Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01803-U, (sak nr. 2012/1493), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Bjørn Dyrland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet