Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for uaktsom sykling etter vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.05.2012, HR-2012-00972-U, (sak nr. 2012/589), straffesak, anke over dom

A (advokat Tore Høyer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet