Soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01260-U, (sak nr. 2012/1071), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ann Helen Aarø) mot Kriminalomsorgen region sør

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet