Anke med begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01112-U, (sak nr. 2012/792), sivil sak, anke over dom

A mot X kommune (advokat Ingolf Skaflem)

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet