Krav om ansettelse på grunnlag av arbeidsmiljøvernlovens regler om virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 21.06.2012, HR-2012-01280-A, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom

Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Sigurd Holter Torp), Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot Robert Sneddon, Kevin Smith, James Donald og Barry Denholm (advokat Eyvind Mossige) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Dommere: Tønder, Indreberg, Kallerud, Matheson, Skoghøy

Saken gjaldt krav om ansettelse på grunnlag av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Det var for det første spørsmål om det hadde skjedd en overdragelse som er omfattet av lovens kapittel 16. For det andre var det spørsmål om personer som var utplassert på borerigg etter såkalte secondmentavtaler, hadde slik tilknytning til riggen som arbeidssted at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder for dem.

En borerigg ble solgt fra et eierselskap i Stena-konsernet til et eierselskap i Songa-konsernet. Overføring av riggen skjedde i forbindelse med at driftsavtale med operatør ble avsluttet. Stena Drilling AS hadde hatt ansvaret for driftingen av riggen. Bemanning av riggen besto i personell ansatt i Stena Drilling AS og ansatte i det Singapore-baserte selskapet Stena Drilling Pte Ltd. Personell fra sistnevnte selskap var utstasjonert til Stena Drilling AS på såkalte secondmentavtaler. Ankemotpartene i saken tilhørte denne kategori. 

Etter overdragelsen fortsatte driften av riggen med ny operatør og med Songa Management AS og Songa Services AS som ansvarlige for henholdsvis drifting og bemanning.

Ankemotpartene gjorde krav på ansettelse i Songa Services AS i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse. Kravet ble avvist. I stedet ble de tilbakeført til Stena Drilling Pte Ltd. for utplassering på andre rigger tilhørende Stena-konsernet.

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at vilkårene for virksomhetsoverdragelse var oppfylt. Selv om ankemotpartene formelt var ansatt i Stena Drilling Pte Ltd., kunne de påberope seg rettighetene etter arbeidsmiljølovens kapittel 16, da de hadde en tilstrekkelig tilknytning til riggen som arbeidssted, og Stena Drilling AS hadde stått for alle arbeidsgiverfunksjoner. At de som "seconderte" var undergitt flytteplikt, kunne ikke få betydning når tilbakeføringen til Stena Drilling Pte Ltd. var direkte foranlediget av overføringen av riggen. Ankemotpartene hadde også krav på erstatning for lidt økonomisk tap etter de ulovfestede regler om ansvar i kontraktsforhold, noe som imidlertid ikke ga grunnlag for erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Les avgjørelsen i sin helhet