Konkurskreditors rett til dokumentinnsyn i konkursboets dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.10.2012, HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse

Edgecliff AS (advokat Andre Standberg) mot A, hennes konkursbo (advokat Bodil Strøm)

Dommere: Indreberg, Webster, Normann

Edgecliffe AS er kreditor i det personlige konkursboet til A. Selskapet har anmeldt et krav på ca 2,7 millioner kroner, som delvis er sikret med pant i As bolig. Konkursboet har bestridt kravet, og er ved dom gitt medhold i omstøtelse av ca 400 000 kroner. Dommen er anket, og er ikke rettskraftig.

Edgecliffe AS begjærte innsyn i enkelte nærmere spesifiserte dokumenter i konkursboet. Da boet ikke ga fullt innsyn, begjærte Edgecliffe rettens avgjørelse av innsynsspørsmålet. Saken, slik den sto for Høyesterett, gjaldt krav om innsyn i e-postkorrespondanse mellom bostyrer og et kreditorutvalgsmedlem, krav om innsyn i en konkretisert e-post fra bostyrer hvor boet bestred kravet til en av de øvrige kreditorene i boet, samt krav om innsyn i søknad om garanti for videre bobehandling og tilsagn om dette fra Skatt øst.

Verken tingretten eller lagmannsretten ga Edgecliffe medhold i begjæringen om innsyn, og anken til Høyesterett ble forkastet. Ankeutvalget fant at innsynsretten måtte bero på en avveining av fordringshaverens behov for innsyn og konkursboets behov for å unnlate å gi innsyn. Interne dokumenter kan likevel alltid unntas fra innsyn, og for dokumenter som er underlagt taushetsplikt, kan det ikke gis innsyn uten samtykke fra den hvis interesse er beskyttet. Ankeutvalgets kompetanse var begrenset. Lagmannsrettens konkrete avveining av henholdsvis Edgecliffes og boets interesser mot hverandre kunne ankeutvalget dermed ikke overprøve.

Les avgjørelsen i sin helhet