Spørsmål om avvisning av domfeltes anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2012, HR-2012-01052-U, (sak nr. 2012/755), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christofer Arnø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet