Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i straffesak fordi anken klart ikke ville føre frem

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.09.12, HR-2012-01762-U, (sak nr. 2012/1466), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Arild Strand) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet