Straffutmåling for volds- og vinningsforbrytelser begått av en ung gjerningsmann

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01695-a, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Dommere: Falkanger, Matningsdal, Bårdsen, Bull, Gjølstad

Saken gjelder straffutmåling for volds- og vinningsforbrytelser begått av en ung gjerningsmann. Tiltalte hadde begått forbrytelsene dels før han fylte 18 år, dels etter. Han ble i lagmannsretten dømt til fengselsstraff i 1 år, hvorav 6 måneder ble gjort betinget.

Under henvisning til avgjørelsen i Rt. 2010 side 1313 uttalte Høyesterett at de forhold som fant sted før han fylte 18 år, isolert sett ville ha ført til samfunnsstraff. De forholdene som hadde funnet sted etter at han fylte 18 år – ran, legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter og en trussel – måtte derimot som utgangspunktet føre til en lengre ubetinget fengselsstraff.

Spørsmålet var om det likevel var grunnlag for samfunnsstraff. I tillegg til at gjerningsmannen bare var 18 ½ år da de siste handlingene fant sted, anførte forsvarer at offentlige myndigheter ikke hadde fulgt opp tiltalte da han i ung alder påbegynte sin kriminelle løpebane, samt at det forelå en rehabiliteringssituasjon. Dette førte ikke frem. Høyesterett la til grunn at vedkommendes unge alder ikke kunne være utslagsgivende, og det var ikke grunnlag for å kritisere offentlige myndigheter. Noen rehabiliteringssituasjon forelå ikke.

Les avgjørelsen i sin helhet