Sivile saker

Saken gjaldt eiendomsretten til tre garasjer med biloppstillingsplasser

Høyesteretts dom, 19.12.2011, HR-2011-02353-A, (sak nr. 2011/1148), sivil sak, anke over dom Sameiet Balders gate 24/26 (advokat Fredrik Edvardsen) mot Elisabeth Montelius (advokat Borgar Høgetveit Berg)

Les mer

Saken gjaldt krav om heving av kjøp av tre aksjeleiligheter

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02394-A, (sak nr. 2011/1210), sivil sak, anke over dom Am Trust International Underwriters Ltd. mfl. (advoakt Arne Meidell) mot Guro Fagerbakke mfl. (advokat Jakob Chr. Christensen)

Les mer

Saken gjelder skifte av kontraktspart etter tap av kontrakt utløste ikke reglene om virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02393-A, (sak nr. 2011/539), sivil sak, anke over dom Gate Gourmet Norway AS (advokat Lars Holo) mot Nguyen Thi Ha mfl. (advokat Christen Horn Johannessen) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer

Saken gjaldt spørsmålet om et tilfelle av brudd på rutiner for vaktbytte, kunne danne saklig grunn for oppsigelse

Høyesteretts dom, 13.12.2011, HR-2011-02327-A, (sak nr. 2011/1421), sivil sak, anke over dom A (advokat Magne Bakka) mot B Air Transport AS (advokat Øyvind C. Svendsen)

Les mer

Saken gjelder spørsmålet om et sykehus' undersøkelsesplikt ved innleggelse til tvungen observasjon

Høyesteretts dom, 13.12.2011, HR-2011-02325-A, (sak nr. 2011/1002), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Gardarsson) mot X HF (advokat Åse Britt Olafsen)

Les mer

Saka gjaldt ein anke over overskjønn der det var fastsett fallerstatning etter ei kraftverkutbygging

Høgsteretts dom, 14.12.2011, HR-2011-02329-A, (sak nr. 2011/860), sivil sak, anke over overskjønn BKK Produksjon AS (advokat Magne Revheim) mot Robert Vigdal Austgulen mfl. (advokat Ulf Larsen) og (advokat Gunnar Sætre)

Les mer

Saka gjaldt mellom anna spørsmålet om ein må forstå overgangsføresegnene til føretakspensjonslova

Høgsteretts dom, 06.12.2011, HR-2011-02270-A, (sak nr. 2011/981), sivil sak, anke over dom Frank Knudsen mfl. (advokat Christopher Hansteen) og  (advokat Håkon Angell) mot Sunnmørsposten AS (advokat Ingeborg Moen Borgerud) og Edda Ressurs AS (advokat Gry Steen Hvidsten)

Les mer

Saka gjaldt om ei tidlegare fostermor har krav på å få fremma sak om samvær for fylkesnemnda

Høgsteretts dom, 06.12.2011, HR-2011-02269-A, (sak nr. 2011/1556), sivil sak, anke over dom Oslo kommune (advokat Irene Sogn) og A (advokat Øystein Storrvik) mot D (advokat Gunnar K. Hagen) 

Les mer

Saka gjeld foreldreansvar og samvær for felles barn

Høgsteretts dom, 01.12.2011, HR-2011-02244-A, (sak nr. 2011/1135), sivil sak, anke over dom A (advokat Laila Kjærevik) mot B (advokat Ingelin Morken Gundersen)

Les mer

Saken gjelder norsk domsmyndighet og midlertidig avgjørelse i sak om foreldreansvar

Høyesteretts kjennelse, 29.11.2011, HR-2011-02229-A, (sak nr. 2011/1222), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Roar Vegsund) mot B (advokat Stig Åkenes Johnsen)

Les mer

Saken gjelder tolking av en bankgaranti stilt til sikkerhet for et verfts betalingsforpliktelse

Høyesteretts dom, 29.11.2011, HR-2011-02228-A, (sak nr. 2011/762), sivil sak, anke over dom Bergen Group Skarveland AS (advokat Bernt Jacob Pettersen) mot Sparebank 1 SR-Bank (advokat Bjørn Stordrange)

Les mer

Saken gjaldt tvist om hvilken pris som skulle betales ved overdragelse av leilighet i borettslag for eldre

Høyesteretts dom, 09.12.2011, HR-2011-02303-A, (sak nr. 2011/752), sivil sak, anke over dom Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg, Halvor Kjellberg  (advokat Harald Hjort) mot Bygdøy boligspareklubb for Eldre (advokat Pål Grønnæss) og Samarbeidende DES-klubber i Norge (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer

Saken gjelder spørsmål om skatteplikt ved realisasjon av konvertible obligasjoner

Høyesteretts dom, 08.12.2011, HR-2011-02285-A,m (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom Industriinvesteringer AS (advokat Harald Willumsen) og Hafslund Venture AS (advokat Jan B. Jansen) mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Amund Nossd og advokat Sture Nilsson)

Les mer

Saka gjaldt spørsmålet om det irske selskapet Dell Products var skattepliktig i Noreg for åra 2003–2006

Høgsteretts dom, 02.12.2011 HR-2011-02245-A, (sak nr. 2011/755), sivil sak, anke over dom Dell Products ( advokat Ståle R. Kristiansen mot Staten v/Skatt Øst (adokat Morten Goller

Les mer

Saken gjelder spørsmål om tvungent prosessfellesskap ved omstøtelsessøksmål

Høyesteretts kjennelse, 17.11.2011, HR-2011-02144-A, (sak nr. 2011/522), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anne-Sofie Lutro) mot B (advokat Christian S. Mathiassen)

Les mer

Saken gjelder disposisjoner i strid med arveloven § 19 - tvungent prosessfellesskap

Høyesteretts dom, 17.11.2011, HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord)

Les mer

Saka gjaldt prøving av eit vedtak i skatteklagenemnda der aksjonærane blitt nekta godtgjerslefrådrag

Høgsteretts dom, 16.11.2011, HR-2011-02132-A, (sak nr. 2011/997), sivil sak, anke over dom Einar Rasmussen Investment AS mfl. (advokat Hanne Skaarberg Holen) mot staten v/Skatt sør (advokat Haakon Borgen)

Les mer

Saka gjaldt gyldigheita av eit vedtak i Utlendingsnemnda om å avslå asyl

Høgsteretts dom, 16.11.2011, HR-2011-02133-A, (sak nr. 2011/817), sivil sak, anke over dom A og B (advokat Heidi Bache-Wiig) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Saken gjelder hvem et barn skal bo hos og hvor biologisk tilknytning ikke er avgjørende for foreldreansvar

Høyesteretts dom, 10.11.2011, HR-2011-02097-A, (sak nr. 2011/1048), sivil sak, anke over dom A (advokat Nils Arild Istad) mot B (advokat Stig Åkenes Johnsen)

Les mer

Saken gjelder spørsmål om en pasient har rett til å klage over pålegg rettet til hans lege om utlevering av pasientjournal

Høyesteretts dom, 08.11.2011, HR-2011-02072-A, (sak nr. 2011/944), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Fanny Platou Amble) mot A (advokat Rune Østgård)

Les mer

Saken gjaldt gyldigheten av kgl.resolusjon som bl.a. ga konsesjon til overføring av vann fra et vassdrag til et nabovassdrag

Høyesteretts dom 31.10.2011, HR-2011-02010-A, (sak nr. 2011/571), sivil sak, anke over dom Ola Måland mfl. (advokat Sjur K. Dyrkolbotn) mot Jørpeland Kraft AS (advokat Endre Skjørestad)

Les mer

Saka gjaldt spørsmålet om ein kommune som sette i verk barnevernstiltak for ein tilflytta gut, kan krevje refusjon frå guttens tidlegare heimkommunen .

Høgsteretts dom, 26.10.2011, HR-2011-01999-A, (sak nr. 2011/380), sivil sak, anke over dom M kommune (advokat Trine Buttingsrud Mathiesen) mot N kommune (advokat Roald Angell)

Les mer

Saka gjeld spørsmål om ein tomtefestar kan motsetje seg at festeavgifta blir regulert opp i samsvar med endringa i pengeverdien mv.

Høgsteretts dom, 26.10.2011, HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom Marit Kristin Graven Runde mfl. (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Dag Fjeldstad mfl. (advokat Ole Løken)

Les mer

Meddommar ikkje inhabil

Høgsteretts dom 25.10.2011, HR-2011-01988-A, (sak nr. 2010/1952), sivil sak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot X kommune (advokat Nina Ramstad Aatlo)

Les mer

Heving av avtale om salg av boligeiendom pga. manglende betaling av kjøpesum og krav om erstatning for tap

Høyesteretts dom, 18.10.2011, HR-2011-01947-A, (sak nr. 2011/524), sivil sak, anke over dom Kathrine Nitter og John Arne Elvsborg (advokat Andreas Gundersen Aven) mot Ingeborg Romnes og Arne Kristiansen (advokat Ellen Dehn Arvesen)

Les mer

Ansvarsfråskriving for skadar som kjem av utilstrekkeleg vedlikehald av avløpsanlegg

Høgesteretts dom, 18.10.2011, HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF og Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal)

Les mer

Saken gjelder prinsippene for fastsettelse av innløsningssum

Høyesteretts dom, 30.09.2011, HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over dom Finn Halvorsen mfl. (advokat Jan-Erik Sverre) mot Johanne Eidevik (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal)

Les mer

Saka gjeld spørsmål om frådrag for inngåande meirverdiavgift

Høgsteretts dom, 30.09.2011, HR-2011-01847-A, (sak nr. 2011/650), sivil sak, anke over dom Halliburton AS (advokat Ivan Skjæveland) mot staten v/Skatt vest (advokat Helge Røstum)

Les mer

Saken gjelder utmåling av erstatning for tap av forsørger - om sparing til fremtidig forbruk kan anses som forsørgelse

Høyesteretts dom, 27.09.2011, HR-2011-01805-A, (sak nr. 2011/361), sivil sak, anke over dom A (advokat Lars Edvard Landsverk) mot staten /Pasientskadenemnda (advokat Ole Andresen)

Les mer

Saken gjaldt krav om erstatning fra vareassurandører etter grunnstøtning

Høyesteretts dom, 26.09.2011, HR-2011-01797-A, (sak nr. 2011/72), sivil sak, anke over dom NEMI Forsikring AS og Sjova-Almennar Tryggingar HF (advokat Jon Andersen) mot Nes Hf (advokat Oddbjørn Slinning)

Les mer

Saken gjaldt forsikringsoppgjør etter en hotellbrann

Høyesteretts dom, 22.09.2011, HR-2011-01772-A, (sak nr. 2011/353), sivil sak, anke over dom Am Trust Europe Limited (advokat Erik Blaker) mot Dombås Hotell AS (advokat Christian Mevatne)

Les mer

Saken gjaldt hvorvidt man i forhold til sine søsken kan kreve å få overta ansvaret som leder av en siidaandel

Høyesteretts dom, 20.09.2011, HR-2011-01743-A, (sak nr. 2011/51), sivil sak, anke over dom Anny Vigdis Sara (advokat Per A. Amundsen) mot Kari Solveig Sara mfl. (advokat Bjørn Tore Steffensen)

Les mer

Saken gjaldt krav om økonomisk vederlag etter opphør av samboerforhold

Høyesteretts dom 19.09.2011, HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom A (advokat Jostein Grosås) mot B (advokat Anders Flatabø)

Les mer

Saken gjaldt det økonomiske oppgjøret ved opphør av samboerforhold

Høyesteretts dom 19.09.2011, HR-2011-01739-A, (sak nr. 2011/93), sivil sak, anke over dom A (advokat Terje Skåland) mot B (advokat Gjermund Pekeberg)

Les mer

Saken gjaldt erstatningsansvar for bestyrer av dødsbo under offentlige skifte - erstatningsutmålingen

Høyesteretts dom, 01.09.2011, HR-2011-01644-A, (sak nr. 2011/238), sivil sak, anke over dom Ulf Schjølberg mfl. (advokat Stian Trones Bråstein) mot Finn Kåre Brox (advokat Hallvard Østgård)

Les mer

Saken gjelder spørsmål om lagmannsretten har vært lovlig sammensatt

Høyesteretts dom, 01.09.2011, HR-2011-01646-A, (sak nr. 2011/648), sivil sak, anke over dom Rygge Hotell AS (advokat Even Rønvik) mot Prima Invest AS (advokat Lars Ths. Rodvelt)

Les mer

Spørsmål om erstatningskrav fra staten mot daglig leder og styreleders manglende forskuddstrekk er foreldet

Høyesteretts dom, 11.06.30., HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot staten v/Kemneren i Oslo (advokat Atle Torvund)

Les mer

Spørsmål om brannvesenet i forbindelse med boligbrann opptrådte slik at kommunen blir erstatningsansvarlig

Høyesteretts dom, 11.06.29., HR-2011-01321-A, (sak nr. 2011/298), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA mfl. (advokat Jardar Aas) mot SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Terje Bryn)

Les mer

Saken gjelder fastsettelse av prosessfullmektigs godtgjøring

Høyesteretts beslutning, 11.06.29., HR-2011-01297-A, (sak nr. 2011/60), sivil sak, begjæring om fastsettelse av godtgjøring Ingolv Helland mot advokat Halfdan Mellbye

Les mer

Saken gjelder gyldigheten av skatteligning for et sveitsisk rørleggingsselskap

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01309-A, (sak nr. 2011/15), sivil sak, anke over dom Allseas Marine Contractors S.A. (advokat Arvid Aage Skaar) mot staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik)

Les mer

Spørsmål om en bedriftsintern aldersgrense på 67 år var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering

Høyesteretts dom, 29.06.2011, HR-2011-01291-A, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Les mer

Saken gjaldt rett til å stå i stilling ved tvist om gyldigheten av en bedriftsfastsatt aldersgrense

Høyesteretts kjennelse, 29.06.2011, HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo)

Les mer

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak av Utlendingsnemnda om utvisning

Høyesteretts dom, 28.06.2011, HR-2011-01280-A, (sak nr. 2011/282), sivil sak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Fanny Platou Amble)

Les mer

Saken gjelder fastsettelse av ekspropriasjonserstatning ved erverv av friområde

Høyesteretts dom, 23.06.2011, HR-2011-01261-A, (sak nr. 2011/291), sivil sak, anke over overskjønn Stavanger kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Per A. Eiane (advokat Sveinung Eliassen)

Les mer

Saken gjelder prøving av Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr

Høyesteretts dom, 22.06.2011, HR-2011-01251-A, (sak nr. 2010/1947), sivil sak, anke over dom Tine SA (advokat Stephan L. Jervell) mot staten v/Konkurransetilsynet (advokat Christian Lund)

Les mer

Saken gjaldt spørsmål om søksmål om krav på erstatning utenfor kontrakt

Høyesteretts kjennelse, 21.06.2011, HR-2011-01240-A, (sak nr. 2010/1972), sivil sak, anke over kjennelse Marin Alpin AS (advokat Jane Veivåg Ulset) mot Würth International AG (advokat Felix Reimers)

Les mer

Arbeidsrett (arbeidsgivers styringsrett) og sivilprosess (rettslig interesse)

HRdom og kjennelse, 09.06.2011, HR-2011-01178-A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2011/285), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (advokat Ingebjørg Tønnessen) mot A (advokat Anne Marie Due) og A (advokat Anne Marie Due) mot X kommune (advokat Ingebjørg Tønnessen)

Les mer

Saken gjelder oppreisningserstatning i forbindelse med hjerneskade hos et lite barn

Høyesteretts dom, 24.05.2011, HR-2011-01048-A, (sak nr. 2011/445), sivil sak, anke over dom A (advokat Kjell Holst Sæther) mot B (advokat Bent Endresen)

Les mer

Spørsmål om plassering av vindmøller krenket naboens eiendomsrett

Høyesteretts dom 27.05.2011, HR-2011-01071-A, (sak nr. 2011/60), sivil sak, anke over dom Ingolv Helland (advokat Halfdan Mellbye) mot Jæren Energi AS (advokat Trond E. Sollund)

Les mer

Spørsmålet om vedtak av 27. januar 2009 i skatteklagenemnda der eit norsk aksjeselskap ikkje fekk frådrag for tap på sal av aksjar i amerikansk dotterselskap, er gyldig

Høgsteretts dom 24.05.2011, HR-2011-01047-A, (sak nr. 2011/43), sivil sak, anke over dom Kistefos Venture Capital AS (advokat Andreas Bullen) mot staten v/Skatt Øst (advokat Morten Søvik)

Les mer

Saken gjaldt krav om dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 og den inngåtte kjøpskontrakten

Høyesteretts dom, 10.05.2011, HR-2011-00952-A, (sak nr. 2010/1770), sivil sak, anke over dom Naturbetong AS (advokat Per Christian Grant-Carlsen) mot Erik O. Jacobsen (advokat Joakim Marstrander)

Les mer

Saken gjelder krav om dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18

Høyesteretts dom, 10.05.2011, HR-2011-00951-A, (sak nr. 2010/1690), sivil sak, anke over dom Kristin Amalia Ellingsen mfl. (advokat Per Erik Bergsjø) mot Sørkedalsveien 9 AS (advokat Per Gustav Lilleaasen)

Les mer

Saken gjelder et revisjonsselskaps krav om utbetaling under ansvarsforsikring

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom Deloitte AS (advokat Stig Berge) mot Zürich Insurance Ireland Ltd., filial Sverige (advokat Jørgen Svartebekk)

Les mer

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Les mer

Gyldigheten av oppsigelse av arbeidstaker i sykemeldingsperiode

Høyesteretts dom, 04.05.2011, HR-2011-00908-A, (sak nr. 2010/2111), sivil sak, anke over dom A og Fellesforbundet for Sjøfolk (partshjelper) (advokat Per Magnus Falnes) mot Hurtigruten ASA (advokat Nicolay Skarning)

Les mer

Krav om erstatning etter regler av 1. januar 1988 for midlertidig ordning med pasientskadeerstatning for somatiske sykehus/opliklinikker

Høyesteretts dom 13.04.2011, HR-2011-00813-A, (sak nr. 2010/1446), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Felix Lous) mot A (advokat Steinar Winther Christensen)

Les mer

Eiendomsrett til sjøgrunn og spørsmål om hvor langt eiendomsretten strekker seg når det er brådypt inne ved land

Høyesteretts dom 13.04.2011, HR-2011-00814-A, (sak nr. 2010/2001), sivil sak, anke over dom Ove Andersen, Edvar Idar Brattøy og Odd Magne Brattøy (advokat Vidar Strømme) mot Kristiansund kommune (advokat Edvard T. Eide)

Les mer

Spørsmål om domfelte er ansvarlig etter norsk rett for ikke-økonomisk skade for ugjerninger begått i Bosnia-Hercegovina i 1992

Høyesteretts dom, 13.04.2011, HR-2011-00809-A, (sak nr. 2010/1100), sivil sak, anke over dom A (advokat Anders Løvlie) mot B mfl. (advokat Mette Yvonne Larsen)

Les mer

Spørsmålet om en utlending kunne anlegge sak for å prøve gyldigheten av avslag på hans krav om dokumentinnsyn mens utlendingsforvaltningen vurderte tilbakekall av hans bosettingstillatelse

Høyesteretts kjennelse 13.04.2011, HR-2011-00812-A, (sak nr. 2010/2017), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arild Humlen) mot Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid)

Les mer

Tolkningen av begrepet "lokale" i tobakksskadeloven § 6 andre ledd slik bestemmelsen lød i 2009

Høyesteretts dom, 31.03.2011, HR-2011-00666-A, (sak nr. 2010/1825), sivil sak, anke over dom Pakkhuset på Holmen AS (advokat Finn Eide) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Pål Wennerås)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens skjønnsgrunner var mangelfulle ved fastsettelse av vederlag for ekspropriasjon av husmannsplass

Høyesteretts dom, 30.03.2011, HR-2011-00673-A, (sak nr. 2010/1771), sivil sak, anke over dom Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Christian H.P. Reusch)

Les mer

Saka gjeld spørsmål om det er gjort ein bindande avtale om leige av forretningslokale.

Høgsteretts dom, 17.03.2011, HR-2011-00581-A, (sak nr. 2010/1866), sivil sak, anke over dom Ernst & Young AS (advokat Sven Magnus Rivertz) mot Optimogården AS (advokat Lars Nygaard)

Les mer

Saken gjelder prøving av rettsanvendelsen av overskjønn, jf. fjelloven § 2 tredje ledd

Høyesteretts dom, 17.03.2011, HR-2011-00571-A, (sak nr. 2010/1861), sivil sak, anke over overskjønn Eli A. Østengen (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal) mot Øystre Slidre fjellstyre (advokat Tor Gresseth)

Les mer

Saken gjelder overprøving av fylkesnemndas vedtak i barnevernsak

Høyesteretts kjennelse, 17.03.2011, HR-2011-00570-A, (sak nr. 2010/1178), sivil sak, anke over dom A (advokat André Kvakkestad) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) og B (advokat Wenche Andreassen)

Les mer

Spørsmål om ansvarsgrunnlag etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c

Høyesteretts dom, 16.03.2011, HR-2011-00556-A, (sak nr. 2010/1790), sivil sak, anke over dom A (advokat Jan Kristian Matei Arhaug) mot staten v/Statens pensjonskasse (advokat Kirsten Berger)

Les mer

Spørsmål om hvilken frist som gjaldt for endring av ligning for 2002

Høyesteretts dom, 10.03.2011, HR-2011-00512-A, (sak nr. 2010/1478), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt vest (advokat Ola Ø. Nisja) mot Arvid Skåland (advokat Ivan Skjæveland)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om avslag på prøveløslatelse

Høyesteretts dom, 10.03.2011, HR-2011-00516-A, (sak nr. 2011/231), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justisdepartementet (advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Gyldigheten av vedtak fattet av et fylkeslandbruksstyre om å avslå konsesjonssøknad til erverv av landbrukseiendom

Høyesteretts dom, 04.03.2011, HR-2011-00476-A, (sak nr. 2010/1716), sivil sak, anke over dom Roger Frøholm (advokat Anders Ryssdal) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Erik Bratterud)

Les mer

Saken gjelder krav om oppreisningserstatning fra seks barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Høyesteretts dom, 17.02.2011, HR-2011-00384-A, (sak nr. 2010/1911), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot B, C, D, E, F, G (advokat Ole Edw. Hagen)

Les mer

Saka gjaldt spørsmål om erstatning for ikkje-økonomisk skade ved brot på strøksservitutt

Høgsteretts dom, 16.02.2011, HR-2011-00369-A, (sak nr. 2010/1436), sivil sak, anke over dom Odd Axel Carling (advokat Håvard Wiker) mot AS Naturbetong (advokat Ola Brekken)

Les mer

Saka gjeld spørsmålet om frådrag for inngåande avgift etter meirverdiavgiftslova § 21

Høgsteretts dom, 16.02.2011, HR-2011-00363-A, (sak nr. 2010/1709), sivil sak, anke over dom Invex AS (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Kvisler)

Les mer

Saken gjaldt spørsmålet om en megler kan holdes ansvarlig for kjøpers krav mot selger ved heving av kjøp av leilighet i borettslag.

Høyesteretts dom, 01.02.2011, HR-2011-00235-A, (sak nr. 2010/1069), sivil sak, anke over dom St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS mfl. (advokat Ole Tokvam) mot Angela Sebina John mfl.

Les mer

Søksmålsfristen for å få kjent ugyldig avgjerda til eit aksjeselskap om fisjon

Høgsteretts kjennelse, 10.02.2011, HR-2011-00313-A, (sak nr. 2010/1564), sivil sak, anke over kjennelse Fjellkraft AS mfl. (advokat Bendik Christoffersen) mot Tunturivoima Oy Ltd. (advokat Ronny Lund)

Les mer

Spørsmål om utløysing etter sameigelova § 13 kan gjerast gjeldande overfor ein som tek over ein sameigepart, når utløysingskravet byggjer på avhendaren sin eventuelle misbruk før avhendiga

Høgsteretts dom, 04.02.2011, HR-2010-00271-A, (sak nr. 2010/1441), sivil sak, anke over dom Haldis Eilertsen mfl. (advokat Brynjar Østgård) mot Geir Arne Jensen (advokat Thor Hager Thorkildsen)

Les mer

Saka gjaldt regulering av festeavgift i ein festekontrakt som var omfatta av overgangsregelen i tomtefestelova § 15 andre ledd

Høgsteretts dom, 28.01.2011, HR-2011-00217-A, (sak nr. 2010/1586), sivil sak, anke over dom Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger (advokat Jan Kaare Tapper) mot Sameiet Leiv Eriksson Terrasse (advokat Eivind Bjøralt)

Les mer

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak om å tilbakekalle drosjeløyver og ilegge karantenetid før tildeling av nytt løyve kan finne sted

Høyesteretts dom, 27.01.2011, HR-2011-00205-A, (sak nr. 2010/977), sivil sak, anke over dom Rogaland fylkeskommune (advokat Ida Dybdal Holthe) mot Jostein Frode Johansen (advokat Kjell Holst Sæther)

Les mer

Saka gjeld spørsmål om overskjønnet i tingretten i ei naturskadesak bygde på uriktig lovbruk

Høgsteretts dom, 26.01.2011, HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen) mot Staten v/Statens naturskadefond (advokat Gunnar O. Hæreid)

Les mer

Saka gjaldt oppseiing i prøvetida utløyst av fråvær på grunn av varetektsfengsling

Høgsteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00165-A, (sak nr. 2010/1246), sivil sak, anke over dom A kommune (advokat Thomas Benson) mot B (advokat Tor Haug)

Les mer

Saken gjaldt spørsmålet om et krav om tilleggsvederlag for endret prosjekteringsarbeid var varslet for sent

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00160-A, (sak nr. 2010/1119), sivil sak, anke over dom Akershus fylkeskommune (advokat Anders Pind) mot HUS Arkitekter AS (advokat Peter Vagle)

Les mer

Saken gjaldt hvorvidt eiendom og bygninger ved eiendomsskattetakst skal verdsettes etter substansverdi eller etter omsetningsverdi

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00157-A, (sak nr. 2010/1051), sivil sak, anke over dom Tschudi Kirkenes AS (advokat Ingvald Falch) mot Sør-Varanger kommune (advokat Caroline Lund)

Les mer

Saksbehandlingen ved tingrett og lagmannsrett ved avgjørelsen av en tvist mellom en hovedentreprenør og en underentreprenør

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00051-A, (sak nr. 2010/1202), sivil sak, anke over dom Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Risa AS (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer