Anke over lagmannsrettens dom hvor domfelte ble funnet skyldig i legemsfornærmelse med skadefølge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30.03.2012, HR-2012-00701-U, (sak nr. 2012/393), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Otterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet