Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om sikkerhetsstillelse i privat straffesak etter straffeprosessloven § 413

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2012, HR-2012-01163-U, (sak nr. 2012/793), privat straffesak, anke over kjennelse

A og B mot C (advokat Rune Tysse)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet