Utmåling av straff for bilkjøring i påvirket tilstand

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01646-A, (sak nr. 2012/721), straffesak, anke over dom

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød)

Dommere: Normann, Tjomsland, Indreberg, Noer, Schei

Saken gjaldt utmåling av straff for bilkjøring i påvirket tilstand, og reiste spørsmål om en vanskelig omsorgssituasjon og hensynet til domfeltes barn burde lede til at straffen ble gjort betinget.

Domfelte hadde kjørt i tettbebygd strøk med en promille på 1,68, og var i tingretten og lagmannsretten dømt til 14 dagers fengsel, bot og tap av førerrett. Isolert var det klart at ubetinget fengselsstraff og bot var den riktige reaksjonen. Spørsmålet var om den spesielle omsorgssituasjonen og hensynet til barnet innebar at dette utgangspunktet kunne fravikes. Høyesterett viste til at det skal meget sterke grunner for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel, men at det i rettspraksis finnes eksempler på at det er reagert med betinget fengsel eller samfunnsstraff der soning ville få følger av en langt mer alvorlig karakter enn det som i alminnelighet oppstår, jf. blant annet Rt. 2004 side 1440 med videre henvisninger til rettspraksis.

Domfelte hadde eneansvaret for et prematurt barn med særlige omsorgsbehov. Selv om dette måtte antas å være tidsbegrenset, var det så vidt langvarig at Høyesterett ikke fant det riktig å henvise den nærmere vurdering av omsorgsspørsmålet til soningstidspunktet.

Les avgjørelsen i sin helhet