Ny behandling av anke over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.08.2012 HR-2012-01600-U, (sak nr. 2012/1125), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Matningsdal, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet