Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 222 første ledd andre straffalt.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01065-U, (sak nr. 2012/819), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet