Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00815-U, (sak nr. 2012/360), straffesak, anke over kjennelse

A gruppen (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet