Anke over lagmannsrettens straffutmåling - begjæring om ny behandling av sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.03.2012, HR-2012-00662-U, (sak nr. 2012/426), straffesak, anke over dom

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a

A (advokat John Marius Dybvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet