Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 16.01.2012

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00750-F, (sak nr. 201/349), sivil sak, anke over beslutning

A mot Oslo Bolig og sparelag (OBOS) (advokat Terje Sjøvold) og Staten v/Justisdepartementet (advokat Steffen Kvisler)

Dommer: Bull

Les avgjørelsen i sin helhet