Krav om tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Høyesteretts anketutvalgs kjennelse, 16.04.2012, HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tore Roald Riedl) mot B (advokat Ingvild Opøien)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet