Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 06.03.2012

Høyesteretts kjennelse, 14.05.2012, HR-2012-01033-U, (sak nr. 2012/662), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Jørgen Urbye) mot B (advokat Ole Andre Tveit)

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet