Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00749-F, (sak nr. 2012/348), sivil sak, anke over beslutning

A og B mot C borettslag (advokat Boddvar Kaale) og D

Dommer: Bull

Les avgjørelsen i sin helhet