Straffutmåling - domfelte hadde i to rettskraftige dommer blitt idømt fellesstraff med samme dom

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01660-A, (sak nr. 2012/716), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Matheson, Webster, Schei

Straffutmåling – domfelte hadde i to rettskraftige dommer blitt idømt fellesstraff med samme dom.

Lagmannsretten hadde avsagt en dom hvor det var utmålt fellesstraff med en tidligere dom fra tingretten. Da lagmannsrettens dom ble avsagt var retten og partene ikke klar over at det også ved en tidligere tingrettsdom var avsagt fellesstraff med førstnevnte tingrettsdom. Påtalemyndigheten anket på denne bakgrunn lagmannsrettens dom til Høyesterett til gunst for domfelte.

Høyesterett fant det klart at anken måtte tas til følge. At lagmannsretten hadde kommet i skade for å gi ny fellesstraff med tingrettsdommen, var en feil som måtte rettes opp og som ga grunnlag for nedsettelse av straff. På denne bakgrunn gjorde Høyesterett hele straffen betinget. Prøvetiden ble regnet fra tidspunktet for lagmannsrettens dom siden det var anket til gunst for domfelte.

Les avgjørelsen i sin helhet