Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2012, HR-2012-01214-U, (sak nr. 2012/916), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ivar Abrahamsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

 

 

 

Dommere: Stabel, Bårdsen og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet