Beslutning om å nekte kringkasting av tiltaltes forklaring under hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00740-U, (sak nr. 2012/666), straffesak, anke over kjennelse

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening (advokat Cato Schiøtz) og A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet