Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling i sak om grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2012, HR-2012-01300-U, (sak nr. 2012/922), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet