Avdeling - Sivile saker

Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan

Høgsteretts dom 18. desember 2015, HR-2015-02524-P, (sak nr. 2015/203), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted), Rettslig medhjelper: (advokat Marius Emberland), (advokat Marius Stub) mot A, B, C, D (advokat Christian Hauge), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner), Redd Barna (parthjelper) (advokat Mads Andenæs)

Les mer

Ligning av utenlandsk selskap

Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen)

Les mer

Oppsigelse ved nedlegging av avdeling

Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt)

Les mer

Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) i straffesak

Høyesteretts dom 2. desember 2015, HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom A v/verge B (advokat Øystein Hus) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Les mer

Erstatning etter utvikling av MS-sykdom i forbindelse med MMR-vaksine

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02265-A, (sak nr. 2015/596), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Helge Husebye Haug)

Les mer

Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest"

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer

Beskatning av pendlere for verdien av fri kost

Høyesteretts dom 11. november 2015, HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom Ventor Sp. Zoo, PUH BRV Multi, A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste, B og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. liste (advokat Stein Nygaard) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson)

Les mer

Avslag på enkepensjon

Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer

Beregning av innløsningssum ved frembortfeste

Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland)

Les mer

Bortfall av sameierett i hytte på grunn av passivitet

Høyesteretts dom 22. oktober 2015, HR-2015-02111-A, (sak nr. 2015/723), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Hallgrim Fagervold) mot I (advokat Erik Wold)

Les mer

Ein lærling som på grunn av sjukdom fekk avbrote læretida si i bedrift, hadde ikkje krav på å få forlengd læretida i den same bedrifta

Høgsteretts dom 19. oktober 2015, HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom A (advokat Merete Bårdsen) mot X (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Fråtaking av foreldreansvar og adopsjon

Høgsteretts dom 12. oktober 2015, HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Spørsmål om aksjeselskap har rett til frådrag for tilskot til offentleg skole

Høgsteretts dom 24. september 2015, HR-2015-01947-A, (sak nr. 2015/310), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Kverva A/S (advokat Sverre E. Koch)

Les mer

Spørsmål om norske domstoler har domsmyndighet i tvist om midlertidig forføyning som ikke har verneting i Norge

Høyesteretts kjennelse 24.9.2015, HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (advokat Amund Bjøranger Tørum) mot CKT Marine Services B.V. (advokat Christian Hauge), Nationale Borg-Maatschappij N.V. (advokat Asle Bjelland)

Les mer

Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg

Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund)

Les mer

Tilleggsskatt for aksjeselskap

Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre)

Les mer

Bilforsikring – krav om erstatning etter skade

Høgsteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer

Gyldigheita av eit vedtak om å annullere eksamen på grunn av grovt aktlaust fusk

Høgsteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01878-A, (sak nr. 2015/358), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Bergen (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) mot A (advokat Halfdan Mellbye)

Les mer

Erstatningsoppgjør etter ran

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff)

Les mer

Dobbeltbeskatning

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen)

Les mer

Deling av ei sivil sak

Høgsteretts dom 10.9.2015, HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) mot Oceanteam Shipping ASA (advokat Martin Berggreen Rove)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra åpent til lukket fengsel

Høyesteretts dom 26.8.2015, HR-2015-01757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer

Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser

Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Utmåling av menerstatning

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen)

Les mer

Krav om vederlag ved havneanløp

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther)

Les mer

Ærekrenking i trykt skrift

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Les mer

Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv) II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget)

Les mer

Krav om skjevdeling etter ekteskapets opphør, ble ikke tatt til følge

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende)

Les mer

Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring

Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Les mer

Foreldelse av tilbakebetalingskrav fra NAV overfor psykologspesialist

Høyesteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01222-A, (sak nr. 2014/2103), sivil sak, anke over dom Staten v/Helsedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot A (advokat Alex Borch)

Les mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Les mer

Prøving av bidragsfuten si fastsetjing av barnebidrag

Høgsteretts orskurd 1.6.2015, HR-2015-01153-A, (sak nr. 2014/2300), sivil sak, anke over orskurd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot A (advokat Erik Wold)

Les mer

Gyldigheten av et vedtak fra skatteklagenemnda, hvor fradrag etter skatteloven § 6-2 andre ledd om tap i virksomhet ikke ble godtatt

Høyesteretts dom 27.5.2015, HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat Ola Haugen)

Les mer

Nedsettelse av erstatningsansvar grunnet medvirkning fra en skadelidt som var psykotisk på skadetidspunktet

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01110-A, (sak nr. 2014/1802), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Knagenhjelm) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Les mer

Gyldigheten av en avtale mellom to eierseksjonssameier om rett til parkering på det andre eierseksjonssameiets grunn

Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland) mot Sameiet Inkognitogata 4 (advokat Stig Berge)

Les mer

Krav fra rederi om erstatning fra skipsmegler for villedende informasjon om meklerkommisjon

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01077-A, (sak nr. 2014/1899), sivil sak, anke over dom A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibsselskapet NORDEN A/S (advokat Christian Hauge)

Les mer

Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø) mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)

Les mer

Pasientskadeerstatning - brist i akillessenen ved volleyball spill

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Inger Johansen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bent Åshild Tautra)

Les mer

Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Les mer

Gyldigheten av skatteklagenemnda for storbedrifters vedtak

Høyesteretts dom 8.5.2015, HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer

Krav om erstatning for ulovlig hogst foretatt av flere i fellesskap

Høyesteretts dom, 6.5.2015, HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Karoline Henriksen) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes) II. E (advokat Knut Njøs) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes)

Les mer

Advokatfirmas ansvar for partners handlinger

Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme)

Les mer

Spørsmål om ei mormor som etter omsorgsovertaking har fremma krav om fastsetjing av samvær med barnebarn, har krav på partsstatus

Høgsteretts dom 4.5.2015, HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell) mot A (advokat Håkon Malm)

Les mer

Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud og omregulering og krav om erstatning

Høyesteretts dom, 21.4.15, HR-2015-00844-A, (sak nr. 2014/1266), sivil sak, anke over dom Brattskott AS (advokat Jarle Wallevik Holstrøm) mot Staten v/Kommunal- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer

Krav om erstatning utover sakskostnader som følge av et ugrunnet søksmål

Høyesteretts dom, 14.4.15, HR-2015-00787-A, (sak nr. 2014/1719), sivil sak, anke over dom Roxar AS og Roxar Flow Measurement AS (advokat Sven Eriksrud) (rettslig medhjelper: advokat Ola Ø. Nisja) mot Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani)

Les mer

Om skatt på kostnader til forsking i daglegvaremarknaden

Høgsteretts dom 7.4.15, HR-2015-00734-A, (sak nr 2014/1814), sivil sak, anke over dom I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar) II. Orkla Foods Norge AS (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar)

Les mer

Innsyn i taushetsbelagte opplysninger fremlagt av tredjepart i forbindelse med ligningsvedtak

Høyesteretts dom, 27.3.15, HR-2015-00699-A, (sak nr. 2014/498), sivil sak, anke over dom Total E&P Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Krav om heving av bilkjøp og kva som kan reknast som "ny bil" etter kjøpekontrakten

Høgsteretts dom, 16.3.15, HR-2015-00601-A, (sak nr. 2014/1516), sivil sak, anke over dom I. Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga) mot A (advokat Knut Hvidsten) II. A (advokat Knut Hvidsten) mot Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga)

Les mer

Ansvarsspørsmål i samband med krav om erstatning etter ombygging av eit eldre trehus

Høgsteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00537-A, (sak nr. 2014/1493), sivil sak, anke over dom Bori BBL (advokat Inger-Johanne Lund) mot Lørenfallet Borettslag (advokat Egil Jarslett)

Les mer

Krav om sakskostnader etter ligningsloven § 9-11 når kostnadene ikke er betalt av parten selv, og om det gjelder et krav om at kostnadene kan anses å være partens egne

Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00538-A, (sak nr. 2014/730), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde)

Les mer

Erstatningsansvar for kommune basert på uaktsomhet ved utarbeidelse av reguleringsplan/byggesaksbehandling

Høyesteretts dom, 2.3.2015, HR-2015-00484-A, (sak nr. 2014/1641), sivil sak, anke over dom A, X AS (advokat Christian Wefling) mot Lom kommune, KLP Skadeforsikring AS (advokat Tormod A. Sletten)

Les mer

Habilitetsavgjørelse i storkammersak som gjelder adgang til regulering av festeavgift

Høyesteretts kjennelse, 27.2.2015, HR-2015-00478-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Les mer

Frådragsrett for bidrag til infrastruktur

Høgsteretts dom, 26.2.2015, HR-2015-00461-A, (sak nr. 2014/579), sivil sak, anke over dom Bjørvika Kontorbygg I AS (advokat Cecilie Amdahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer

Krav om erstatning for ulovleg felling av tre på naboeigedom i eit hytteområde

Høgsteretts dom, 13.2.2015, HR-2015-00361-A, (sak nr. 2014/1326), sivil sak, anke over dom A (advokat Erik Ottemo) mot Fiskaa Funksjonær Hytteforening (advokat Robin Aker Jakobsen)

Les mer

Spørsmål om fradrag for tap knyttet til ettergivelse av fordringer mot deleid datterselskap

Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00352-A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom Scancem International DA (advokat Bård Christian Braathen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter ( advokat Trine Riiber )

Les mer

Forskjellsbehandling ved tildeling av offentleg støtte til privatskolar

Høgsteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1188), sivil sak, anke over dom Stiftelsen Oslo By Steinerskole (advokat Bjørn Brodwall) mot Staten v/Kunnskapsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Les mer

Spørsmål om det foreligger fradragsberettiget tap

Høyesteretts dom, 9.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1237), sivil sak, anke over dom Lønningshaugen 15 AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten ved Skatt Øst ( Regjeringsadvokaten v/advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer

Krav om erstatning for tap av forsørgjar etter trafikkulykke

Høgsteretts dom 5.2.2015, HR-2015-00277-A, (sak nr. 2014/1825), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Espen Simonsen) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Terje Marthinsen)  

Les mer

Retten til å gi frå seg vegrett basert på hevd

Høgsteretts dom 2.2.2015, HR-2015-00218-A, (sak nr. 2014/1400), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Yngve Andersen) mot B, C (advokat Ove Chr. Lyngholt)          

Les mer

Spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20

Høyesteretts dom, 30.1.15, HR-2015-00209-A, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Les mer

Utvisning av en kvinne som er alene om omsorgen av et mindre barn, og som er norsk statsborger

Høyesteretts dom og kjennelse, 29.1.15, HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom A, B, SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer

Tvist om eigedomsrett til sjøgrunn

Høgsteretts dom, 19.1.15, HR-2015-00105-A, (sak nr. 2014/1332), sivil sak, anke over dom Meland kommune (advokat Pål H. Heldal) mot A (advokat Endre Grande)

Les mer

Rett til forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret

Høyesteretts dom, 14.1.15, HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom Staten v/Skattedirektoratet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet Vindpark AS (advokat Erlend Øen)

Les mer