Lagmannsrettens fengslingskjennelse opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.11.2012, HR-2012-02221-U, (sak nr. 2012/1930), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet