Utlevering av beslag, jf. straffeprosessloven § 214 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02390-U, (sak nr. 2012/2002), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Tønder, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet