Anke over sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse A mot B

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet