Straffesaker

Saken gjelder krav fra fornærmede i straffesak om at inndratt utbytte skal gå til å dekke fornærmedes erstatningskrav

Høyesteretts kjennelse, 22.12.2011, HR-2011-02408-A, (sak nr. 2011/1367), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Les mer

Saken gjaldt tap av retten til å føre motorvogn pga. særlig grov tollovertredelse

Høyesteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02400-A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom A (advokat Ove Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke over straffutmåling

Høyesteretts kjennelse, 22.12.2011, HR-2011-02396-A, (sak nr. 2011/1488), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling etter ny behandling av anke over lagmannsretts dom

Høgsteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02395-A, (sak nr. 2011/1026), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Geir Kavlie)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for to lekamskrenkingar

Høgsteretts dom, 21.12.2011, HR-2011-02391-A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom A (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for oppbevaring av ca. 95 kg hasj

Høgsteretts dom, 21.12.2011, HR-2011-02385-A, (sak nr. 2011/1388), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Saka gjaldt spørsmål om bruk av føretaksstraff mot eit reiarlag

Høgsteretts dom, 21.12.2011, HR-2011-02382-A, (sak nr. 2011/1329), straffesak, anke over dom A AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for mellom anna forsøk på overlagt drap

Høgsteretts dom, 19.12.2011, HR-2011-02354-A, (sak nr. 2011/1365), straffesak, anke over dom A(advokat Arild Holden) mot Den offentlege påtalemymakta (kst. statsadvokat Hi8lde K. Sakariassen)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling i sak om grove seksuallovbrot der fire born var krenkte av fleire vaksne

Høgsteretts dom, 22.12.2011, HR-2011-02403-A, (sak nr. 2011/1201), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell), B (advokat Tore Angen), C (D) (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås)

Les mer

Saka gjaldt naudrett mot lovlege pålegg frå politiet

Høgsteretts dom, 19.12.2011, HR-2011-02349-A, (sak nr. 2011/1483), straffesak, anke over dom A, B, C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling for grovt skattesvik

Høgsteretts dom, 17.11.2011, HR-2011-02145-A, (sak nr. 2011/1351), straffesak, anke over dom A (advokat Ian W. Kenworthy) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Saka gjaldt lovtolking, straffutmåling, tap av rettar og inndraging ved grov korrupsjon

Høgsteretts dom, 17.11.2011, HR-2011-02143-A, (sak nr. 2011/1164), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass- sjef for Spesialenheten for politisaker Johan Martin Welhaven)

Les mer

Anken gjaldt lovbruken, saksbehandlinga og straffutmålinga ved domfelling for brot på straffelova § 201 a

Høgsteretts dom, 14.11.2011, HR-2011-02105-A, (sak nr. 2011/964), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemyakta (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat John Christian Elden) og A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Saka gjaldt behandlinga av eit pådømt oppreisningskrav der det var anka over lovbruken ved avgjerda av straffekrav

HRkjennelse, 10.11.2011, HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlegepåtalemakta (statsadvokat Tor Henning Knudsen) og B (bistandsadvokat Harald Stabell)

Les mer

Spørsmål om straff for seksuell omgang med barn under 14 år bør falle bort på grunn av jamlikskap i alder og utvikling.

Høgsteretts dom, 08.11.2011, HR-2011-02071-A, (sak nr. 2011/1121), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for brot på avgifts-, skatte- og rekneskapslovgivinga

Høgsteretts dom, 01.11.2011, HR-2011-02030-A, (sak nr. 2011/1083), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Saka gjeld tolking av omgrepet ”noen i sin husstand” i straffelova § 219 første ledd bokstav d mm.

Høgsteretts dom, 01.11.2011, HR-2011-02029-A, (sak nr. 2011/1218), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Torstein Hevnskjel) og Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Familievaldsak der både mor og dotter var krenkte

Høgsteretts dom, 31.10.2011, HR-2011-02011-A, (sak nr. 2011/1001), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Saka gjaldt spørsmål om det skal reagerast med samfunnsstraff ved domfelling for lekamsfornærming mv.

Høgesteretts dom, 26.10.2011, HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Hallikparagrafen - magasin med annonser for seksuelle tjenester

Høyesteretts dom, 25.10.2011, HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat John Christian Elden)

Les mer

Saka gjaldt lovbruken og straffutmålinga ved domfelling for brot på straffelova § 266 om utpressing.

Høgsteretts dom, 19.10.2011, HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for innførsel av ca. 3 kg opium

Høgsteretts dom, 19.10.2011, HR-2011-01957-A, (sak nr. 2011/924), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Saken gjaldt påtalemyndighetens anke til gunst for to rumenere som i lagmannsretten ble dømt for anskaffelse av skimmingutstyr

Høyesteretts dom, 26.09.2011, HR-2011-01798A, (sak nr. 2011/1181), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A og B (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Saken gjaldt spørsmål om lagmannsretten i en straffedom hadde stilt riktig krav til forsett

Høyesteretts dom, 23.09.2011, HR-2011-01783-A, (sak nr. 2011/1145), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Irlin Irgens)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for fire rumenske statsborgarar som var funne skuldige i omfattande vinningskriminalitet

Høgsteretts dom, 22.09.2011, HR-2011-01773-A, (sak nr. 2011/683), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A og B(advokat Halvard Helle), C (advokat Anders Brosveet) og D (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Saka gjaldt spørsmål om lagmannsretten ved avgjerda av ei straffesak om narkotikabrotsverk hadde bygd på eit riktig forsettsomgrep

Høgsteretts dom, 21.09.2011, HR-2011-01755-A, (sak nr. 2011/1038), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Irlin Irgens)

Les mer

Saka gjaldt saksbehandlinga i ei straffesak for lagmannsretten

Høgsteretts kjennelse, 21.09.2011, HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning Den offentlegepåtalemakta (statsadvokat Håvard Skallerud) mot Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Saka gjaldt spørsmålet om straffeprosesslova § 264 første ledd første punktum gav den tiltalte krav på innsyn i spegelkopiar

Høgsteretts kjennelse 20.09.2011, HR-2011-01744-A, (sak nr. 2011/866), straffesak, anke over kjennelse Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) B (advokat John Christian Elden) mot A ( Nicolai V. Skjerdal)

Les mer

Saka gjelder opphaldsforbod i eigen heim

Høgsteretts dom, 13.09.2011, HR-2011-01713-A, (sak nr. 2011/933), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for mellom anna oppbevaring av 15,3 kg hasj

Høgsteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01692-A, (sak nr. 2011/975), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlege påtalemyakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Saken gjelder anvendelsen av straffeloven § 219 om mishandling i familieforhold på samboerforhold

Høyesteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Les mer

Saka gjelder straffutmåling for grovt heleri

Høgsteretts dom, 12.09.2011, HR-2011-01690-A, (sak nr. 2011/939), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Saka gjeld tolking av straffelova § 224 om menneskehandel

Høgsteretts dom, 01.09.2011, HR-2011-01645-A, (sak nr. 2011/760), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Mandt) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Saka gjaldt bruken av forsettsforma dolus eventualis, også kalla eventuelt forsett

Høgsteretts dom, 24.08.2011, HR-2011-01599-A, (sak nr. 2011/682), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Runar Torgersen)

Les mer

Saken gjelder domfellelse for drap og grovt ran

Høyesteretts dom, 24.08.2011, HR-2011-01598-A, (sak nr. 2011/712), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Runar Torgersen)

Les mer

Spørsmål om vilkårene for overføring til tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen er til stede

Høyesteretts dom, 12.07.2011, HR-201-01389-A, (sak nr. 2011/1008), straffesak, anke over dom A (advokat Bent Endresen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Saken gjaldt spørsmålet om en domfellelse for voldtekt måtte oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01318-A, (sak nr. 2011/810), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling for voldtektsforsøk

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01317-A, (sak nr. 2011/449), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling i sak om forsøk på overfallsvaldtekt

Høgsteretts dom, 30.06.2011, HR-20111-01316-A, (sak nr. 2011/597), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kirsti Guttormsen)

Les mer

Utmåling av straff for rettsstridig å ha gjengjeldt en forklaring en polititjenestemann hadde avgitt til retten

Høyesteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01319-A, (sak nr. 2011/583), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Ingunn Fossgard)

Les mer

Saka gjaldt saksbehandlinga i lagmannsretten etter at dommen i lagmannsretten med hovudforhandling i ei straffesak blei oppheva av Høgsterett

Høgsteretts kjennelse, 29.06.2011, HR-2011-01299-A, (sak nr. 2011/476), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Saka gjaldt spørsmål om utmåling av straff for ein far som hadde teke dottera, som barnevernet hadde omsorga for, bort frå fosterforeldra

Høgsteretts dom, 30.06.2011, HR-2011-01311-A, (sak nr. 2011/701), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Kirsti Guttormsen) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung)

Les mer

Saka gjeld straffutmåling for innførsel av 5,1 kilo marihuana

Høgsteretts dom, 28.06.2011, HR-2011-01287-A, (sak nr. 2011/694), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Saka gjeld straffutmåling for omgang med rundt fem kilo hasj

Høgsteretts dom, 28.06.2011, HR-2011-01286-A, (sak nr. 2011/558), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta(statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling for brot på narkotikalovgivinga

Høgsteretts dom, 23.06.2011, HR-2011-01262-A, (sak nr. 2011/653), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvoakt Dennis Danielsen)

Les mer

Saka gjaldt inndraging i eit tilfelle der den tiltala var frifunnen for straff

Høgsteretts dom, 14.06.2011, HR-2011-01193-A, (sak nr. 2011/257), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Saka gjaldt domfelling av to brør for grov utruskap

Høgsteretts dom, 14.06.2011, HR-2011-01191-A, (sak nr. 2011/151), straffesak, anke over dom A og B (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlege påtalemakta statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer

Straffutmåling for legemsfornærmelse og for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand

Høyesteretts dom, 14.06.2011, HR-2011-01192-A, (sak nr. 2011/307), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Nicolai V. Skjerdal) og C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Dennis Danielsen)

Les mer

Spørsmålet om juridiske personer kan påberope seg forbudet mot selvinkriminering etter EMK

Høyesteretts kjennelse 01.06.2011, HR-2011-01118-A, (sak nr. 2011/456), straffesak, anke over kjennelse Petrolia ASA mfl. (advokat Arild Dommersnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Les mer

Saken gjelder utmåling av straff for drap begått av gutt på 17 år og 9 måneder

Høyesteretts dom, 25.05.2011, HR-2011-01060-A, (sak nr. 2011/358), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland) mot A (advokat Mette Yvonne Larsen)

Les mer

Utmåling av straff for polsk statsborgar for i hovudsak eit større tal grove tjuveri og innbrot, utførte under kortvarige opphald her i landet

Høgsteretts dom 24.05.2011, HR-2011-01049-A, (sak nr. 2011/260), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens domsgrunner gjorde det tvilsomt om lagretten hadde anvendt en riktig forståelse av forsettskravet

Høyesteretts dom, 19.05.2011, HR-2011-01017-A, (sak nr. 2011/86), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling ved voldtekt til samleie - utmåling av oppreisningserstatning til fornærmede

Høyesteretts dom, 19.05.2011, HR-2011-01016-A, (sak nr. 2011/415), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Birgitte Budal Løvlund) og B (bistandsadvokat Monica Solberg-Leinebø)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling ved blant annet voldtekt til samleie

Høyesteretts dom, 19.05.2011, HR-2011-01015-A, (sak nr. 2011/354), strffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling for et grovt ran og et grovt bedrageri

Høyesteretts dom, 13.05.2011, HR-2011-00984-A, (sak nr. 2010/2082), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer

Ankebehandling av domfellelse for grov utroskap etter at Gjenopptakelseskommisjonen har gjenåpnet Høyesteretts kjæremålsutvalgs ubegrunnede nektelse

Høyesteretts dom, 11.05.2011, HR-2011-00973-A, (sak nr. 2010/1899), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Straffutmåling - narkotika

Høyesteretts dom, 12.05.2011, HR-2011-00972-A, (sak nr. 2011/117), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse i en straffesak led av saksbehandlingsfeil som medførte at avgjørelsen må oppheves

Høyesteretts kjennelse, 12.05.2011, HR-2011-00971-A, (sak nr. 2011/234), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Saken gjelder overtredelse av vannressursloven ved vassdragsutbygging i strid med de fastsatte konsesjonsvilkår

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00930-A, (sak nr. 2010/2035), straffesak, anke over dom A (advokat Svein-Olav Bøen) og B (advokat Terje Engebretsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Saken gjelder fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff ved brudd på vilkår for samfunnsstraff

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Saken gjelder hvilket beviskrav som gjelder for rollen i en narkotikasak som straffutmålingsmoment

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00928-A, (sak nr. 2011/216), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Glent)

Les mer

Saken gjaldt spørsmålet om det forhold at lagmannsrettens delvise ankenektelse ikke var begrunnet

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Thomas Skjelbred)

Les mer

Saken gjelder inndragning av motorsykkelramme

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00916-A, (sak nr. 2010/2030), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Les mer

Saken gjelder den nedre grense for hva som er en seksuell handling

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00915-A, (sak nr. 2011/241), straffesak, anke over dom Den offentlige påptalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer

Saken gjaldt hvorvidt lagmannsrettens dom skulle vært begrunnet i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts dom, 06.05.2011, HR-2011-00919-A, (sak nr. 2010/2101), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Deinboll)

Les mer

Lagmannsrettens håndtering av sivilt krav som var pådømt av tingretten i forb. med en straffesak

Høyesteretts beslutning, 04.05.2011, HR-2011-00898-A, (sak nr. 2011/245), straffesak, anke over dom A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Straffutmåling i lys av nye opplysninger av betydning for fellesstraff etter prøveløslatelse

Høyesteretts dom 15.04.2011, HR-2011-00843-A, (sak nr. 2010/2115), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Bent Endresen)

Les mer

Domfellelse for ugjerninger begått under den væpnede konflikten i Bosnia-Hercegovina i 1992

Høyesteretts dom, 13.04.2011. HR-2011-00808-A, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling for en polititjenestemann for grov korrupsjon begått i tjenesten

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00685-A, (sak nr. 2010/1882), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass.sjef for Spesialenheten for politisaker Johan Martin Welhaven)

Les mer

Saken gjelder foreldelse av straffeansvaret i en sedelighetssak

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00684-A, (sak nr. 2010/1853), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad)

Les mer

Spørsmål om fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff etter straffeloven § 28 b første ledd bokstav a

Høyesteretts dom, HR-2011-00694-A, (sak nr. 2010/2105), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Saken gjelder saksbehandlingsfeil ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00703-A, (sak nr. 2011/225), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Guri Lenth)

Les mer

Tolkning av straffeloven § 219 om mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom, 31.03.2011, HR-2011-00670-A, (sak nr. 2011/158), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer

Saken gjelder anke over lovanvendelsen under skyldspørsmålet ved domfellelse for grovt ran

Høyesteretts dom, 31.03.2011, HR-2011-00667-A, (sak nr. 2010/2062), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe)

Les mer

Straffutmåling for frihetsberøvelse, rettsstridig tvang, trusler og legemsfornærmelser

Høyesteretts dom, 17.03.2011, HR-2011-00580-A, (sak nr. 2011/79), straffesak, anke over dom A (advokat Trond Sivertsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy)

Les mer

Saken gjelder tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 nr. 1

Høyesteretts dom, 17.03.2011, HR-2011-00559-A, (saknr. 2011/243), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Knudsen)

Les mer

Straffutmåling for brudd på straffeloven § 199 første ledd og § 193 første ledd

Høyesteretts dom, 16.03.2011, HR-2011-00553-A, (sak nr. 2010/1907), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Tolking av unntaksbestemmelsen i straffeprosessloven § 204 annet ledd første punktum

Høyesteretts kjennelse, 03.03.2011, HR-2011-00468-A, (sak nr. 2010/1637), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher) mot A (advokat Bjørn Rudjord) og B (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer

Saken gjaldt tolkning av straffeloven § 275 om utroskap og aksjelovens bestemmelser om utdeling og kreditt til aksjonærene

Høyesteretts dom, 17.02.2011, HR-2011-00383-A, (sak nr. 2010/1071), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet og advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling for gjentatte tilfeller av seksuell omgang med to mindreårige jenter

Høyesteretts dom, 16.02.2011, HR-2011-00370-A, (sak nr. 2010/1883), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Tone Aase)

Les mer

Saka gjaldt straffutmåling ved forsøk på grovt ran og for fridomsfråtaking

Høgsteretts dom, 15.02.2011, HR-2011-00356-A, (sak nr. 2010/1746), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen)

Les mer

Straffutmåling for innsidehandel og tilskyndelse til innsidehandel

Høyesteretts dom, 15.02.2011, HR-2011-00355-A, (sak nr. 2010/1479), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat John Christian Elden), B (advokat Christian B. Hjort), C (advokat Berit Reiss-Andersen)

Les mer

Saken gjaldt grensen mellom legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse, lagmannsrettens saksbehandling samt straffutmålingen

Høyesteretts dom, 09.02.2011, HR-2011-00296-A, (sak nr. 2010/1742), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Saken gjaldt betydningen av at dommeravhør av barn i familievoldssak var avholdt uten at forsvarer hadde hatt mulighet for å konferere med den siktede forut for avhørene

Høyesteretts dom, 26.01.2011, HR-2011-00182-A, (sak nr. 2010/1792), straffesak, anke over dom A (advokat Håvard Fremstad) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling og fornærmedes krav på oppreisning etter domfellelse for legemskrenkelse

Høgsteretts dom, 26.01.2011, HR-2011-00183-A, (sak nr. 2010/1443), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) II. B (advokat Arild Dyngeland) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling ved uaktsom legemsbeskadigelse forvoldt med motorvogn, straffeloven § 237

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00164-A, (sak nr. 2010/1659), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling - trusler

Høyesteretts dom, 24.01.2011, HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Spørsmål om første eller annet ledd i straffeloven § 219 kommer til anvendelse for en far som har mishandlet sin sønn

Høyesteretts dom 14.01.2011, HR-2011-00094-A, (sak nr. 2010/1552), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Bård Vikanes)

Les mer

Spørsmål om en lagmannsrettsdom måtte oppheves fordi det ved pådømmelsen bare hadde deltatt to fagdommere

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 10.01.2011, HR-2011-00049-A, (sak nr. 2010/1605), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Les mer

Utmåling av straff for vold mot politiet

Høyesteretts dom, 07.01.2011, HR-2011-00047-A, (sak nr. 2010/1761), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Erik Keiserud)

Les mer

Straff for advokatoppdrag som gikk ut på inndrive gjeld

Høyesteretts dom, 06.01.2011, HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden), B (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Erik Alfheim)

Les mer