Anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2012, HR-2012-01683-U, (sak nr. 2012/1364), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aslak Runde) mot A, hans konkursbo (advokat Tor Kolden) og Staten v/Skatt øst

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet