Innsigelser mot begjæring om tvangsfravikelse av boligeiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01477-U, (sak nr. 2012/1136), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Sparebanken B (advokat Øystein Vasset)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet