Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyestereetts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00648-U, (sak nr. 2012/574), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Erling Staff) mot Den  offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet