Ansvar og oppgjør i forbindelse med et byggeprosjekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 05.11.2012, HR-2012-02100-U, (sak nr. 2012/1581), sivil sak, anke over dom

Klostergården AS (advokat Johnny Johansen) mot Faber Bygg AS (advokat Bjørn Kvernberg)

Dommere: Skoghøy, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet