Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2012, HR-2012-02290-U, (sak nr. 2012/2004), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet