Anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 01.11.11 - habilitet for dommerne i Hålogaland lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.01.2012, HR-2012-00111-U, (sak nr. 2012/45), sivil sak, anke over kjennelse

A mot advokat B

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet