Spørsmål om et flytende dødsbo har partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01835-U, (sak nr. 2012/1402) sivil sak, anke over kjennelse DnB Boligkreditt AS (advokat Knut-Petter Hanssen)

 

Dommere: Tjomsland, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet