/2194), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Les mer
Tvist om gyldigheten av to fullmakter (20.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen) Les mer
Krav om fremleggelse av bevis i en underliggende tvist om et pengekrav (20.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00562-U, (sak nr. 2014/458), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Svein Tømmerdal) Les mer
Spørsmål om det kan skrives ut eiendomsskatt på et anlegg som foretar rensing av røykgass på Mongstad (19.03.14) Høyesteretts dom, 19.03.2014, HR-2014-00554-A, (sak nr. 2013/1908), sivil sak, anke over dom CO2Technology Centre Mongstad DA (advokat Henning M. Stephansen) mot Lindås kommune (advokat Henrik Moestue Bang) Les mer
Særskilt anke over erstatningskrav (17.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme) Les mer
Videre anke i sak kom besøksforbud (17.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Beslag av penger på to bankkonti (17.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse mot staten v/Utlendingsnemnda (13.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.03.2014, HR-2014-00510-U, (sak nr. 2014/350), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung) Les mer
Tvist om fremme av tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om tolkningen av reglene om lovbestemt pant for boomkostninger (12.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2014, HR-2014-00498-U, (sak nr. 2014/140), sivil sak, anke over kjennelse Prime Energy Fuel Brokers AS, dets tvangsoppløsningsbo (advokat Kim Friis-Møller) mot Westban International Ltd (advokat Nicolai V. Skjerdal) Les mer
Spørsmål om felling av totalfredet hønsehauk var straffri, fordi den ble foretatt i nødverge for en høne (12.03.14) Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00497-A, (sak nr. 2013/2197), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Spørsmål knyttet til ligningen av et selskap i årene 2001-2005 (12.03.14) Høyesteretts dom, 12.03.2014, HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot staten ved Oljeskattekontoret (advokat Anders F. Wilhelmsen) Les mer
Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b (06.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00466-U, (sak nr. 2014/395), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om soningsutsettelse (06.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør Les mer
Anker over beslutning om å utsette behandlingen av et sivilt krav til straffesaken er pådømt (06.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning A AS (advokat Dag Steinfeld) mot B (advokat Kim Gerdts) Les mer
Fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland (06.03.14) Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00468-A, (sak nr. 2013/104), sivil sak, anke over dom Alban International Norway AS (advokat Frode Talmo) mot staten v/Skatt sør (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Les mer
Inndraging av ein varebil som blei nytta ved eit grovt tjuveri (06.03.14) Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00470-A, (sak nr. 2013/2279), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tore Kulstad) Les mer
Anke over straffutmålinga i sak med domfelling for forsøk på å tvinge dotter på 16 år til å inngå ekteskap (06.03.14) Høgsteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00469-A, (sak nr. 2013/2086), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva) Les mer
Spørsmålet om lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved å avskjære deler av en vitneforklaring (06.03.14) Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Preben Kløvfjell) Les mer
Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift (05.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2014, HR-2014-00456-U, (sak nr. 2014/103), sivil sak, anke over dom Skandinavisk Helseservice AS (grupperepresentant) (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot staten v/Skatt øst (advokat Henriette Busch) Les mer
Overprøving av vedtak i Pasientskadenemnda om at ankende parts krav etter pasientskadeloven er foreldet (05.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00449-U, (sak nr. 2014/270), sivil sak, anke over dom A mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves (05.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00455-U, (sak nr. 2014/291), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Thomas Thorstensen) mot B Les mer
Krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn (05.03.14) Høyesteretts dom, 05.03.2014, HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom AS Dagbladet (advokat Camilla Vislie) mot A (advokat Carl Bore) Les mer
Spørsmål om tvistemålsloven eller tvisteloven kommer til anvendelse ved anke over kjennelse om slutning og utlodning i felleseiebo (04.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00442-U, (sak nr. 2014/43), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jan H. Rasmussen) mot B (advokat Chriss Bjorøy) Les mer
Konkursåpning - spørsmål om lagmannsrettens kjennelse lider av saksbehandlingsfeil (04.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00447-U, (sak nr. 2014/84), sivil sak, anke over kjennelse Rolvsvåg Industrihavn AS (advokat Gunnar A. Haahjem) mot staten v/Skatt Vest (advokat Ida Skirstad Pollen) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte straffeanke fremmet - strprl. § 321 andre ledd (03.03.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.03.2014, HR-2014-00430-U, (sak nr. 2014/126), straffesak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om tingrettsdommers habilitet ved behandling av sak om omsorgsovertakelse (27.02.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2014, HR-2014-00399-U, (sak nr. 2014/300), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Allan Rognan) mot X kommune (advokat Gislaug Øygarden) Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse for mulig kostnadsansvar i en sak som står for lagmannsretten (25.02.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2014, HR-2014-00377-U, (sak nr. 2014/276), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet D AS )advokat Vidar Strømme) Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for overtredelse av strl. § 200 første ledd (14.02.14) Høyesteretts beslutning, 14.02.2014, HR-2014-00325-U, (sak nr. 2014/99), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag (13.02.14) Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland) Les mer
Gyldighet av ligning av Statoil Angola (12.02.14) Høyesterett dom, 12.02.2014, HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Statoil Angola Block 31 AS (advokat Jan B. Jansen)  Bayerngas Petroleum Danmark AS (advokat Frode Talmo – til prøve) Les mer
Anke over lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for overtredelse av strl. §§ 229 andre straffalternativ og 239 (07.02.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.02.2014, HR-2014-00281-U, (sak nr. 2014/97), straffesak, anke over dom A (advokat Kristin Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om det er inngått bindande avtale om kjøp av 70 prosent av aksjane i eit firma (04.02.14) Høgsteretts dom, 04.02.2014, HR-2014-00247-A, (sak nr. 2013/1839), sivil sak, anke over dom Hans Svarstad Hansen (advokat Stein Owe) mot Thomas Johnssomn Förvaltning AB (advokat Arild Karlsen) Les mer
Spørsmål om en ankesak i lagmannsretten skal settes med lagrette eller meddomsrett (31.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00228-U, (sak nr. 2014/27), straffesak, anke over beslutning A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse etter tvl. § 29-13 første ledd lider av saksbehandlingsfeil (31.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00229-U, (sak nr. 2014/18), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Jarle Ringheim) mot C (advokat Marit H. Håkonsen) Les mer
Spørsmål om stansing og bevisavskjæring i sivil sak som behandles i tingretten (31.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Rasmus Asbjørnsen) Les mer
Videre anke over kjennelse om forlengelse av varetektsfengsling (31.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00231-U, (sak nr. 2014/166), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens vedtak der tingrettens dom vart nekta fremja (30.01.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 30.01.2014, HR-2014-00217-U, (sak nr. 2013/2210), straffesak, anke over vedtak A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Gyldigheten av oppsigelse etter tjenestemannsloven § 10 nr. 1 (29.01.14) Høyesteretts dom, 29.01.2014, HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192), sivil sak, anke over dom A (advokat Mariann Helen Olsen) mot staten v/Universitetet i X (advokat Elisabeth Stenwig) Les mer
Forståelsen av kravet i sjøloven § 311 om at avtaler om voldgift skal gjøres skriftlig (29.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.01.2014, HR-2014-00204-U, (sak nr. 2013/2304), sivil sak, anke over kjennelse Schenker AS (advokat Runar Hansen) mot Aseco Container Services AS (advokat Morten Garman) Les mer
Anke over straffutmålinga etter dom som følgje av brot på narkotikaprogram med domstolskontroll (29.01.14) Høgsteretts ankeutvals dom, 29.01.2014, HR-2014-00210-U, (sak nr. 2013/2411), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Hartwig) mto Den offentlige påtalemakta Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse i straffesak (29.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.01.2014, HR-2014-00205-U, (sak nr. 2013/2301), straffesak, anke over dom A (advokat Henrik Boehlke) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil (28.01.14) Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen) II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen) Les mer
Fordeling av kjøpesum ved tvangssalg av skip (28.01.14) Høyesteretts kjennelse, 28.01.2014, HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse Mikhail Shintiakov mfl. (advokat Sigmund Z. Berg) mot Vegsund Slip AS (advokat Dag Steinfeld) Les mer
Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak for tingretten var inhabil, jf. domstollova § 108 (28.01.14) Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00198-A, (sak nr. 2013/1846), straffesak, anke over dom I.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) II.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot B (advokat John Christian Elden) III.  Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot C (advokat Gunnar K. Hagen) Les mer
Rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg mm. (28.01.14) Høyesteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00178-A, (sak nr. 2013/775), sivil sak, anke over dom Hovden Alpinsenter AS (advokat Sigurd Vestrheim) mot Arne Johan Mosfjeld (advokat Dag Herrem) Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for overtr. av strl. § 229 første straffalternativ (24.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 24.01.2014, HR-2014-00167-U, (sak nr. 2013/2203), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Eirik Nåmdal) Les mer
Anke over saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for bla. strl. § 228 første ledd (24.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.01.2014, HR-2014-00165-U, (sak nr. 2013/2413), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om fri sakførsel der den underliggende sak gjelder oppgjør etter ugift samliv (23.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2014, HR-2014-00139-U, (sak nr. 2013/2299), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rønnaug Lilletveit) Les mer
Anke over saksbehandling og straffutmåling etter domfelling for truslar og sjikane (15.01.14) Høgsteretts ankeutvals vedtak, 15.01.2014, HR-2014-00077-U, (sak nr. 2013/2336), straffesak, anke over dom A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Straffutmåling for forsettleg drap (15.01.14) Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00081-A, (sak nr. 2013/2009), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Straffutmåling for mellom anna brot på straffelova § 229 tredje straffalternativ (15.01.14) Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00080-A, (sak nr. 2013/1924), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Trygve Staff) Les mer
Avgjerd om å ta til følgje krav frå konkursbu om tvangssal av fast eigedom (15.01.14) Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse Radiv AS (advokat Erik Eriksen) mot AS Hafnor, dets konkursbo (advokat Kai Knudsen) Les mer
Begjæring om partshjelp (10.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth) Les mer
Anke over straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 228 første ledd (08.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.01.2014, HR-2014-00031-U, (sak nr. 2013/2285), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om omstøyting i konkurs (08.01.14) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid) Les mer
Prøving av om vilkårene for utlevering av en domfelt litauisk statsborger til Litauen er oppfylt (08.01.14) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2014, HR-2014-00029-U, (sak nr. 2014/26), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer