Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.10.2012, HR-2012-02012-U, (sak nr. 2012/1750), straffesak, anke over kjennelse A mot B

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet