Fremleggelse av dokumenter som ikke tidligere har vært fremlagt i saken

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.08.2012, HR-2012-015654-U, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Horn)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet