Avdeling - Straffesaker

Straffutmåling for databedrageri ved inntrenging i nettbank og tapping av penger fra nettbankkonti

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02397-A, (sak nr. 2012/777), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Les mer

Prøveløslatelse ved forvaring

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02395-A, (sak nr. 2012/1873), straffesak, anke over dom A (advokat Hans Andreas G. Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Oma)

Les mer

Spørsmål om en meddommer i lagmannsretten hadde tilstrekkelige norskkunnskaper

Høyesteretts dom, 13.12.2012, HR-2012-02349-A, (sak nr. 2012/1541), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Utforminga av spørsmåla til lagretten i sak om lekamsskading med dødsfølgje

Høgsteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Olav Helge Thue)

Les mer

Lovanvendelsen ved datainnbrudd - krav om oppreisning og erstatning som følge av dette, samt spørsmål om tiltalte kunne domfelles etter personopplysningsloven

Høyesteretts dom 31.10.2012, HR-2012-02056-A, (sak nr. 2012/969), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (Geir Evanger) mot A (advokat Knut Helge Hurum)

Les mer

Saken gjelder rekkevidden av beslagsforbudet - spørsmålet er om dokumenter innhentet av en siktet etter oppdrag fra forsvareren er unntatt fra beslag

Høyesteretts kjennelse 22.10.2012, HR-2012-01987-A, (sak nr. 2012/1389), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Les mer

Straffutmåling for fleire tilfelle av promillekøyring og køyring utan førarkort for ein person som er domfelt fleire gonger tidlegare for tilsvarande lovbrot

Høgsteretts dom 18.10.2012, HR-2012-01976-A, (sak nr. 2012/1482), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer

Fastsettelse av straff og periode for tap av førerett for et uaktsomt drap i trafikken

Høyesteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01823-A, (sak nr. 2012/1253), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø)

Les mer

Straffutmåling for omfattande vinningskriminalitet

Høgsteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01826-A, (sak nr. 2012/700), straffesak, anke over dom, Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling for legemsfornærmelse med dødsfølge

Høyesteretts dom, 13.09.2012, HR-2012-01772-A, (sak nr. 2012/956), straffesk, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo)

Les mer

Spørsmål om kor lenge eit jaktlag har jaktforbod etter at ein elg er skadeskoten

Høgsteretts dom, 12.09.2012, HR-2012-01757-A, (sak nr. 2012/1175), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Hustad) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer

Straffutmåling for lekamsskading

Høgsteretts dom, 06.09.2012, HR-2012-01726-A, (sak nr. 2012/735), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Straffutmåling for valds- og vinningsbrotsverk gjorde av ein ung gjerningsmann

Høgsteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01695-A, (sak nr. 2012/1199), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Les mer

Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for oppbevaring av et større parti av det narkotiske stoffet fenazepam

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01694-A, (sak nr. 2012/529), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde K. Sakariassen)

Les mer

Straffutmåling for en mann som er funnet skyldig i mishandling av sin mor

Høyesteretts dom, 28.08.2012, HR-2012-01693-A, (sak nr. 2012/1235), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Anke over dom om utvidet inndragning etter straffeloven § 34 a

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01689-A, (sak nr. 2012/617), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for falsk anklage om voldtekt

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01677-A, (sak nr. 2012/1054), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoakt Arild Oma)

Les mer

Straffutmåling for å ha med 210 tablettar Rivotril å gjere

Høgsteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik

Høyesteretts dom, 27.08.2012, HR-2012-01680-A, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Bedrageri – frifinnelse for unndragelse etter straffeloven § 34

Høyesteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01665-A, (sak nr. 2012/797), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Joakim Marstrander)

Les mer

Straffutmåling – fellesstraff

Høgsteretts dom, 24.08.2012, HR-2012-01660-A, (sak nr. 2012/716), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Straffutmåling ved forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet punktum

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01648-A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Utmåling av straff for å køyre bil i påverka tilstand

Høgsteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01646-A, (sak nr. 2012/721), straffesak, anke over dom A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød)

Les mer

Anke frå domfelte i ei straffesak som reiser tre hovudproblemstillingar

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01350-A, (sak nr. 2012/222), straffesak, anke over dom A (advokat arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Unni Sandøy)

Les mer

Utmåling av straff for brot på straffelova § 162 første ledd jf. tredje ledd første punktum

Høgsteretts dom, 29.06.2012, HR-2012-01358-A, (sak nr. 2012/367), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Merethe Evenrud)

Les mer

Utmåling av forvaringstid etter at den domfelte under soning av ein drapsdom på ni års fengsel blei dømd for forsøk på drap

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01339-A, (sak nr. 2012/437), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Forståinga av uttrykket "seksuell omgang" i straffelova

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01337-A, (sak nr. 2012/384), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Saka gjeld lovbruk og straffutmåling ved domfelling for å ha med GBL å gjere

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01340-A, (sak nr. 2012/488), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Erik Ulvesæter) C (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Oma)

Les mer

Spørsmål om forlenging av forvaring der den domfelte er sett fri på prøve

Høgsteretts dom 28.06.2012, HR-2012-01342-A, (sak nr. 2012/653), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer

Straffutmåling for mellom anna lekamskrenking under særdeles skjerpande omstende

Høgsteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01338-A, (sak nr. 2012/406), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straffutmåling ved forsøk på overlagt drap

Høyesteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01330-A, (sak nr. 2012/656), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Trygve Staff)

Les mer

Spørsmål om fornærmedes begjæring om at tingretten skal avsi kjennelse for at inndragning skal gå til dekning av fornærmedes erstatningskrav

Høyesteretts kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Les mer

Tvangsplassering i institusjon etter kriminalitetsalternativet i barneloven

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01323-A, (sak nr. 2012/361), straffesak, anke over dom A (advokat Camilla Kyllo) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt til samleie begått etter lovendringen 25. juni 2012

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01327-A, (sak nr. 2012/521), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01326-A, (sak nr. 2012/320), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Straffutmåling for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse

Høyesteretts dom, 15.06.2012, HR-2012-01243-A, (sak nr. 2012/474), styraffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Harald Stabell)

Les mer

Spørsmålet om hvorvidt ileggelse av rentetillegg etter folketrygdloven sperrer for senere straffeforfølgning for bedrageri

Høyesteretts dom 12.06.2012, HR-2012-01228-A, (sak nr. 2012/306), straffesak, anke over dom A (advokat Monica Haugedal) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Les mer

Tiltale for mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 24.05.2012, HR-2012-01101-A, (sak nr. 2012/376), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Saken gjaldt foretaksstraff og oppreisningserstatning ved brudd på arbeidsmiljøloven etter fallulykke

Høyesteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01016-A, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) og A (bistandsadvokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik AS (advokat Jan Fougner)

Les mer

Spørsmål om tiltalte begikk straffbart brudd på taushetsplikten i verdipapirhandelloven § 3-4 første ledd

Høyesteretts dom, 10.05.2012, HR-2012-01012-A, (sak nr. 2011/2142), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Cato Schiøtz)

Les mer

Forståelsen av motorferdselloven 10. juni 1977 nr. 82 § 2

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00977-A, (sak nr. 2012/117), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Spørsmål om nye lagdommere var inhabile fordi de var dommere ved samme lagmannsrett som de dommerne som hadde behandlet saken første gang

Høyesteretts dom, 08.05.2012, HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Straffutmåling for ett ran og sju grove tyverier begått overfor eldre personer

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straffutmåling for mobil vinningskriminalitet

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00924-A, (sak nr. 2012/179), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Les mer

Spørsmål om overtredelse av verdipapirhandelloven § 3-8, forbudet mot markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00919-A, (sak nr. 2011/1916), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Halldor Christen Tjoflaat) og B (advokat Anders Brosveet)

Les mer

Straffutmåling for voldtekt av mindreårig jente som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Straffbar innsidehandel

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Les mer

Anke over frifinnelse for grovt uaktsomt grovt bedrageri i forbindelse med søknad om og mottak av pensjon

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00810-A, (sak nr. 2011/2103), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat Svein Aage Valen)

Les mer

Straffutmåling for legemsfornærmelse med betydelig skadefølge

Høyesteretts dom, 13.04.2012, HR-2012-00742-A, (sak nr. 2011/2110), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Les mer

Anvendelse av strl. § 135a på sjikanøse utsagn fremsatt mot en farget dørvakt på et utested

Høyesteretts dom, 30.03.2012, HR-2012-00689-A, (sak nr. 2012/143), straffesak, anke over dom A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Spørsmål om straffeloven § 199 første ledd rammer seksuell omgang med stebarn som er over 18 år

Høyesteretts dom, 05.03.2012, HR-2012-00489-A, (sak nr. 2011/2031), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Richard Beck Pedersen)

Les mer

Straffutmåling for innførsel av rundt 940 gram kokain og 900 gram heroin.

Høgsteretts dom, 27.02.2012, HR-2012-00430-A, (sak nr. 2011/2145), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer

Lovbruk og straffutmåling ved grovt kreditorsvik og grov kvitvasking av utbytte frå eigne straffbare handlingar

Høgsteretts dom, 23.02.2012, HR-2012-00409-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Straffutmåling for mobile vinningskriminelle ved grove ran av eldre personar i heimen deira

Høgsteretts dom, 15.02.2012, HR-2012-00341-A, (sak nr. 2011/1769), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Straffutmåling ved lekamsskading der handlinga er utført etter 25.06.2010

Høgsteretts dom, 14.02.2012, HR-2012-00331-A, (sak nr. 2011/1927), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Geir Fornebo) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse av i alt tre menn for blant annet grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen), B (advokat Arne Gunnar Aas) og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Les mer

Spørsmål om domfellelse for promillekjøring kan fastsettes et kortere tidsrom for tap av førerett enn minstetiden på ett år

Høyesteretts dom 14.02.2012, HR-2012-00333-A, (sak nr. 2011/2046), straffesak, anke over dom A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Habilitetskjennelse

Høyesteretts kjennelse 15.02.2012, HR-2012-00344-A, (sak nr. 2011/2111), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Lovbruk i lagmannsretten ved domfelling for grovt ran med døden til følgje

Høgsteretts dom, 09.02.2012, HR-2012-00292-A, (sak nr. 2011/1518), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00266-A, (sak nr. 2011/1694), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Les mer

Straffutmåling ved brudd på strl. § 162 første og annet ledd - oppbevaring av 148 gram heroin

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00263-A, (sak nr. 2011/1709), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Reaksjonsfastsettelse ved forsøk på drap

Høyesteretts dom, 24.01.2012, HR-2012-00185-A, (sak nr. 2011/1726), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Les mer

Straffutmåling for bruk av forfalsket vitnemål

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00169-A, (sak nr. 2011/1845), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Les mer

Lovanvendelsen i straffesak om overtredelse av naturvernloven § 5 og plan- og bygningsloven § 93 bokstav i

Høyesteretts dom, 23.01.2012, HR-2012-00168-A, (sak nr. 2011/1677), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes) mot A (advokat Odd Walther Moi)

Les mer

Saken gjelder straffutmåling ved brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven

Høyesteretts dom, 19.01.2012, HR-2012-00149-A, (sak nr. 2011/1138), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Torbjørn Kolås) og A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Saken gjaldt straffutmåling for medvirkning til selvmord

Høyesteretts dom, 13.01.2012, HR-2012-00109-A, (sak nr. 2011/1670), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde)

Les mer