Anke over lagmannsrettens fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2012, HR-2012-02251-U, (sak nr. 2012/1978), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Sidsel Katralen)

Dommere: Matningsdal, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet