Ankeutvalget - Straffesaker

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Bortføring av barn til Somalia

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling ved forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02543-U, (sak nr. 2015/2122), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Uaktsom forvoldelse av betydelig personskade ved føring av buss

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.12.2015, HR-2015-02514-U, (sak nr. 2015/2151), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om adgangen til ransaking med grunnlag i siktelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2015, HR-2015-02463-U, (sak nr. 2015/2163), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A

Les mer

Varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.12.2015, HR-2015-02408-U, (sak nr. 2015/2168), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Erik Serkland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i straffesak hvor det alvorligste forholdet var grovt ran

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.11.2015, HR-2015-02359-U, (sak nr. 2015/2032), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02313-U, (sak nr. 2015/2060), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved en fellende straffedom for forsettlig drap, jf. straffeloven 1902 § 233

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.11.2015, HR-2015-02283-U, (sak nr. 2015/1887), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Skatteunndragelse, trygdebedrageri og brudd på bokføringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.11.2015, HR-2015-02221-U, (sak nr. 2015/1761), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vold mot politiet, forulemping av tjenestemann, legemsfornærmelse og brukstyveri av motorbåt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2015, HR-2015-02177-U, (sak nr. 2015/1762), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslag av to mobiltelefoner etter straffeprosessloven § 203 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.10.2015, HR-2015-02058-U, (sak nr. 2015/1817), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke over tingrettens inndragningsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01960-U, (sak nr. 2015/1731), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øivind Sterri) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om opphevelse av tingrettens dom grunnet påstått krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01962-U, (sak nr. 2015/1707), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ragnhild Torgersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke til at anke fremmes etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.9.2015, HR-2015-01871-U, (sak nr. 2015/1510), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om varetektsfengsling i medhold av straffeprosessloven § 172 – rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01834-U, (sak nr. 2015/1619), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om løslatelse av en varetektsfengslet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.9.2015, HR-2015-01832-U, (sak nr. 2015/1613), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer

Varetektsfengsling - spørsmål om betydningen av at forsvarer ikke var til stede i rettsmøtet om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-08116-U, (sak nr. 2015/1575), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-01827-U, (sak nr. 2015/1593), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hallvard Helle), Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Ole Martin Paulsen)

Les mer

Tilbaketreden fra drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av straffesak fordi tiltale ikke er tatt ut av kompetent påtalemyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.8.2015, HR-2015-01773-U, (sak nr. 2015/1427), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot Marine Harvest Norway AS (advokat Grunde Bruland) 

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.8.2015, HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Innbruddstyverier fra hytter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse i sak om domfellelse for trusler

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 31.08.2015, HR-2015-01601-U, (sak nr. 2015/1153), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Oppheving av lagmannsrettens ankenektelse vedr. straffutmålingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.07.2015, HR-2015-01558-U (sak nr. 2015/1414), straffesak, anke over beslutning A (advokat Eirik Pleym-Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sak om trusler, legemsfornærmelse og brudd på besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01543-U, (sak nr. 2015/1142), straffesak, anke over dom A (advokat Jan Tore Olsborg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vold og trusler - anke over lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.07.2015, HR-2015-01559-U (sak nr. 2015/1232), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Anders Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2015, HR-2015-01522-U, (sak nr 2015/1380), anke over kjennelse A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over ankenektelse etter strprl. § 321, annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2015, HR-2015-01460-U, (sak nr. 2015/1094), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2015, HR-2015-01480-U, (sak nr. 2015/1170), straffesak, anke over beslutning A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål vedr. behandling av ankenektelse når siktede har avgått ved døden

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.07.2015, HR-2015-01440-U, (sak nr. 2015/1069), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Magnus Haavik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Brudd på forbud mot motorferdsel i nasjonalpark - lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.06.2015, HR-2015-01397-U, (sak nr. 2015/1146), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for ran og forsøk på ran av kiosk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01330-U, (sak nr. 2015/1018), straffesak, anke over dom A (advokat Marion Haaland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagdommeres habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vold og trusler mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Trusler, jf. straffeloven § 227 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 22.05.2015, HR-2015-01123-U, (sak nr. 2015/586), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Harald Jahren)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01166-U, (sak nr. 2015/752), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannicke Keller-Fløystad), B (advokat Helge Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01117-U, (sak nr. 2015/869), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over fengslingskjennelse på grunn av brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2015, HR-2015-01090-U, (sak nr. 2015/937), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmålingen ved domfellelse for fire tilfeller av skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2015, HR-2015-00862-U, (sak nr. 2015/862), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling i en sak om blant annet betydelig skade på legeme under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 6.5.2015, HR-2015-00986-U, (sak nr. 2015/709), straffesak, anke over dom A (advokat Karl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.04.2015, HR-2015-00946-U, (sak nr. 2015/643), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å fremme påtalemyndighetens anke til ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 325, jf. § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.4.2015, HR-2015-00925-U, (sak nr. 2015/436, straffesak, anke over beslutning A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Foreleggelse av habilitetsspørsmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00899-U, (sak nr. 2015/728), straffesak A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00910-U, (sak nr. 2015/588), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00900-U, (sak nr. 2015/540), straffesak, anke over beslutning A, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00809-U, (sak nr. 2015/690), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2015, HR-2015-00459-U, (sak nr. 2015/459), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.03.2015, HR-2015-00583-U, (sak nr. 2015/283), straffesak, anke over dom A (advokat Vigdis Brandstorp) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over fengslingskjennelse på grunn av inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2015, HR-2015-00569-U, (sak nr. 2015/489), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffedom om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overdragelse og oppbevaring av narkotika

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00441-U, (sak nr. 2015/230), straffesak, anke over beslutning A (advokat Steinar Thommassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domstolshabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forsøk på grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2015, HR-2015-00343-U, (sak nr. 2015/274), straffesak, anke over kjennelse A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Falsk forklaring mv. - straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankar over saksbehandling, lovbruk og straffutmåling hos lagmannsretten i sak om grovt narkotikabrotsverk

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 05.02.2015, HR-2015-00280-U, (sak nr. 2014/1983), straffesak, anke over dom A (advokat Morten Furuholmen), B (advokat Ole Petter Drevland), C (advokat Stein Viken), D (advokat Marius O. Dietrichson) E, (advokat Tor Magnus Fagermo), F (advokat Petter Bonde) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2163), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ole Andreas Utberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse i voldssak - spørsmål om lagmannsretten har lagt til grunn uriktig faktum

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2275), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Johan Mjelde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Valdtekt til samleie med barn under 14 år

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 29.01.2015, HR-2015-00203-U, (sak nr. 2015/25), straffesak, anke over dom A (advokat Erling Hagerup) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på straffeloven § 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 27.01.2015, HR-2015-00183-U, (sak nr. 2015/70), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning som følge av tiltaltes uteblivelse, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.01.2015, HR-2015-00118-U, (sak nr. 2014/2205), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00080-U, (sak nr. 2015/76), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Øiseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Klage over parkeringsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling ved uaktsom kjøring og brudd på hjelpeplikten etter å ha vært innblandet i trafikkuhell, samt tap av føreretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.01.2015, HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i sak om sperrefrist for førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.01.2015, HR-2015-00062-U, (sak nr. 2015/22), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.01.2015, HR-2015-00031-U, (sak nr. 2014/2184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer