Straffutmåling for legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01726-A, (sak nr. 2012/735), straffesk, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Dommere: Stabel, Noer, Webster, Tjomsland, Schei

Saken gjaldt straffutmåling for legemsbeskadigelse.

A gikk, etter en avsluttet krangel med en drosjesjåfør om prisen, tilbake til drosjen og ga sjåføren et kraftig knyttneveslag midt i ansiktet. Sjåføren fikk et mindre nesebensbrudd og ble sykmeldt i 18 dager. Lagmannsretten dømte A etter straffeloven § 229 annet straffalternativ – skade som har til følge sykdom eller arbeidsudyktighet i mer enn to uker.

Siden lagmannsretten ikke hadde drøftet om A kunne ha innsett at sykmeldingstiden ville bli på over to uker, nedsubsumerte Høyesterett forholdet til § 229 første straffalternativ – skade på legeme eller helbred. Handlingen lå likevel ikke i nedre sjikt av hva som regnes som legemsbeskadigelse. Slaget førte til hodepine, smerter og søvnvansker og en varig – om enn liten – neseskade. Det var skjerpende at handlingen skjedde i det offentlige rom og overfor en drosjesjåfør, som utøver av et yrke der man er særlig utsatt for voldshandlinger av denne typen. Straffen ble satt til fengsel i fem måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet