Anken gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over tingrettens dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.07.2012, HR-2012-01370-U, (sak nr. 2012/1137), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet