Straffutmåling for befatning med 210 tabletter Rivotril

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Stabel, Endresen, Bergsjø, Webster, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling for befatning med 210 tabletter Rivotril (klonazepam).

A var, i tillegg til noen mindre forhold uten betydning i saken, dømt for befatning med i alt 210 2 mg-tabletter Rivotril. Det meste var til eget bruk, men 5 tabletter var solgt og 18-20 forsøkt solgt til finansiering av eget rusmisbruk.

Rivotril inneholder klonazepam. Eneste godkjente bruk i Norge av klonazepam er ved epilepsi. Ifølge den sakkyndige for Høyesterett øker risikoen for overdosering ved den høyeste tablettstyrken som er 2 mg, særlig kombinert med andre dempende stoffer som heroin, alkohol eller GHB. En rusdose klonazepam er beregnet til 1,5 mg – det samme som en rusdose flunitrazepam (Rohypnol). Den sakkyndige valgte å sammenligne med Rohypnol. Hasj var etter hennes syn mindre egnet som sammenligningsgrunnlag, på grunn av varierende og stadig sterkere styrkegrad.

Høyesterett fulgte den sakkyndiges tilråding, og kom til at nivået for et så lite parti Rivotril, som ville tilsvare 420 1 mg rohypnoltabletter, ikke kunne ligge over fengsel i 90 dager. Etter en konkret vurdering, der blant annet As uforbeholdne tilståelse ble tatt i betraktning, ble straffen satt til fengsel i 65 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet